2010 m. spalio 22 d.
Nr. 77
(1862)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Kauno arkivyskupijoje

Ukmergės dekanate

Į atlaidus kviečia naujasis varpas

Prie Veprių Švč. Mergelės Marijos
Rožinio bažnyčios varpo, padovanoto
Garbaravičių šeimos (iš kairės):
Henrikas Ratautas, Ramūnas
Garbaravičius, priekyje – Pakėnų
vaikai, Birutė Garbaravičienė,
Juozas Bagdanskis, kun. Gintautas
Naudžiūnas, vyskupas
Jonas Ivanauskas, prof. Alfredas
Erikas Senn, mons. Vytautas
Grigaravičius, Gražina Genovaitė
Šiaulienė, Romas Petras Šaulys,
kun. Gintautas Kabašinskas

Į Švč. Marijos Rožančinės
atlaidus atvyko daug tikinčiųjų

Antrojo varpo perdavimo-dovanojimo
aktą bažnyčiai pasirašė
Garbaravičių šeima

Vepriai. Parapijos tikinčiųjų jau seniai į šv. Mišias nekvietė varpai. Nors šventovė šioje parapijoje iškilo XX amžiaus pirmame dešimtmetyje, o šalia jos buvo pastatyta beveik 40 metrų aukščio varpinė su trimis varpais, tačiau jiems buvo lemta skambėti tik iki 1944-ųjų vasaros. Besitraukdami iš Lietuvos vokiečių kareiviai bažnyčios bokštą susprogdino, krisdami varpai suskilo ir smarkiai nukentėjo. Visuomeninės organizacijos „SOS Vepriuose“ direktoriaus Romo Petro Šaulio iniciatyva apžiūrėti ir įvertinti istorinius varpus į Veprius buvo pakviestas žinomas varpų tyrinėtojas Gintautas Žalėnas, kuris atliko varpų aprašus. Varpų duženos buvo surinktos, sukomplektuotos ir sulipdytos. Dabar varpai saugomi šoninėje bažnyčios navoje.

VO „SOS Vepriuose“ direktorius R. P. Šaulys jau du dešimtmečius svarstė, kaip atstatyti per karą sudaužytus Veprių Švč. Mergelės Marijos Rožinio bažnyčios varpus. Ne veltui yra sakoma, jog sunku pastūmėti į gerą pamokymais, lengva – pavyzdžiu. Taigi savo pavyzdžiu, aukodami šeimos lėšas, vepriškiai Gražina Genovaitė ir Romas Petras Šauliai nusprendė bažnyčiai padovanoti pirmąjį varpą, kuris buvo nuliedintas Lenkijoje, Tacišovo varpų liejykloje. Prie varpo atstatymo, kuris suskambo Veprių bažnyčios šimtojo jubiliejaus proga, prisidėjo ir kiti geradariai. Sekminių atlaidų iškilmėse pirmąjį varpą, sveriantį 220 kilogramų, iškilmingai pašventino Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius.

Šią savaitę, švenčiant Švč. Marijos Rožančinės atlaidus, į Veprius iš tos pačios liejyklos buvo atvežtas antrasis varpas, svėręs 420 kilogramų. Jį dovanojo kauniečio politiko, Sugiharos fondo „Diplomatai už gyvybę“ įkūrėjo bei valdybos pirmininko Ramūno Garbaravičiaus šeima. Lėšas skyrė visa Garbaravičių šeima – žmona Birutė, sūnūs Jonas bei Saulius. VO „SOS Vepriuose“ vadovas R. P. Šaulys džiaugiasi bendradarbiavimu su R. Garbaravičiumi, kuris yra daugelio projektų rėmėjas. Į Švč. Marijos Rožančinės atlaidus drauge su Garbaravičių šeima atvyko Birutės Garbaravičienės tėvelis Juozas Bagdanskis bei šeimos draugas, profesorius Alfredas Erikas Senn iš Jungtinių Amerikos Valstijų.

VO „SOS Vepriuose“ direktorius viliasi, jog iki šv. Kalėdų šventoriuje atsiras ir trečiasis varpas, kuriame bus popiežiaus Jono Pauliaus II atvaizdas. R. P. Šaulys už antrosios metalinės konstrukcijos varpui pastatymą dėkingas UAB „Ukmergės staklės“ generaliniam direktoriui Jonui Radvilai, padėjėjams ir meistrams bei Ginto Balsio įmonei, atgabenusiai varpą iki Veprių.

Į Švč. Marijos Rožančinės atlaidus varpų dūžiai sukvietė minias tikinčiųjų, kartu buvo šventinamas antrasis varpas ir teikiamas Sutvirtinimo sakramentas. Atlaiduose dalyvavo Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas, Kauno arkivyskupijos kancleris mons. Adolfas Grušas, Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčios klebonas dekanas mons. Vytautas Grigaravičius, Ukmergės dekanas kun. Gintautas Kabašinskas.

Metus šioje parapijoje dirbantis klebonas kun. Gintautas Naudžiūnas pasidžiaugė gausia jaunimo karta, lankančia bažnyčią. Atlaidų metu Sutvirtinimo sakramentas buvo suteiktas net septynioms dešimtims jaunuolių. Šventės metu vyko naujojo altoriaus, kurį iš marmuro ir ąžuolo pagamino liaudies meistras, kraštietis, šiuo metu gyvenantis Kaune, Henrikas Ratautas, konsekracija.

Po šv. Mišių bažnyčioje buvo pristatytas kompaktinis diskas „Veprių Kalvarijų giedojimai“, kurį sudarė ir pristatė profesorius Alfonsas Motuzas, o įgiedojo Veprių ir Sližių bažnytinio choro giesmininkai.

Jolita ŽURAUSKIENĖ

Romo Petro Šaulio nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija