2010 m. gegužės 14 d.
Nr. 37
(1822)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Kaišiadorių vyskupijoje

Merkinės dekanate

Pagerbė kleboną

Iš dešinės: kun. Robertas Rumšas,
Kaišiadorių vyskupas Juozapas
Matulaitis, vyskupijos generalvikaras
mons. Algirdas Jurevičius
ir mons. doc. dr. Artūras Jagelavičius

MERKINĖ. Balandžio mėnesį Šv. Jurgio atlaidų metu gražaus 50 metų jubiliejaus proga parapijiečiai sveikino kleboną, bažnytinės teisės daktarą, Vytauto Didžiojo universiteto lektorių, Kaišiadorių vyskupijos tribunolo oficiolą, Merkinės parapijos dekaną, kunigą Robertą Rumšą. Šv. Mišias ta proga aukojo ir kunigą sveikino Kaišiadorių vyskupas Juozapas Matulaitis, monsinjoras, teologijos dr. Kaišiadorių vyskupijos generalvikaras Algirdas Jurevičius, klebonai: Varėnos – kun. Pranciškus Čivilis, Vievio – kun. Alfonsas Kelmelis, Birštono – mons. Jonas Danilevičius, Nemunaičio – kun. Gediminas Mieldažis, Žiežmarių – kun. Rokas Algimantas Puzonas, Jiezno – kun. Rolandas Bičkauskas, Aukštadvario – mons. Vytautas Kazimieras Sudavičius, Perlojos – kun. Ąžuolas Miliauskas, svečias iš Kauno mons. doc. dr. Artūras Jagelavičius, pasakęs įsimintiną pamokslą apie kunigo pašaukimą, tarnystę žmonėms, kuri tęsiasi iki mirties.


Kauno arkivyskupijoje

Raseinių dekanate

Šventė Motinos garbei

Po Votyvos šv. Mišių Ariogalos darželio
auklėtinės sveikina mamytes. Dešinėje –
klebonas kun. Gintautas Jankauskas

Ariogala - LESČIAI. Jau aštuntus metus Šv. arkangelo Mykolo parapijos klebonas kun. Gintautas Jankauskas tradiciškai tęsia ciklą Motinos dienai paminėti. Pirmiausia Motinos dienos paminėjimas vyksta šeštadienio vakarą prieš Motinos dieną Ariogalos kapinėse, šalia Stasio Daugirdo koplyčios. Jis skiriamas mirusioms motinoms, palaidotoms Ariogalos parapijos kapinėse. Šv. Mišių auka ir pamokslas transliuojami per garso stiprintuvus ir girdisi net atokesnėse kapinių vietose. Tą vakarą ant mirusių motinų kapų, tarsi Vėlinių naktį, suplevena žvakių liepsnelės.


Telšių vyskupijoje

Žemaičių Kalvarijos dekanate

Nuoširdžios maldos...

Rūpestingai savo pareigas atlieka
zakristijonas Bronislovas Piekus

Medingėnai. Parapijos tikintieji šiandien didžiuojasi savo gražiai atnaujinta medine dviejų bokštų Švč. Trejybės bažnyčia. Atnaujinti šios šventovės išorę bei vidų ėmėsi beveik prieš metus Rietave dirbę ir Medingėnų parapiją aptarnavę kunigai klebonas Egidijus Jurgelevičius ir vikaras Vytautas Tamašauskas. Parapijiečių lėšomis, padedant Rietavo savivaldybei, buvo pradėti Švč. Trejybės bažnyčios išorės bei vidaus remonto darbai. Telšių vyskupo Jono Borutos SJ paskyrimu, nuo praėjusių metų rugpjūčio pradėjus Rietavo parapijai vadovauti klebonui kun. Antanui Gutkauskui ir jam talkinančiam kun. Arvydui Mačiuliui, Medingėnų Švč. Trejybės bažnyčios remonto darbai buvo tęsiami toliau. Per gana trumpą laiką baigta tvarkyti ne tik šios šventovės išorė, bet ir vidus. Tuo rūpinosi abu kunigai.


Telšių vyskupijoje

Šilalės dekanate

Visų švenčių šventė

Jums, mamytės

Upyna – Varsėdžiai – Girdiškė. Saulėtą ir vaiskią Motinos dieną Dievas padovanojo ir Upynos, Varsėdžių bei Girdiškės parapijų tikintiesiems. Visas šias tris parapijas aptarnaujantis klebonas kun. Eduardas Steponavičius taip viską susiplanavo, kad Motinos diena parapijose praeitų ne tik pakiliai ir sklandžiai, bet ir maldingai, kad visų motinų, močiučių širdyse suliepsnotų meilė Visagaliui už suteiktą motinystės laimę. Visos trys kun. E. Steponavičiaus aptarnaujamos bažnyčios pasipuošė šiai iškiliai šventei. Tą dieną klebonas aukojo šv. Mišias už motinas, močiutes visose trijose bažnyčiose, visas palaimino ir pasveikino.


Telšių vyskupijoje

Šilalės dekanate

Turiningų maldų dienos

Šv. Jurgio paveikslas Šilalės
šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje

Šilalė. Parapijos tikintieji, prisiminę 2005 metų balandžio 2 dieną amžinybėn išėjusį popiežių Joną Paulių II ir dabartinio popiežiaus Benedikto XVI pontifikato penkmetį, vadovaujami dekano klebono kun. Stasio Toleikio, pasimeldė už juos. Tęsiant maldas už Kunigus metus, visą savaitę (balandžio 18–25 dienomis) buvo meldžiamasi už kunigus, klierikus, prašoma kuo daugiau pašaukimų į Kristaus vynuogyną. Šiomis intencijomis prie išstatyto Švč. Sakramento buvo kalbama Švč. Jėzaus Širdies litanija, kitos šiai intencijai skirtos maldos. Sekmadieniais buvo meldžiamasi tuoj po Sumos, o eiliniais vakarais – po vakarinių šv. Mišių. Tą pačią savaitę buvo prisimintas ir pagerbtas kankinys, antrasis Lietuvos globėjas šv. Jurgis.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija