2013 m. gegužės 17 d.    
Nr. 20
(2044)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Lietuvos klierikai Žemaičių Kalvarijoje ir Palangoje

Kunigų seminarijų bendruomenių susitikimas ir gegužinių pamaldų Telšių vyskupijoje pradžia

Su turtinga Žemaičių Kalvarijos
istorija bei jo dabartimi supažindino
Telšių kunigų seminarijos prefektas
kan. Andriejus Sabaliauskas (kairėje)

Kunigų seminarijų klierikai bei
vadovai Palangoje, prie Lurdo grotos

Kunigų seminarijų klierikai
bei vadovai ir Telšių vyskupas
Jonas Boruta SJ Žemaičių
Kalvarijos Bazilikoje

Šv. Mišioms Žemaičių Kalvarijos
Bazilikoje vadovavo Telšių vyskupas
Jonas Boruta SJ, Telšių kunigų
seminarijos rektorius kan. Viktoras
Ačas, koncelebravo Kauno kunigų
seminarijos rektorius mons. Aurelijus
Žukauskas, Vilniaus kunigų seminarijos
rektorius mons. Žydrūnas Vabuolas
ir šių seminarijų prefektai,
vicerektoriai, dvasios tėvai

Gegužės 1 dieną Žemaičių Kalvarijoje rinkosi Lietuvos kunigų seminarijų vadovybė ir klierikai. Kauno tarpdiecezinės, Vilniaus Šv. Juozapo ir Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijų vadovai bei klierikai susirinkę meldėsi šv. Mišiose, kurios buvo laikomos Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje. Šv. Mišioms vadovavo Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ, koncelebravo Kauno kunigų seminarijos rektorius mons. Aurelijus Žukauskas, Vilniaus kunigų seminarijos rektorius mons. Žydrūnas Vabuolas, Telšių kunigų seminarijos rektorius kan. Viktoras Ačas, šių seminarijų prefektai, vicerektoriai, dvasios tėvai. Pamoksle Telšių vyskupijos ganytojas J. Boruta SJ susirinkusiesiems papasakojo stebuklingojo Žemaičių Kalvarijos Dievo Motinos – Krikščioniškųjų Šeimų Karalienės – paveikslo istoriją, kalbėjo apie šią stebuklais garsėjančią šventovę ir kvietė visus pašaukimo kelyje atrasti Dievo Motinos pavyzdžio svarbą.

Po šv. Mišių Žemaičių Kalvarijos parapijos namuose visi susirinkusieji pietavo, o po pietų vyko ekskursija po Žemaičių Kalvarijos miestelį, jos metu su turtinga miestelio istorija bei jo dabartimi supažindino Telšių kunigų seminarijos prefektas kan. A. Sabaliauskas.

Antra Seminarijų susitikimo programos dalis vyko Palangoje. Čia 16 val. prie seniausios Lietuvoje Lurdo grotos, esančios Birutės kalno papėdėje, vadovaujant Telšių vyskupui J. Borutai SJ, tradiciškai pradėtas gegužinių pamaldų mėnuo. Susirinkę seminarijų vadovai, seminaristai ir gausus būrys tikinčiųjų bei jaunimo klausėsi Telšių vyskupo J. Borutos SJ ir jo pagalbininko vysk. Lino Vodopjanovo OFM minčių apie Dievo Marijos garbinimo svarbą, apie šios pamaldumo formos reikšmę ir svarbą kiekvieno tikinčiojo dvasiniame gyvenime.

Po gegužinių pamaldų Telšių vyskupai, palaiminę pamaldų dalyvius, pakvietė procesijoje keliauti į Palangos bažnyčią. Joje dalyvavo jaunimas, tikintieji ir visų trijų Lietuvos kunigų seminarijų klierikai bei vadovai ir, skambia giesme sveikindami Mariją per visą Palangos miestą keliavo į bažnyčią. Po procesijos visiems padėkojo šios parapijos klebonas ir Palangos dekanato dekanas kun. Marius Venskus.

Prieš išsiskirstydami Telšių vyskupai, seminarijų vadovai ir seminaristai dalyvavo nuotaikingoje, Palangos klebono suorganizuotoje agapėje, kurios metu visiems padėkojo Telšių kunigų seminarijos rektorius kan. V. Ačas.

Šis gražus seminarijų bendruomenių susitikimas šiais – Tikėjimo ir Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejaus – metais tapo gražiu akcentu, jungiančiu visus Lietuvoje besiruošiančius kunigystei seminaristus.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

Edvino BRUŽO nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija