2010 m. spalio 22 d.
Nr. 77
(1862)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Paveikslo karūnavimo metinės

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

Jaunieji ministrantai
ir Telšių vyskupijos licėjaus
auklėtiniai eina į Baziliką

Šv. Mišioms vadovavo Telšių
vyskupas Jonas Boruta SJ

Spalio 10 dieną Telšių vyskupijos tikintieji rinkosi į Žemaičių Kalvarijos Baziliką, nes tą dieną buvo minimos ketvirtosios stebuklingojo Žemaičių Kalvarijos Dievo Motinos su Kūdikiu – Krikščioniškųjų Šeimų Karalienės paveikslo popiežiškosiomis karūnomis karūnavimo metinės. Pagrindinėms 12 val. šv. Mišioms vadovavo Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ, kartu su ganytoju šv. Mišias aukojo Telšių vyskupo generalvikaras prel. dr. J. Šiurys, Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos rektorius kan. mgr. Jonas Ačas, vicerektoriai kan. lic. R. Saunorius ir kun. lic. V. Ačas, prefektas kan. lic. A. Sabaliauskas, Telšių vyskupijos licėjaus direktorius kun. mgr. A. Mačius, Telšių vyskupijos kurijos vicekancleris kan. lic. D. Gatautas, sekretorius kun. mgr. M. Ramanauskas. Šv. Mišiose kartu su gausiai susirinkusiais tikinčiaisiais meldėsi Telšių kunigų seminarijos ir Telšių vyskupijos licėjaus auklėtiniai. Šv. Mišių pradžioje Telšių ganytojas priminė, kaip 2006 m. spalio 8 dieną garsusis paveikslas buvo vainikuotas popiežiaus Benedikto XVI pašventintomis karūnomis, ir kvietė melstis už popiežių Joną Paulių II, kuris suteikė Žemaičių Kalvarijos bažnyčiai Bazilikos titulą ir leido pradėti procesą Paveikslo karūnavimui pasiruošti, taip pat ir už dabartinį mūsų popiežių, kuris pašventino karūnas ir įpareigojo Telšių vyskupą J. Borutą karūnuoti paveikslą. Pamokslo metu Telšių ganytojas kalbėjo tikintiesiems apie Rožinio maldos svarbą ir būtinybę ją praktikuoti einant dvasinio augimo keliu ir trokštant nuolat apmąstyti Jėzaus Kristas išganomąją misiją ir jo meilę žmonėms. Ganytojas pristatė popiežiaus Jono Pauliaus II mokymą apie Rožinio maldą ir kvietė kalbėti Rožinį namuose, bendruomenėse, bažnyčiose, susirinkus į būrelius. Kvietė aktyviai jungtis į gyvojo Rožinio grupes parapijose, kalbėjo apie prasidedančią metinę parapijinę katechezę, kvietė tikinčiuosius likti ištikimais maldai ir nuolat prašyti Dievo Motinos, Marijos  Krikščioniškų Šeimų Karalienės, užtarimo ir globos šeimoms ir jaunajai kartai. Po šv. Mišių aplink Baziliką buvo einama eucharistinė procesija, dėkojant Dievui už visas nepaliaujamai teikiamas malones.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija