2018 m. gegužės 25 d.
Nr. 21 (2288)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai
2018 metai

Šiaulių vyskupijoje

Šiaulių dekanate

Bažnyčia galės džiaugtis dieviška muzika

Šiaulių vyskupas Eugenijus
Bartulis šventina vargonus

ŠIAULIAI. Džiaugsmingas ir reikšmingas įvykis aplankė tikinčiųjų bendruomenę gegužės 13 dieną, sukvietęs į Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčią pastatytų vamzdinių vargonų inauguracijos ir Šeštinių iškilmes. Dalyvavo gausus būrys parapijiečių ir garbingų svečių su pakilia nuotaika ir dideliu džiaugsmu.

Naujuosius vargonus prieš šv. Mišias pašventino Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Vyskupas sakė, kad šie vargonai leis iškilmingai švęsti dieviškąsias paslaptis, jų skambesys sujungs visus į vieną Kristaus Bažnyčios šeimą, ir prašė Dievą Tėvą pašventinti juos. Jo Ekscelencija švęstu vandeniu ir smilkalais pašventino naujuosius vargonus.

Tada pasigirdo vargonų skambesys. Pirmieji akordai, vargonuojant Lietuvos muzikos ir teatro akademijos vargonų ir klavesinų katedros profesorei Renatai Marcinkutei-Lesieur, suskambo galingai, didingai ir jaudinančiai. Bažnyčioje užgaudė sumontuoti ir derinti galingų 35 eilių (registrų), 4 transmisijų (apie 2100 vamzdžių), 3 manualų ir pedalų C- fl vamzdiniai vargonai iš Šveicarijos (Ingenbolio miestelio katalikų bažnyčios). Vargonų meistras – Cacilia A. Frey iš Liucernos. Vargonų aukštis – 560 cm, plotis – 940 cm, gylis – 300 cm. Vargonų konstrukcija (elektrinė traktūra) leido sumontuoti juos Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje. Vargonininkams pagrindinė užduotis – prisijaukinti šį paslaptingą instrumentą, kad kiekvienas vargonų vamzdelio tonas suskambėtų darniai ir sutartinai. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Vargonų ir klavesinų katedros profesorė R. Marcinkutė-Lesieur susirinkusiems pademonstravo visą vargonų pajėgumą.


Telšių vyskupijoje

Akmenės dekanate

Pavasariniai Papilės ateitininkų darbai

Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas
Papilės Šv. Juozapo bažnyčioje
su grupele po Sutvirtinimo
sakramento suteikimo

PAPILĖ. Simono Daukanto gimnazijos Šv. Aloyzo kuopos ateitininkai savo veiklos neskirsto į mokslo metų ar atostogų laikotarpius. Ji tęsiasi visus metus. Tai – gyvenimo būdas. Tik skirtingais metų laikais vykdomos skirtingos veiklos, vieno tipo renginys keičia kitą.

Norisi prisiminti svarbesnes pavasario veiklas: Lietuvos Jaunimo susitikimų dieną Kauno Technologijos universiteto (KTU) renginyje „Srovės nešami“ kartu su šalies jaunimu visapusiškai tobulinome žinias, klausėmės dėstytojų, dvasininkų, studentų paskaitų, patys dalyvavome įvairiuose užsiėmimuose, po dviejų savaičių vėl viešėjome Laikinojoje sostinėje, susipažinome su šventovėmis, muziejais. Kovo 17 dieną Telšių ateitininkų kvietimu 19 ateitininkų dalyvavo Žemaitijos ateitininkų ir katalikiško jaunimo atsinaujinimo rekolekcijose Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje renginyje „Šviesos vaikai“. Čia ne tik klausėmės įkvepiančios kan. Andrejaus Sabaliausko paskaitos, bet atlikome grupines užduotis, dalyvavome konkurse, įdomiose veiklose, kartu meldėmės Telšių Katedroje – visapusiškai tobulėjome ir augome. Kuopos tarybos nariai dalyvavo Ateitininkų federacijos suvažiavime Kaune, o kuopos globėja – Kauno arkivyskupijoje vykusiame Jaunimo sielovados forume „Jaunimas, tikėjimas, pašaukimas“. Visų renginių mintys, planai aptariami, įprasminami. O ir kassekmadieninė adoracija bei Šventojo Rašto skaitymas praturtina mūsų dvasinį pasaulį.


Panevėžio vyskupijoje

Biržų dekanate

Tikėjimo ir bendrystės šventė

Nemunėlio Radviliškio tikintieji
Švč. Mergelės Marijos bažnyčioje
šventė Sekmines ir vaikų Pirmąją Komuniją

NEMUNĖLIO RADVILIŠKIS. Sekminės – Šventosios Dvasios atsiuntimo ir Bažnyčios gimimo diena. Prasminga šią dieną švęsti bendruomeniškai, nes Bažnyčia – pakrikštytųjų bendruomenė. Švč. Mergelės Marijos parapijoje jau kelerius metus kun. Ernesto Želvio iniciatyva ir rūpesčiu ši šventė, galima sakyti, švenčiama ypatingai. Šiais metais ji buvo dviguba – kartu vyko vaikų Pirmosios Komunijos šventė. Berželiais ir alyvomis kvepiančioje bažnyčioje dešimt būsimųjų tikrų krikščionių laukė pirmojo susitikimo su gyvu Jėzumi Eucharistijoje. Buvo daug jaudulio, ypatingų akimirkų, džiaugsmo...

Šventės liturgija prasidėjo lauke, pašventinus ir pasmilkius tikinčiuosius. Aplink bažnyčią pajudėjo Sekminių procesija. Iškilmingai į bažnyčią įvesdinti Pirmosios Komunijos vaikai. Kunigas giesmėmis šlovina ir prašo Šventosios Dvasios dovanų gausos tikintiesiems, visiems žmonėms. O jų iš tiesų susirinko gausiai. Itin jautrus momentas – tėvų palaiminimas vaikams. Kunigo Ernesto žodžiai giliai paliečia širdis – žmonės braukia ašaros. Kunigas linki tėveliams džiaugtis Dievo dovanotais vaikais ir būti jų dvasiniais palydėtojais gyvenime, kuriame be Dievo malonių sunku būti laimingu žmogumi. Jis ragina vaikus įsileisti į savo gyvenimą Dievą, kad šis pirmas susitikimas su Juo būtų tikra tikėjimo gyvenimo pradžia. Pamokančiu pasakojimu kviečia pamąstymui – Dievo siūlomą meilę priimti neatidėliojant, nes gali atsitikti, kad ir nebeliks laiko pradėti tikėti, o gyvenimas bus pasibaigęs... Tuomet Dievas „neatpažins“ to, kuris per gyvenimą neturėjo laiko pažinti Jį...


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija