2009 m. spalio 23 d.
Nr. 75
(1767)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai

Bazilijonų įsikūrimo Padubysyje sukaktis 

Dr. Aldona KAČERAUSKIENĖ

Konferencijos dalyvių grupė prie
paminklo. Antras iš kairės – tėvas
Ivanas Majkovičius OSBM

Prieš 260 metų į Dubysos dešinįjį krantą turtingi žemvaldžiai broliai Antanas ir Jonas Beinoriai iš Vilniaus pasikvietė vienuolius bazilijonus, jiems sudarė geras sąlygas kultūrinei ir religinei veiklai. Vienuoliai Beinorių lūkesčius visiškai pateisino. Nuo 1749 metų čia įsikūrė vienuolynas, buvo pastatyta bažnyčia, iki šiol išlaikiusi Šv. Bazilijaus Didžiojo titulą, 1773 metais prie vienuolyno įkurta pradžios mokykla. Nors vienuoliams Padubysyje caro valdžia leido būti tik iki 1832 metų, tačiau žmonės jų veiklos nepamiršo, miestelį pradėjo vadinti Bazilionais. Sovietmečiu miestelis vėl pavadintas Padubysiu. Dabar jis vėl (tikėkime, kad visam laikui) vadinasi Bazilionais.


Maldos Dievo Motinai Marijai ir sveikinimai ganytojui

Klier. Haroldas ŠNEIDERAITIS

Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ
ir maldininkai Žemaičių Kalvarijoje
eina Kryžiaus kelią
Autoriaus nuotrauka

Spalio 11-ąją Žemaičių Kalvarijoje iškilmingai paminėtos Bazilikos centriniame altoriuje esančio Dievo Motinos Marijos, Krikščioniškų Šeimų Karalienės, paveikslo karūnavimo popiežiškosiomis karūnomis trečiosios metinės. Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ kartu su Šventojo Sosto atstovo Lietuvoje apaštalinio nuncijaus arkivyskupo Luigi Bonazzi sekretoriumi mons. Jean–Francais Lantheume bei kai kuriais vyskupijos dvasininkais, gausia tikinčiųjų bendruomene, seminarijos klierikais, Licėjaus ir Propedeutinio kurso auklėtiniais Kryžiaus kelio procesijoje simboliškai barstė takus iš Šventosios Žemės parvežta ir Jeruzalės Lotynų patriarcho Fonado Tualio palaiminta žeme. Jos taip pat buvo įberiama į kiekvienoje koplyčioje esančią restauruotą altoriaus skrynelę. Vėliau dalyvauta iškilmingose šv. Mišiose, po jų – Švč. Sakramento adoracija, Rožinio malda. Šventę vainikavo puošni Eucharistinė procesija ir galiausiai – nuoširdūs sveikinimai Telšių ganytojui J. Borutai SJ, kuris tądien minėjo 65-erių metų sukaktį.


Patriotizmo pamoka Dzūkijos kaime

Dr. Aldona Kačerauskienė

Sodinamas ąžuoliukas

Spalio 4-ąją Sūkurių kaime Miroslavo klebonas kun. Antanas Matusevičius pašventino paminklą, skirtą Lietuvos vardo tūkstantmečiui paminėti. Pasakoja Balbieriškio seniūnijos kaimų bendruomenės „Vidupis“ pirmininkas Alfonsas Vitkauskas, kurio iniciatyva šis paminklas atsirado: „Svečiuodamasis Zyplių dvare (Šakių r.) pamačiau daug įdomių skulptūrų, susipažinau su skulptoriumi Gediminu Jėčiu. Pradėjome tartis dėl skulptūros prie mūsų bendruomenės namų. Jis pasiūlė iš Žemaitijos žemėje užaugusio ąžuolo išskobti Šiluvos Dievo motinos su Kūdikiu skulptūrą. Man šis sumanymas patiko – juk Marija gelbėjo Lietuvą sunkiausiais metais. Pritarus Prienų rajono savivaldybei, vicemerui Kęstučiui Palioniui ant leidimo uždėjus antspaudą, sumanymas įgyvendintas...“


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija