2010 m. spalio 22 d.
Nr. 77
(1862)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Šv. Teresėlės globotinių susitikimas

Stasys POVILAITIS

Kunigai Vytautas Norbutas,
Tomas Žlibinas, Marius Venskus,
Andriejus Sabaliauskas,
Kęstutis Timofejavas, Virginijus
Būta, Mindaugas Nausėda,
Aivaras Pudžiuvelis, Juozas
Deveikis Palangos bažnyčioje
Autoriaus nuotrauka

Telšių kunigų seminarijos 2003 metų
laidos jaunieji diakonai indaugas
Nausėda, Aivaras Pudžiuvelis,
Kęstutis Timofejavas, Andriejus Sabaliauskas,
Juozas Deveikis, Marius Venskus,
Vytautas Norbutas, Kazimieras
Žutautas, Virginijus Būta
su popiežiumi Jonu Pauliumi II,

Spalio 10-osios vakare Palangos Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčioje šv. Mišias aukojo net dešimt kunigų. Čia jie susirinko paminėti savo kurso globėjos šv. Teresėlės šventę. Iš tikrųjų šv. Teresėlė pagerbiama spalio 1 dieną, tačiau dėl svarbių priežasčių susitikimas ir globėjos minėjimas buvo nukeltas. Šis Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos kursas studijas baigė 2003 metais. Tų pačių metų vasarą visi dešimt jaunų diakonų vyko į Romą susitikti su popiežiumi Jonu Pauliumi II. Šventasis Tėvas šiltai sutiko žemaičius ir lietuviškai juos pasveikino: „Garbė Jėzui Kristui!“ Romoje tąkart patirti įspūdžiai ir gauta palaima jaunuosius kunigus tebelydi iki šiol.

Studijos Telšių vyskupo V. Borisevičiaus kunigų seminarijoje (TKS) paprastai trunka šešerius metus, jei jaunuoliai įstoja į seminariją po 12 klasių. Tačiau net pusė šio kurso kunigų studijas Mažojoje Telšių kunigų seminarijoje pradėjo po 9 klasių. Tokiu atveju jiems studijos tęsiasi 9 metus. Tačiau skirtingu laiku studijas pradėjusius jaunuolius suvienijo bendras tikslas – tarnystė Dievui ir žmonėms. Bendrakursiai sutarė, kad ir baigę studijas jie bendraus.

Visi kurso susitikimai prasideda šv. Mišiomis. Septintojo bendrakursių susitikimo šv. Mišiose Palangos bažnyčioje dalyvavo kun. dr. Marius Venskus. Į Palangą dekano ir klebono pareigoms jis atvyko iš Telšių Katedros. Kurorte jis dirba trečias mėnuo. Kun. mgr. Kęstutis Timofejavas, kuris vadovavo šv. Mišių koncelebracijai, Palangoje darbuojasi šešti metai. Jo rūpesčiu į Palangą ir buvo sukviesti buvę bendrakursiai.

Kun. mgr. Virginijus Būta į Palangą atvyko iš Telšių drauge su naujuoju klebonu per šių metų Žolinės atlaidus.

Kretingos rajono Darbėnų klebonas kun. mgr. Aivaras Pudžiuvelis darbuojasi antri metai. Daug dėmesio skiria darbui su jaunimu, ypač tais, kurie ruošiasi Šv. Komunijos ir Sutvirtinimo sakramentams.

Kretingos rajono Kalnalio ir Kūlupėnų klebonas kun. Mindaugas Nausėda rūpinasi naujos Kūlupėnų bažnyčios statyba.

Klaipėdos Kristaus Karaliaus bažnyčios vikaras, kun. Vytautas Norbutas kuruoja parapijos jaunimo organizacijas. Į Klaipėdą prieš 14 mėnesių jis atvyko iš Mažeikių. Iš bendrakursių jis vyriausias – jam 36-ti metai.

Klaipėdos Šv. Kazimiero bažnyčioje darbuojasi kun. mgr. Juozas Deveikis. Pajūryje jis antri metai, atvyko iš Plungės.

Telšių vyskupijos pakraštyje, Viešvilėje, klebonauja kun. mgr. Kazimieras Žutautas. Prieš tai jis darbavosi Palangoje ir Mažeikiuose. Šis dvasininkas aptarnauja dar Smalininkus bei Vilkyškius.

Plungės rajono Žemaičių Kalvarijoje propedeutinio (parengiamojo) kurso prefektas kun. teol. lic. Tomas Žlibinas rūpinasi jaunuoliais, besirengiančiais stoti į Telšių kunigų seminariją. Jis atvyko iš Telšių, kur dirbo  Telšių vyskupijos licėjaus direktoriumi. Žemaičių Kalvarijoje darbuojasi dar tik mėnuo.

Nežiūrint jauno bendrakursių amžiaus, minimas kursas jau pasipuošė ir vienu kanauninku. Tai mgr. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas, galbūt vienas jauniausių kanauninkų pasaulyje. Jis yra TKS prefektas, rūpinasi klierikų formacija. Kanauninkas pasakė gražų jaudinantį pamokslą apie dėkingumą.

 TKS 2003 metų laidos kunigai draugėn renkasi kiekvienais metais vis kitoje parapijoje, priklausomai nuo to, kam ateina eilė sukviesti bendrakursius. Pernai buvo renkamasi Darbėnuose, o dar anksčiau – Mažeikiuose, Šateikiuose, Gargžduose ir kitose parapijose. Bendrakursių susitikimų tikslas – padėka Dievui už kunigystės malonę ir prašymas Dievo palaimos tolimesniame pastoraciniame darbe.

Šv. Mišių metu kun. K. Timofejavas nuoširdžiai kreipėsi į tikinčiuosius, prašydamas pasimelsti už svarbią misiją atliekančius kunigus šių dienų neramiame pasaulyje. Bendra malda sujungė visus šventės dalyvius. Kunigas Kęstutis pristatė ir naująjį Palangos kleboną, papasakojo, kad jis yra Telšių vyskupijos Bažnytinio teismo oficiolas, kunigų seminarijos dėstytojas. Po seminarijos studijavo Italijoje, įgijo bažnytinės teisės daktaro laipsnį. Vos atvykęs į pajūrio parapiją klebonas kun. M. Venskus tuoj pelnė palangiškių ir kurorto svečių pagarbą bei pasitikėjimą. Žmonės jį greitai pamilo. Po šv. Mišių Palangos bažnyčios klebonas dekanas kun. M. Venskus pristatė kiekvieną svečią parapijiečiams, apibūdindamas, ką jis nuveikė, iš kur atvyko.

Šv. Mišias aukojantiems kunigams bendrakursiams talkino kan. Antanas Striukis ir kun. jubil. Liudas Serapinas. Kunigams einant nuo altoriaus žmonės juos palydėjo plojimais. 2011 metais susitikimą planuojama organizuoti taip pat Palangoje.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija