Atnaujintas 2004 gegužės 26 d.
Nr.40
(1243)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją

Šiame numeryje:

Kuo sovietiniam
režimui nusikalsdavo
režisierius J.Vaitkus?

„Gyvenęs ir mūsų
gyvenimus”

„Pasilieku
tik dangų mėlyną...“

Pirmiausia buvo žodis

Garsusis profesorius
pagerbtas tėviškėje

Istorijos „revizoriai“

Kaniavos kautynių
pėdsakais

Vidurio Europos katalikų dienos

Austrijoje katalikų vyskupai
dalyvauja Vidurio Europos
katalikų dienos šv. Mišiose
EPA-ELTA nuotrauka

Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Andželas Sodanas praėjusio penktadienio vakarą aukojo šv. Mišias Austrijos Mariazelio šventovėje. Savaitgaliu toje pagrindinėje Austrijos ir vienoje svarbiausių visos Vidurio Europos šventovių vyko Vidurio Europos katalikų dienos, kuriose dalyvavo piligrimai iš Austrijos, Bosnijos, Kroatijos, Slovėnijos, Čekijos, Slovakijos, Lenkijos. Piligrimystės dėmesio centre buvo Europos krikščioniška tapatybė. Piligrimai dėkojo už neseniai įvykusią Europos Sąjungos plėtrą; meldėsi už Europos Sąjungą, už į ją priimtas naujas šalis, taip pat ir už tas, kurios dar tik siekia narystės Europos Sąjungoje, kad ant krikščioniškų vertybių pamato statoma Europos tautų bendrija kuo greičiau pasiektų geografines žemyno ribas.


Šv. Kazimiero bažnyčioje -
dar du tapytojo
A. Kmieliausko paveikslai

Šv. Kazimiero bažnyčioje -
dar du A. Kmieliausko paveikslai -
„Mergelė Marija su Kūdikėliu
Jėzumi” ir „Neregio pagydymas”

400 metų jubiliejų švenčiančios Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčios barokinis interjeras tapo dar puošnesnis - praėjusį sekmadienį šioje bažnyčioje pašventinti du nauji tapytojo Antano Kmieliausko paveikslai: „Mergelė Marija su Kūdikėliu Jėzumi” ir „Neregio pagydymas”. Šie paveikslai bus pakabinti bažnyčios šoninių altorių antrajame tarpsnyje.

Kaip sakė Šv. Kazimiero bažnyčios rektorius kun. Lionginas Virbalas, SJ, šiai bažnyčiai, per pastaruosius du šimtmečius praradusiai visus istorinius paveikslus ir skulptūras, A. Kmieliauskas 1993 metais nutapė keturis paveikslus: centriniam altoriui - „Kristaus Prisikėlimas”, „Šv. Kazimieras”, šoniniams - „Šv. Ignacas Lojola” ir „Šv. Andrius Bobola”, vaizduojančius į altorių garbę iškeltus jėzuitų ordino įkūrėją šv. Ignacą Lojolą ir Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčioje dirbusį šv. Andrių Bobolą.


Kada obelys nuometą meta

Gieda lekėtiškė
Violeta Belevičiūtė

Gegužės 16-ąją Plokščiuose (Šakių r.), Šventaduobėje, kaip ir kasmet gegužės viduryje, įvyko tradicinė giesmių ir poezijos šventė, į kurią susirinko gausus būrys ne tik plokštiečių, bet ir poezijos bei dainos mylėtojų iš įvairių rajono vietų.

Pirmasis renginyje kalbėjęs rašytojas Benjaminas Kondrotas papasakojo apie tai, kaip jis prieš 20 metų rašė knygą „Kūrėjų pėdsakais“, kurioje apžvelgė ir žymiausius Šakių rajono žmones, įmynusius gilias pėdas ne tik Zanavykijos, bet ir Lietuvos istorijoje. Nemažai vietos tada buvo skirta ir Plokščiams bei čia 1889-1899 metais gyvenusiam Petrui Kriaučiūnui, savo veikla šį miestelį išgarsinusiam Europoje. Tačiau tada nebuvo galima rašyti apie gyvus kūrėjus, todėl B.Kondrotas neseniai vėl ėmėsi „Kūrėjų pėdsakų“ ir šįkart žada išleisti kelis tomus apie iš įvairiausių Lietuvos regionų kilusius kūrėjus, ką nors sukūrusius žodžiu. Pirmasis naujojo leidimo „Kūrėjų pėdsakai“ kaip tik ir skirtas Suvalkijai, čia minima daug ir iš šių vietų kilusių kūrėjų.


Susitiko su knygos autore

Vienuolė Aldona Eugenija Kezytė,
ACJ, vepriškiams pristato
savo knygą
„Esame nenaudingi tarnai...“

Veprių Švč. Mergelės Marijos Rožančinės parapijos klebono kun. Bronislovo Gimžausko ir nevyriausybinės organizacijos „SOS-Vepriuose“ vadovo Romo Petro Šaulio kvietimu Veprių miestelyje lankėsi ir su visuomene susitiko knygos „Esame nenaudingi tarnai...“ autorė vienuolė Aldona Eugenija Kezytė, ACJ, lydima ukmergiškės „Caritas“ organizacijos vadovės Salomėjos Jasiūnienės.

Į susitikimą, vykusį Veprių seniūnijos salėje, po šv. Mišių bažnyčioje susirinko gausus būrys vepriškių. Viešnia papasakojo apie autobiografinės knygos „Esame nenaudingi tarnai...“ kūrimą. Knyga išleista 25 tūkstančių egzempliorių tiražu, dalis kurio pasirodė anglų kalba, nes to pageidavo užsienyje gyvenantys lietuviai.


Režisierius ir ateityje
nepaliks žiūrovų abejingų

Vienas garsiausių Lietuvos teatro
ir kino režisierių Jonas Vaitkus
gegužės 20-ąją šventė 60-metį
Michailo Raškovskio
(ELTA) nuotrauka

Vienas garsiausių Lietuvos teatro ir kino režisierių, 2003 metų Nacionalinės premijos laureatas Jonas Vaitkus gegužės 20 dieną šventė 60 metų jubiliejų.

Prieš tris dešimtmečius baigęs tuometinio Leningrado (dabar Sankt Peterburgas) teatro, muzikos ir kinematografijos institutą, J. Vaitkus pradėjo režisuoti Kauno valstybiniame akademiniame dramos teatre, greitai tapo ir šio teatro vyriausiuoju režisieriumi. Per trylika metų sukūrė Kauno ir visos Lietuvos teatrą išgarsinusius spektaklius: Alfredo Žari „Karalius Ūbas“, Maksimo Gorkio „Paskutinieji“, Juozo Grušo „Unija“, Henriko Ibseno „Statytojas Solnesas“, Juozo Glinskio „Kingas“, Vinco Krėvės „Šarūnas“, Albero Kamiu „Kaligula“, Broniaus Kutavičiaus ir Sigito Gedos „Strazdas - žalias paukštis“, Viljamo Šekspyro „Ričardas II“, Čingizo Aitmatovo „Golgota“, J. Vaitkaus „Literatūros pamokos“ ir kt.


Paminėtas Kalniškės partizanų mūšis

Kazimieras DOBKEVIČIUS

Simno bažnyčios klebonas
kun. Gediminas Bulevičius

Per Dzūkiją frontas į Vakarus persirito 1944 metų liepos viduryje. Rugpjūčio mėnesį kraštas buvo užtvindytas rusų armijos užfrontės dalinių. Jau nuo rugpjūčio pradžios pradėta į sovietų armiją šaukti 19-35 metų amžiaus vyrus. Dainavos krašto vyrai apsisprenė mobilizacijai nepaklusti: slėptis arba gauti dokumentą, atleidžiantį nuo tarnybos. Besislapstančiuosius vis dažniau pasiekdavo žinios apie NKVD kariuomenės žiaurumus - beginklių žmonių žudymą ir kankinimą. Tai paskatino vyrus ginkluotis ir priešintis okupantams. Pirmieji partizanų būriai susidarydavo iš vieno ar keleto gretimų kaimų vyrų, laikydavosi netolimame miške, o dažnas partizanas pareidavo į namus prižiūrėti ūkio. 1944 metų rudenį didesni ir mažesni partizanų būriai veikė jau visuose Dzūkiją apimančių apskričių valsčiuose...


Varėnos krašte viešėjo ambasadorius

Didžiosios Britanijos ambasadorius
(viduryje) buvo sužavėtas medine
etnografinio Zervynų
kaimo architektūra

Varėnos krašte viešėjo Jungtinės Karalystės ambasadorius Kolinas Robertsas. Jis susitiko su rajono savivaldybės meru Vidu Mikalausku, mero pavaduotoju Alvydu Valeiša, administracijos direktoriumi Algiu Miškiniu, kitais savivaldybės darbuotojais. Ambasadoriui pristatyta rajono vizija ir vystymo perspektyvos. Svečias lankėsi UAB ,,Mėlynoji uoga“ ir etnografiniame Zervynų kaime.


Migrantų sielovada: nauji akcentai

Mindaugas BUIKA

Naujo Vatikano dokumento, skirto migrantų sielovadai, „Erga migrantes caritas Christi“ („Kristaus meilė migrantams“) svarbą nusako pirmiausia tas faktas, kad dabar savo gimtąsias vietas palikusių ir svetur gyvenančių, dirbančių ar besimokančių žmonių pasaulyje yra daugiau nei 200 milijonų. Jeigu juos visus pagal savo specifinę padėtį priskirtume kokiai nors organizacijai, tai būtų didžiausias sąjūdis visų laikų žmonijos istorijoje. Jeigu visus migrantus sujungtume į vieną valstybę, tai pagal gyventojų skaičių ji būtų penktoji šalis pasaulyje. Be abejonės, šių žmonių ne tik socialinės, kultūrinės, politinės ir ekonominės, bet taip pat religinės ir pastoracinės problemos yra vienas didžiausių iššūkių Katalikų Bažnyčiai prasidėjusiame XXI amžiuje.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija