2011 m. kovo 4 d.
Nr. 17
(1897)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Nepamirštamas kunigas

2010 m. vasario 16-ąją Varėnos žmones sukrėtė netikėta ir skaudi žinia apie klebono kun. Valentino Virvičiaus mirtį. Vasario 18-ąją jį laidojome Rieškutėnuose. Prie manęs priėjusi moteris paprašė padėti ir jos atneštas dirbtines alyvų šakeles. Ji žadėjo pavasarį pati atnešti žydinčių alyvų žiedų, nes negali užmiršti, kaip mažasis Valentinas jai ir kitiems vaikams laikydavo „mišias“, įsilipęs į didelį žydintį alyvų krūmą...

Prisiminiau, kaip 2009 metais per Aušros Vartų Dievo Motinos Gailestingumo atlaidus klebonas manęs paprašė parašyti... Gal ir dabar tai buvo jo priešmirtinis noras. Jo suredaguoti straipsniai su kelionių nuotraukomis buvo pasiųsti į „XXI amžių“, „Merkio kraštą“, „Giružį“.

Gal 1992 metais sužinojau, kad kun. V. Virvičiaus rūpesčiu buvo parengta spaudai kunigo Bieliausko surinkta medžiaga apie Valkininkuose veikusį vienuolyną. Dažnai teko skaityti aktualius kun. V. Virvičiaus parašytus straipsnius „Merkio krašte“ ir kitur. 2004 m. rugpjūčio 13 dieną pradėjęs dirbti Varėnoje kun. V. Virvičius jau nuo pirmųjų mėnesių rūpinosi bažnyčios pastato remontu, apšildymu, vargonų atnaujinimu. Apie kiekvieno atlikto darbo eigą ir kainas informuodavo parapijiečius.

Manau, didžiausią džiaugsmą klebonas kun. V. Virvičius patyrė 2006 m., kai restauruotame šventoriuje buvo pašventintas kryžius Jono Pauliaus II atminimui. Ir jo pamoksluose dažnai girdėjome citatas iš popiežiaus Jono Pauliaus II veikalų. Deja, nei klebono išmintis, nei vaistai nepajėgė atstatyti jėgų, sugrąžinti sveikatos, kai 2009 m. gruodį ir 2010 m. sausį klebonui teko patirti ir netektį, ir kitus išbandymus...

Neužmirštamos klebono kun. V. Virvičiaus suorganizuotos piligriminės kelionės į Pivašiūnus, Šiluvą, Kryžių kalną, į Gyvojo rožinio grupių kongresus Anykščiuose, Biržuose ir Zarasuose, pakeliui užsukant prie stebuklingosios Dievo Motinos Imbrado ežere... Kasmet vykome į atlaidus Aušros Vartuose.

2008 m. liepos mėnesį iškilmingai šventėme savo bažnyčios 80-metį ir klebono 50-metį. Švytėjo atnaujintos bažnyčios vidus ir išorė. Klebonas buvo kupinas energijos ir gražių sumanymų.

Visus subūrė Lietuvos 1000-mečio minėjimas bažnyčios šventoriuje, kai buvo pašventintas paminklas šv. Brunonui. Prisimename ir garbės raštais parapijiečių apdovanojimus ir linksmą nuotaiką agapės metu...

Vasario 19 dieną Varėnos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios, praėjus metams po dekano mirties, uždegtos žvakutės prie jo taip mylėto kryžiaus šventoriuje, o pavasarį, sužydus alyvoms, nepamiršime kryžių papuošti jų žiedais.

Veronika Sukackienė

Varėna

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija