2010 m. gruodžio 22 d.
Nr. 93
(1878)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Projektą „Gimtasis kraštas:  
įvykiai ir įspūdžiai“ remia:  

  

 

Tautos istorija saugoma muziejuje

Vytautas Bagdonas

Nedidelė dalis tautos
skaudžiai praeičiai ir
kančioms skirtos ekspozicijos

Svėdasų krašto (Vaižganto) muziejuje saugomas ne tik kraštiečių menininkų atminimas – čia prisimenama ir skaudi praeitis: tremtis, partizanų kova už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę.

Labai daug knygų muziejui dovanojo buvusi kunigiškietė, Ukmergėje gyvenusi dabar jau šviesaus atminimo Danutė Šilinienė. Ši patriotiškai nusiteikusi kraštietė labai stengėsi, kad Kunigiškių kaime būtų išsaugota buvusi pradžios mokykla ir restauravus ją čia įsikurtų muziejus. O kai daugiau kaip prieš dvidešimtį metų muziejus Kunigiškiuose pradėjo veikti, D. Šilinienė jam dovanojo daug eksponatų.

Ekspozicijoje, menančioje pokario metus, yra buvusių svėdasiškių tremtinių Zenono Juodviršio ir Romualdo Šalakos parašytos knygos „Mes išlikome“, „Nuo Jaros iki Kolymos“. Šias knygas, buvusias jos asmeninėje bibliotekoje, Danutė nusprendė padovanoti gimtinės muziejui. Taip pat ir Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos leidžiamo žurnalo „Varpas“ 1996–2008 metų komplektus, Tremties ir rezistencijos muziejaus išleistą albumą „Kovojanti Lietuva 1944-1953 m.“, Panevėžyje išleistą fotografijų albumą „Kovoję už brangią Tėvynę: Algimanto apygardos partizanų istorija“. Tarp dovanų yra ir iš Svėdasų krašto kilusio pedagogo, partizaninio judėjimo dalyvio Vytauto Valuntos surinkti prisiminimai „Svėdasų krašto partizanai“, prie kurių rinkimo labai daug prisidėjo ir D. Šilinienė.  Šalia šios gimtojo krašto patriotės dovanotų knygų yra dar keletas dėmesio vertų brangių istorinių relikvijų. Tai Šaulių organizacijos nario, 1941 m. birželio sukilimo dalyvio, už patriotizmą kalėjusio Komijos lageriuose kunigiškiečio Dovydo Šilinio kario-savanorio pažymėjimo, įteikto 2002 metais dukrai Danutei Šilinienei, kopija. Šalia šio pažymėjimo, išrašyto jau po patrioto mirties, dėmesį atkreipia Vorkutos lagerio piešinio nuotrauka. Tą lagerį iš atminties nupiešė buvęs politkalinys Vytautas Vaineikis, sugrįžęs namo po įkalinimo. Vorkutos lageryje kalėjo ir Danutės vyras Justinas Šilinas, ir daug Svėdasų krašto žmonių. Piešinį Danutė ir Justinas Šilinai padovanojo Kauno IX Forto muziejui, o piešinio fotokopiją atvežė į Kunigiškių muziejų.

Svėdasų krašto (Vaižganto) muziejuje galima pamatyti ir daugiau dovanotų leidinių. Kraštietis mokslininkas, visuomenės veikėjas dr. Zenonas Prūsas, gyvenantis JAV, atsiuntė knygos „Laisvės kovų archyvas“, kurioje pasakojama apie Svėdasų krašto partizanus, kopiją. Lietuvai pagražinti draugijos pirmininkas Juozas Dingelis padovanojo knygą „Aukštaitijos ir Žemaitijos partizanų prisiminimai“. Praeitų metų vasarą per paminklo Svėdasų krašto partizanams atidengimo ir šventinimo iškilmes Seimo narys Algimantas Kazulėnas dovanojo muziejui savo parengtą knygą „Rokiškio krašto laisvės kovotojai“, o kunigiškietis Jaroslavas Vetenkis muziejui perdavė kraštotyrinės medžiagos rinkinį – rašomąja mašinėle perrašytus prisiminimus „Svėdasų krašto partizanai“.

Ekspozicijoje, menančioje tremties baisumus, partizanų žūtbūtines kovas, yra anykštėno Albino Gudonio dovanotų retų dokumentų kopijos, ir muziejaus darbuotojų kruopščiai renkamų spaudos leidinių iškarpos.

Šia sukaupta medžiaga domisi moksleiviai, studentai, pedagogai, kraštotyrininkai, buvę tremtiniai, partizanų ryšininkai ir kiti muziejaus lankytojai.

Svėdasai, Anykščių rajonas
Autoriaus nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija