2011 m. gruodžio 2 d.
Nr. 87
(1967)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Prisiminė kunigą kraštietį

Kun. Jono Juraičio pirmųjų mirties metinių paminėjimas

Lapkričio 10 dieną Vilkaviškio Katedroje buvo aukjamos šv. Mišios už prieš metus mirusį, iš Vilkaviškio vyskupijos kilusį kunigą profesorių Joną Juraitį.

Šv. Mišioms vadovavo Vilkaviškio vyskupijos ganytojas Rimantas Norvila, koncelebravo vysk. emeritas Juozas Žemaitis MIC, vyskupo generalvikaras mons. Gintautas Kuliešius, Marijos radijo programų direktorius kun. Kęstutis Kėvalas bei keletas Vilkaviškio vyskupijos kunigų, tarp kurių buvo minimo kunigo studentų. Drauge meldėsi Vilkaviškio parapijos tikintieji, giedojo Vilkaviškio Katedros choras.

Prieš Mišparų giedojimą, šv. Mišių pradžioje, vysk. R. Norvila priminė, kad prieš metus miręs kun. J. Juraitis buvo kilęs iš artimos Alvito parapijos, anuometinėje Katedroje ne kartą meldėsi su savo tėvais, vėliau pasitraukė į Vakarus, daugiausia laiko gyveno Šveicarijoje, taip pat Romoje; turėjo subtilų humoro jausmą, o Vilkaviškio Katedrai yra padovanojęs Šveicarijos meistrų sukurtątą XVII a. Švč. M. Marijos statulą su kūdikiu ant rankų. Ganytojas pakvietė padėkoti Dievui už šio kunigo tarnystę ir jį užtarti pas Viešpatį šv. Mišių aukoje.

Šv. Mišių metu homiliją sakė iš Kauno atvykęs kun. K. Kėvalas, kuris komentuodamas dienos skaitinius, stabtelėdamas prie pirmojo skaitinio (Išm 7, 22–8, 1), minėjo, kad Dievo žodis tiesiog apibūdina kunigą J. Juraitį, kaip geranorišką, ramų, judrų, nuoširdų, paslankų bei nuolat išminties ieškantį. Homiletas prisiminė savo pirmuosius susitikimus su profesoriumi, kuris paliko labai pagarbaus ir įžvalgaus žmogaus įspūdį, o vėliau sutiktas seminarijoje išgirdo, kaip labai kun. J. Juraitis džiaugėsi atėjusiais naujais jaunais žmonėmis, kurie pasiryžo siekti kunigystės. Kun. K. Kėvalas prisimenamą kunigą įvardijo kaip asmenybę, kuri paliko įspūdį ne tik savo gyvu ir netradiciniu paskaitų vedimu, bendravimu, dėmesį prikaustančiais ir širdį paliečiančiais pamokslais, bet ir konkrečia pagalba šeimoms, studentams ir apskritai žmonėms. Jautriai ir įtaigiai dalindamasis prisiminimais apie Vilkaviškio vyskupijai ir visai Lietuvos Bažnyčiai brangų kunigą, pamokslininkas homiliją baigė savotišku asmenišku kreipiniu į jau mirusį kunigą, išpažindamas, kad velionis tikrai yra mylimas ir jo pamokymai bei pavyzdys liko daugelio jį pažinojusių žmonių širdyse ir atmintyje.

Po šv. Mišių visi drauge pagiedojo giesmę „Viešpaties Angelas“.

Kun. Rytis Baltrušaitis

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija