2010 m. gegužės 14 d.
Nr. 37
(1822)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Vyskupų Konferencijos posėdyje

Gegužės 4–6 dienomis Vilniuje vyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo kardinolas Audrys Juozas Bačkis, arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, vyskupai Eugenijus Bartulis, Jonas Boruta, Jonas Kauneckas, Juozapas Matulaitis, Rimantas Norvila, Arūnas Poniškaitis, Jonas Ivanauskas, Juozas Tunaitis, taip pat Apaštalinis nuncijus Lietuvai arkivyskupas Luigi Bonazzi. Jis pasveikino visus dalyvius ir pristatė naujai paskirtą Nunciatūros sekretorių mons. C. Cricini, kuris pradeda savo tarnystę Baltijos šalyse.


Ministrantų diena

Klierikas Antanas ŠNEIDERAITIS

Telšių vyskupijos ministrantai
eina patarnauti šv. Mišioms
į Telšių Šv. Antano Paduviečio Katedrą

Kaip ir kasmet, gegužės mėnesio pradžioje Telšių vyskupijos ministrantai rinkosi į jiems skirtąją dieną. Įvairaus amžiaus patarnautojus globojo ir jais rūpinosi Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos klierikai. Įžangos žodį susirinkusiam jaunimui tarė seminarijos vadovybė bei Telšių vyskupijos licėjaus direktorius, kuris baigdamas kalbėti pakvietė į sceną savo auklėtinius, pasiruošusius seminarijos svečiams parodyti kunigų metų temai skirtą vaidinimą. Lygiai vidurdienį buvo aukojamos šv. Mišios, kurias celebravo Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ. Po pietų ministrantai turėjo progos pabendrauti su klierikais ir apžiūrėti seminariją bei licėjų.


Minint kunigystės 50-metį

Dr. Aldona Vasiliauskienė

Per kunigystės 10-metį Grūžiuose.
Kunigai (iš kairės): Sigitas
Uždavinys, Boleslovas Babrauskas,
Petras Kerbelis-Našlėnas, Kazimieras
Kindurys, Napoleonas Norkūnas,
Bronius Žilinskas, Leonas Savickas,
Algimantas Keina, Kazimieras Valeikis

Balandžio 18-ąją, sekmadienį, Anykščių Šv. apaštalo evang. Mato bažnyčioje auksinio – 50-ojo kunigystės jubiliejaus proga pagerbtas kunigas Bronius Žilinskas. Iškilmingose šv. Mišiose Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas jubiliatui uždėjo laurų vainiką ir įteikė simbolinę ganytojišką lazdą. Kartu su kun. Broniumi Žilinsku meldėsi iš įvairių vietų atvykę jubiliato bičiuliai: kanauninkai Stanislovas Krumpliauskas, Petras Baniulis, Saulius Filipavičius, Vytautas Masys, dr. Robertas Pukenis, Petras Žiukelis, mons. Juozas Dobilaitis, kunigai Juozas Čepėnas, Bronius Gimžauskas, Vydas Juškėnas, Mangirdas Maasas, Jonas Morkvėnas, Eugenijus Troickis. Pamokslą pasakė vysk. J. Kauneckas. Jubiliatą sveikino Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius su žmona, Seimo narys Antanas Baura, „Caritas“, bažnyčios Pastoracinės komisijos, choro atstovai, giminaičiai, parapijiečiai...


Tikėjimo darbų tiltu keliaujame į Dangų

Kristaus Žengimas į Dangų – tai ne tik liturginė iškilmė, kuri mums primena, jog įvyko didysis Velykų išsipildymas – Jėzus grįžo pas Tėvą, į savo „gimtąjį“ Kraštą, bet kad ši šventė išreiškia ir kiekvieno žmogaus širdyje glūdintį didžiausią troškimą būti visada laimingu. Absoliučios laimės versmė – Dievas, o jos tobuliausia aplinka – transcendentinė realybė – Dangus – dieviškoji Karalystė.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija