2012 m. rugpjūčio 31 d.    
Nr. 32
(2007)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Ilgiausiai klebonavęs Skapiškyje

A†A garbės kanauninkas Povilas Varžinskas
(1922 11 25–l948 12 19–2012 07 31)

Kanauninkas Povilas Varžinskas
Broniaus Vertelkos nuotrauka

Su garbės kanauninku Povilu Varžinsku susipažinau Skapiškyje. Atvykdavau čia aplankyti Skapiškio Šv. Hiacinto (Jackaus – pirmojo dominikono, atvykusio misijoms į Lietuvą) bažnyčios šventoriuje palaidoto klebono (1925–1956) kanauninko Nikodemo Kasperiūno (1872 01 02–1896 05 18–1956 02 13) kapo, šios parapijos kapinėse esančių artimųjų kapų. Skapiškis – mano vaikystės miestelis, tad itin svarbūs ir brangūs man yra čia dirbantys dvasininkai: kol tėvelis sugrįžo iš Sibiro, t.y. iki pat kanauninko mirties, aš augau klebonijoje, kan. N. Kasperiūno ir pas jį besilankančių kunigų globojama (kai mamytei nebegrėsė išvežimo pavojus, šeimininkavo klebonijoje). Su kan. P. Varžinsku visada buvo miela susitikti ir pakalbėti, pasidalinti džiaugsmais ir bėdomis, išgirsti įdomių pasakojimų. Dabar belieka apgailestauti, kad tiek daug liko neužrašyta... Iš beveik 64 kunigystės metų kan. P. Varžinskas 21 metus dirbo Skapiškyje. Kanauninko darbo 20-metis labai iškilmingai paminėtas Skapiškyje, apie jį rašyta ir „XXI amžiuje“ (2004, birželio 25, nr. 48.), straipsnyje „Dvidešimt metų Skapiškio parapijoje“.


Švento gyvenimo pavyzdys

A†A kun. Prosperas BUBNYS MIC
(1918 06 25–1944 03 25–2012 08 05)

Kun. Prosperas Bubnys MIC

Rugpjūčio 5 dieną, eidamas 95-uosius metus, Marijampolėje mirė kun. Prosperas Bubnys MIC.

Jis gimė 1918 m. birželio 25 d. Patilčių parapijoje, netoli Marijampolės. 1931–1938 metais mokėsi Marijampolės marijonų gimnazijoje. 1938 metais, norėdamas greičiau atlikti karo prievolę, įstojo į karo mokyklą, ją baigęs gavo karininko laipsnį ir padavė pareiškimą į Kauno kunigų seminariją. 1939 metais įstojęs į Kauno kunigų seminariją dėl prasidėjusio karo mokytis pradėjo tik antrajame semestre. 1944 m. kovo 25 d. įšventintas kunigu, paskirtas vikaru į Kristaus Prisikėlimo parapiją.


JAV marijonų provincijolas, redaktorius, rašytojas

A†A kun. dr. Viktoras Rimšelis MIC
(1915–1943–2012)

Kun. dr. Viktoras Rimšelis MIC

Rugpjūčio 9-osios vakare Jungtinėse Amerikos Valstijose, Putname (Konektikuto valstija), Jurgio Matulaičio slaugos namuose, sulaukęs 97 metų, mirė buvęs JAV marijonų provincijolas, laikraščio „Draugas“ vyr. redaktorius ir moderatorius kun. dr. Viktoras Rimšelis.

V. Rimšelis gimė 1915 m. gegužės 11 d. Murmose, Švenčionių apskrityje, Lietuvoje. Mokėsi Švenčionių „Ryto“ gimnazijoje, nuo 1932 metų – Marijampolės gimnazijoje. 1932 metais Marijampolėje įstojo į marijonų kongregaciją. 1937 metais išvyko studijuoti Romos Popiežiškajame Angelicum universitete, kurį baigė licenciato laipsniu. 1939–1941 metais studijavo teologiją Kauno kunigų seminarijoje. 1941 metais pasitraukė įVokietiją, 6 mėn. buvo kalinamas Soldau koncentracijos stovykloje. 1941–1942 metais studijavo teologiją Tiubingeno universitete. 1943 metais Lietuvoje, Vytauto Didžiojo universitete įgijo teologijos licenciato laipsnį ir buvo įšventintas kunigu. 1944 metais tęsė studijas Tiubingeno universitete. 1946 metais Popiežiškame Angelicum universitete apgynė teologijos doktoratą. 1947 metais pakviestas į JAV. Iki 1955-ųjų dėstė Clarendon Hills (Ilinojaus valstija) kunigų seminarijoje. 1954–1955 metais buvo jos rektorius. 1954–1963 metais ėjo marijonų vienuolijos viceprovincijolo pareigas. 1957 ir 1963 metais buvo marijonų vienuolijos delegatas kapitulose Romoje. 1954–1957 metais – žurnalo „Lux Christi“ redaktorius. 1963–1969 ir 1981–1993 metais – JAV marijonų provincijolas, 1969–1981 metais – marijonų vienuolijos vicegenerolas Romoje. 1960–1963 metais buvo „Draugo“ vyr. redaktorius ir moderatorius. Nuo 1993 metų iki išvykimo į J. Matulaičio slaugos namus Putname – Čikagos marijonųvienuolyno vyresnysis ir „Draugo“ moderatorius, Moksleivių ateitininkų sąjungos kapelionas, LKMA narys. Parašė knygas „Tėvas Pijus“ (1954) ir „Provindential Path“ (Pal. Matulaičio biografija, 1986). 2000 metais „Drauge“ paskelbė biografinę apybraižą „Gyvenimo kelią prisimenant“, buvo aktyvus „Draugo“ bendradarbis, „Draugo fondo“ sumanytojas.


Marijonų provincijolas Čikagoje

A†A kun. Donaldas PETRAITIS MIC (1937 08 13–1964 05 09–2012 06 12)

Birželio 12 dieną Jungtinėse Amerikos Valstijose, Vorčesteryje, Masasiušetso valstijoje, mirė kunigas marijonas Donaldas Petraitis. Jis gimė 1937 m. rugpjūčio 13 d. Čikagoje, jo tėvas buvo lietuvis Stanley Petraitis. 1955 metais įstojo į Marijonų vienuoliją, nuo 1958 metų studijavo Popiežiškajame Angelicum universitete Romoje ir Ilinojaus benediktinų koledže Lisle, 1961 metais gavo bakalauro laipsnį. Paskui studijavo Šv. Prokopijaus kunigų seminarijoje Lisle ir 1964 m. gegužės 9 d. buvo įšventintas kunigu. Nuo 1966 metų buvo Marianapolio koledžo vicedirektorius ir mokytojas Thompsone (Konektikuto valstija), o 1969–1975 metais – direktorius. Dirbdamas tęsė studijas Lojolos universitete Čikagoje. Fairfieldo universitete  (Konektikuto valstija), Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų koledže, kurį baigė 1971 metais. Po II Vatikano susirinkimo buvo specialus marijonų patarėjas ir provinciolo tarybos narys, 1975–1984 metais – marijonų vicegenerolas Romoje, o 1984–1993 metais – marijonų generolas. Nuo 1993 metų buvo marijonų provincijolas Čikagoje, Norvičo vyskupijos Liturginės komisijos narys. Priklausė kelioms švietimo draugijoms, 1993 metais kaip patarėjas dalyvavo Tarptautinėje religinio gyvenimo konferencijoje Romoje. 1993 metais apdovanotas Nusipelniusio Amerikos pedagogo žymeniu, Kolumbo vyčių ir kitais pagarbos ženklais.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija