2011 m. sausio 21 d.
Nr. 6
(1886)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Prasidėjo Gailestingo metų renginiai

Pašventintos Gailestingojo
Jėzaus paveikslo fotokopijos
iš Vilniaus Arkikatedros
išlydėtos į Lietuvos vyskupijas
Klier. Povilo SLAMINIO nuotrauka

Šeštadienio, sausio 15-osios, vakarą Vilniaus Arkikatedroje buvo pašventintos ir į Lietuvos vyskupijas išlydėtos Išganytojo per šv. Faustiną perduotu prašymu Vilniuje nutapyto ir tikinčiųjų Dievo Gailestingumo šventovėje gerbiamo Gailestingojo Jėzaus paveikslo fotokopijos. Visus metus jos keliaus iš parapijos į parapiją, iš bendruomenės į bendruomenę ne tik Lietuvoje, bet ir tarp tautiečių užsienyje.

*    *    *

Į Kauną paveikslo kopiją  atlydėjo Vilniaus kunigų seminarijos rektorius kun. Žydrūnas Vabuolas ir jaunimo grupė. Prie Arkikatedros durų paveikslą pasitiko arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, vyskupas augziliaras Jonas Ivanauskas, kiti dvasininkai. Giedant Dievo Gailestingumo litaniją paveikslas procesijoje buvo atneštas ir pastatytas prie didžiojo altoriaus. Pradėdamas šv. Mišias arkivyskupas pakvietė melsti Dievo gailestingumo kiekvienam asmeniškai, šeimoms, visiems Lietuvos žmonėms. Kun. Ž. Vabuolas sakydamas pamokslą džiaugėsi, kad gali senojoje Kauno Arkikatedroje dalytis Dievo gailestingumo žinia. Pamokslininkas linkėjo išlaikyti Dievo gailestingumą nuolat gyvą, besitęsiantį, būti kitiems Dievo gailestingumo spinduliais.

Gailestingojo Jėzaus paveikslo kopija kitą savaitę pradės keliauti po arkivyskupijos parapijas.

*    *    *

Į Kaišiadoris paveikslo kopiją iš Vilniaus atlydėjo Dievo gailestingumo šventovės rektorius kun. Vaidas Vaišvilas, diakonas Mykolas Sotničenka ir būrelis giesmėmis Dievo gailestingumą šlovinančio jaunimo. Paveikslą prie Katedros šventoriaus vartų pasitiko gausus būrys kaišiadoriečių, vadovaujamų Kaišiadorių vyskupo Juozo Matulaičio.

Šv. Mišių liturgijai vadovavo Kaišiadorių vyskupas Juozas Matulaitis, o homiliją skelbė kun. Vidas Vaišvilas. Pamokslininkas priminė šv. Faustinos pastebėjimą, kad net tobulas paveikslas negali išreikšti Jėzaus didybės ir grožio; nors iš atvertos Jėzaus širdies trykšta kraujas ir vanduo – Eucharistijos ir Krikšto simboliai, tačiau jie negali pilnai atskleisti dieviškosios meilės nusidėjėliams ir Jo gailestingumo gelmės.

*    *    *

Į Telšių Katedrą Gailestingojo Jėzaus paveikslo kopiją atlydėjo Vilniaus Šv. Kryžiaus Atradimo parapijos vikaras kun. Povilas Narijauskas ir šios parapijos katalikiškojo jaunimo grupė. Prieš 12 val. šv. Mišias giedant Dievo Gailestingumo litaniją į Telšių Katedrą procesijoje buvo įneštas Dievo Gailestingumo paveikslas. Šv. Mišioms vadovavo Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ, koncelebravo svečias iš Vilniaus kun. Povilas Narijauskas, Telšių vyskupijos kunigai. Šv. Mišių pradžioje į gausiai susirinkusius tikinčiuosius kreipėsi Telšių vyskupijos ganytojas. Jis priminė, kad Dievo Gailestingumo metų pradžia sutampa su maldų už krikščionių vienybę savaite ir kvietė melstis prašant Dievo Gailestingumo žinios sklaidos Lietuvoje ir visame pasaulyje.

Pamokslą pasakė kun. Povilas Narijauskas. Kiekvienas tikintysis turi liudyti Dievo Gailestingumą pasauliui, gyventi nuolat atsiverčiant, gydant savo nuodėmingą sielą, leidžiant, kad Jėzus mus gydytų, sakė kunigas.

Stebuklingojo Dievo Gailestingumo paveikslo kopija Telšių Katedroje buvo iki sausio 18 dienos. Po iškilmingų šv. Mišių paveikslas pradėjo kelionę po vyskupijos parapijas.

Pagal VR

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija