2012 m. rugpjūčio 31 d.    
Nr. 32
(2007)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Vidurvasario šventės, atlaidai...

Vyskupas augziliaras Linas
Vodopjanovas OFM su Šilalės
parapijos kunigais, jaunimu
ir rajono vadovais Šv. Pranciškaus
Asyžiečio bažnyčioje

Patį vidurvasarį, liepą, Šilalės dekanate įvyko įvairių švenčių bei atlaidų. Antai, liepos 6-osios vakare Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje šiai progai iškilmingas šv. Mišias aukojo Šilalės parapijos klebonas dekanas kan. dr. Algis Genutis. Šilalės miesto aikštėje prie savivaldybės įvyko didžiulis Šilalės Kultūros centro meno kolektyvų patriotinis koncertas, skirtas šiai datai. Buvo sugiedota „Tautiška giesmė“. Dalyvavo ir kan. dr. A. Genutis.

Liepos 7-osios vakarą, po visų dienos darbų, Upynos miestelio gyventojai gausiai susirinko į savo tradicinę miestelio šventę. Šia proga pirmiausia buvo dalyvauta Upynos Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčioje vykusiose vakaro ir šiai progai skirtose šv. Mišiose, kurias aukojo šios parapijos klebonas kun. Eduardas Steponavičius. Visus sužavėjo jo nuoširdi homilija, skirta šiam gražiam upyniškių susibūrimui. Po pamaldų šventę paįvairino koncertas, įvairios sporto varžybos bei nuoširdus pabendravimas.

Liepos 15-ąją Laukuvos Šv. Kryžiaus atradimo bažnyčioje įvyko Škaplierinės atlaidai. Juos vedė Šilalės parapijos klebonas dekanas kan. dr. A. Genutis. Jo aukojamos Škaplierinės atlaidų Sumos šv. Mišios ir homilija paliko itin malonų įspūdį atlaidų dalyviams. Po atlaidų vyko įspūdinga tradicinė Laukuvos miestelio šventė. Joje koncertavo solistas Liudas Mikalauskas.

Liepos 19-osios vakaras Šilalės parapijos tikintiesiems buvo ypatingas. Į vakaro šv. Mišias drauge su šilališkiais pasimelsti atvyko neseniai Telšių vyskupu augziliaru paskirtas Linas Vodopjanovas OFM. Pagerbiant vyskupą L. Vodopjanovą, tą vakarą į Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčią gausiai susirinko tikintieji. Šilalės parapijos klebonas dekanas kan. dr. Algis Genutis pristatė garbųjį svečią, pirmą kartą apsilankantį Šilalėje. Vakaro šv. Mišias, dalyvaujant Šilalės parapijos kunigams klebonui kan. dr. A. Genučiui, vikarams Justinui Palubinskui ir Mindaugui Aleknai, talkinant ministrantams ir adorantėms, gražiai giedant Šilalės bažnyčios chorui, aukojo vyskupas augziliaras L. Vodopjanovas. Jis pasakė ir homiliją, susietą su tos dienos Evangelija. Pasibaigus šv. Mišioms, vyskupas augziliaras padėkojo šilališkiams kunigams už suteiktą galimybę pirmą kartą apsilankyti Šilalėje, už gausų šilališkių dalyvavimą jo aukotose šv. Mišiose, o rajono vadovai, dalyvavę šiame susitikime, išreiškė nuoširdžią padėką garbiam svečiui už apsilankymą Šilalėje, už nuoširdžią šv. Mišių auką, pamokančią homiliją, pagerbdami jaunąjį vyskupą gražiausių gėlių puokštėmis.

Itin įspūdingas renginys įvyko liepos 22-ąją Vytogaloje, lakūno Stasio Girėno gimtinėje. Suplaukus gausybei žmonių iš ryto čia įvyko konferencija „Buriamės puoselėti Vytogalos kaimo tautinį paveldą“. Buvo išklausyta įvairių pranešimų apie tautinį šio kaimo paveldą, demonstruojami tradiciniai šio kaimo amatai: verpimas, audimas, vilnos vėlimas ir kt. Neapsieita ir be liaudiškos muzikos, dainų, Vytogalos kaimo kulinarinio paveldo gaminių paragavimo. Popiet čia vyko paminklų, skirtų partizanams, žuvusiems už laisvę, pašventinimas ir Vytogalos 450-mečio bei „Lituanikos“ skrydžio paminėjimo iškilmės. Paminklą Upynoje pašventino Lietuvos kariuomenės kapelionas kun. Remigijus Montvilas. Kito analogiško paminklo pašventinimas vyko Stasio Girėno gimtinėje. Čia šv. Mišias aukojo Šilalės klebonas dekanas kan. dr. A. Genutis ir Upynos parapijos klebonas kun. E. Steponavičius, paskui jie pašventino paminklą. Renginys Vytogaloje buvo įspūdingas: koncertavo Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovės vyrų choras „Aidas“, pasivaišinta kareiviška koše, vyko estradiniai koncertai, šventinis fejerverkas.

Liepos 28-osios popietę ant garsiojo Medvėgalio piliakalnio, stūksančio Šilalės rajone, įvyko tradicinis šeštasis „Medvėgalio menų festivalis“. Šio renginio vadovas ir režisierius – Šilalės Kultūros centro direktoriaus pavaduotojas Vytautas Jankauskas. Festivalio metu veikė fotografijų paroda su įamžintais gražiausiais šio krašto gamtovaizdžiais. Koncertavo garsiausi Lietuvos meno kolektyvai bei solistai. Šventę apvainikavo, jau sutemus, ant Medvėgalio kalno uždegtas laužas, kuris simbolizavo, kaip lietuviai pranešdavo vieni kitiems apie artėjantį kryžiuočių pavojų. Galiausiai nakties tamsą nuplieskė spalvingi fejerverkai.

Liepos 29-ąją Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje įvyko tradiciniai Šv. Onos atlaidai. Juos vedė kaimyninės Laukuvos parapijos klebonas kun. Virgilijus Pocius. Votyvos šv. Mišias aukojo Lietuvos kariuomenės kapelionas iš Klaipėdos kun. R. Monstvilas ir Šilalės vikaras kun. J. Palubinskas. Homiliją pasakė atlaidų vedėjas kun. V. Pocius. Sumos šv. Mišias aukojo Laukuvos klebonas kun. V. Pocius. Jam talkino visas pulkas ministrantų ir adorančių. Atlaidų dalyvius džiugino Šilalės bažnyčios choras, vadovaujamas Antano Kazlausko, ir jam talkinusi Šilalės rajono savivaldybės Kultūros centro pučiamųjų instrumentų grupė, vadovaujama Zigmo Levicko.

Įvairios šventės bei atlaidai vyko ir kitose Šilalės dekanato parapijose.

Pranciškus ŽUKAUSKAS

Šilalė
Autoriaus nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija