Atnaujintas 2001 m. lapkričio 9 d.
Nr.84
(993)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Krikščionybė ir pasaulis
Ora et labora
Darbai
Gimtas kraštas
Atmintis
Žvilgsnis
Aktualijos
Nuomonės
Lietuva
Pasaulis


ARCHYVAI

2001 metai

Modernus vienuolis prie atidarytų vienuolyno vartų

Jau baigiasi metai, kai netekome kun. dr. Vytauto Bagdanavičiaus, MIC. Čikagoje, Tėvų marijonų vienuolyne, įvyko ateitininkų "Kęstučio" korporacijos, krikščionių demokratų ir rėmėjų organizuotas šio garbingo kunigo paminėjimas. Renginys prasidėjo vienuolyno koplyčioje šv. Mišiomis, kurias aukojo kun. Viktoras Rimšelis, MIC, papasakojęs ir apie brolio Vytauto, šalia kurio Marijonų vienuolyne praleido ilgą gyvenimo tarpsnį, siekimą mokslo bei taikų būdą. Po to gausus būrys draugų ir bendraminčių rinkosi mažojoje vienuolyno salėje, kur buvo dalijamasi prisiminimais, skaitoma velionio kūryba (skaitovė Aldona Šmulkštienė), o paskui šio puikiai pavykusio renginio dalyviai Marijos Remienės buvo vaišinami pietumis.
Kun. V.Bagdanavičiaus minėjimą pradėjo vienas iš organizatorių, kęstutietis (V.Bagdanavičius buvo ateitininkų "Kęstučio" korporacijos kapelionas) Juozas Končius, pasidžiaugęs gausiu būriu prisimenančių kun. Vytautą. Minėjimą vedė krikščionių demokratų rėmėjams atstovaujanti M.Remienė, kurios daliai teko didžiausias krūvis. Ji pristatė pagrindinį kalbėtoją ir kun. V.Bagdanavičiaus artimą draugą dr. Juozą Meškauską.

Iš kairės: Jonas Pabedinskas, kun. dr. Vytautas Bagdanavičius ir dr. Juozas Meškauskas


Netekome patriotinės spaudos platintojo

Lapkričio 5-ąją, baigiantis 62-iesiems gyvenimo metams, staiga mirė aktyvus Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dalyvis, patriotinės spaudos platintojas, nuoširdus sąjūdininkas, Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservatorių) narys Justinas Antanas Jakevičius.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija