2011 m. sausio 21 d.
Nr. 6
(1886)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Vilniaus arkivyskupijoje

Varėnos dekanate

Malda už kunigus

Klebonas kun. Žydrius Kuzinas
ir grupė parapijiečių

RATNYČIA. Praėjusieji metai popiežiaus Benedikto XVI buvo paskelbti Kunigų metais. Druskininkų Šv. apaštalo Baltramiejaus (Ratnyčios) parapijos tikintieji įsitraukė į asmeninę maldą už kunigus. Kiti meldžiasi nuo seniau. Nemaža grupelė parapijiečių pasimelsti už kunigus susirinko ir sausio pirmąjį ketvirtadienį, kuris mums kaip tik ir primena Eucharistijos ir Kunigystės sakramentų vertę. Parapijiečiai, paprašyti klebono, paraginti ses. Marytės ir jos pagalbininkės Eugenijos Sidaravičiūtės, įkūrė maldos už kunigus būrelį. Dalis žmonių negalėjo tądien atvykti, bet savo asmenine malda namuose lydėjo atvykusius į parapijos namus. Šios maldos grupės palydėjimą klebonas pavedė ses. Marytei, kuri atskleidė Šventojo Rašto turtus. Susirinkime artimiau susipažinome, išsakėme savo pageidavimus, bandėme išsiryškinti bendrus tikslus. Taip atsiliepėme į kardinolo A. J. Bačkio prašymą, išsakytą per Druskininkų Šv. apaštalo Baltramiejaus (Ratnyčios) bažnyčios 100 metų jubiliejų, melstis už kunigus ir ypač už savo parapijos kleboną kun. Žydrių Kuziną. Kardinolas prašė įsitraukti į maldos judėjimą, kurio tikslas – sustiprinti kunigus, ragino kiekvienoje parapijoje įkurti maldos už kunigus ir už naujus pašaukimus į kunigystę būrelį. „Esu tikras, kad tie tikintieji, kurie nuolat melsis už kunigus, ims kitaip į juos žvelgti ir vertinti, o ir kunigai pajus didesnę pagalbą iš savo parapijiečių“, – rašė kardinolas.

Po dvasinio įvado bažnyčioje vyko Švč. Sakramento Adoracija, kurioje į Jėzaus rankas sudėjome savo maldas už kunigus. Paskui kun. Ž. Kuzinas aukojo šv. Mišias ir nuoširdžiai padėkojo visiems besimeldžiantiems. Pamokslo metu kunigas kalbėjo: „Jūs esate mūsų, kunigų, žemiškieji angelai sargai, padedantys mums nešti Gerąją Naujieną vargdieniams ir kovoti dvasinę kovą Viešpaties vynuogyne. Tik su Kristaus ir jūsų pagalba Dievo mums pavesta misija tampa įmanoma“. Kun. Ž. Kuzinas prisiminė, kad dar vikaraudamas Aušros Vartuose jis su Kardinolo žinia lankėsi Druskininkų miesto bažnyčioje ir ragino tikinčiuosius burtis į maldų už kunigus judėjimą. Ruošėsi su šia misija aplankyti ir Druskininkų bažnyčią Ratnyčioje. Po to gan greitai aplankė, tik jau ilgesniam laikui – buvo paskirtas parapijos klebonu.

Po šv. Mišių grupelės nariai grįžo į parapijos namus, dalinosi įspūdžiais ir idėjomis prie arbatos puodelio. Agapėje dalyvavo ir klebonas. Jis dar kartą šiltai padėkojo parapijiečiams už jų pasiryžimą, džiaugėsi tokiu gausiu maldininkų būriu. Kartu buvo nuspręsta, kad bendrai maldai grupė rinksis kiekvieno mėnesio pirmąjį ketvirtadienį – parapijos maldos už kunigus ir pašaukimus dieną. Kur buriasi žmonės maldai, ten visada yra Kristus, kuris sako: „Kur du ar trys susirenka mano vardu, ten ir aš esu tarp jų“( Mt 18, 20).

Alvyra Grėbliūnienė

A. Lukoševičiaus nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija