Atnaujintas 2006 birželio 2 d.
Nr.42
(1442)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Pasveikino žurnalistus su jų švente

Gegužės 26 dieną Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius surengė tradicinę spaudos konferenciją žiniasklaidos bendradarbiams Katalikų Bažnyčios minimos 40-osios Pasaulinės visuomenės komunikavimo dienos proga. Arkivyskupas trumpai pristatė du šiai šventei paminėti skirtus dokumentus – popiežiaus Benedikto XVI žinią ir Lietuvos vyskupų laišką tikintiesiems. Taip pat tradiciškai aštuntąjį kartą už krikščioniškųjų vertybių puoselėjimą per visuomenės komunikavimo priemones ir sąžiningos žurnalistikos pavyzdį įteikė „Bažnyčios kronikos“ fondo apdovanojimus keliems žiniasklaidos atstovams.

Ganytojas pasveikino žurnalistus su jų švente, kuri nuo šiol bus nuolat minima visose Lietuvos bažnyčiose sekmadienį per Šeštines, tądien maldas Viešpačiui skiriant už visuomenės komunikavimo priemonių bendradarbius. Juos, pasak arkivyskupo, „Bažnyčia laiko savo partneriais, kurie atlieka panašią atskiro žmogaus ir visos visuomenės auginimo funkciją, jei dirbama viena kryptimi“.

Pristatydamas popiežiaus Benedikto XVI laišką apie komunikavimo priemones, kaip komunikavimo, bendrystės ir bendradarbiavimo tinklą, arkiv. S.Tamkevičius iškėlė esminę jo mintį apie žiniasklaidos užduotį kurti bendrystę ir palaikyti dialogą tarp žmonių; kaip tik Lietuvos visuomenėje tos vienybės ir bendrystės stokojama. Ganytojas pakomentavo laiško mintis apie komunikavimo priemonių vaidmenį, kurį jos galėtų atlikti stiprinant šeimas. Pacitavęs popiežiaus mintis, jog „ypač svarbu palaikyti ir remti santuoką ir šeimos gyvenimą“, arkivyskupas paragino spaudos darbuotojus daugiau dėmesio skirti šeimai, kuri šiandien Lietuvoje yra silpna ir dažnai nepasirengusi sunkumams. Žiniasklaida, būdama įtakinga jėga, gali daug pasitarnauti arba, atvirkščiai, griauti, ypač jaunimo, vertybių pasaulį, jei savo kanalais skleidžia vien blogį. Atkreiptas dėmesys į mūsų visuomenei ypač aktualų Popiežiaus kvietimą būti atviresniems ir atsakingesniems „vargingiausių ir silpniausių visuomenės narių“ atžvilgiu.

Aptardamas Lietuvos vyskupų laišką Visuomenės komunikavimo priemonių dienos proga, arkivyskupas išsakė nuomonę, jog Bažnyčia vertina žiniasklaidos pastangas „visapusiškai informuoti apie aktualijas, siekius išviešinti mūsų visuomenėje, valdžios struktūrose suvešėjusias negeroves, atskleisti socialinės neteisybės apraiškas. Šia prasme Bažnyčia į žiniasklaidą žvelgia kaip į partnerę, su kuria galima būti „tiesos tarnystės bendradarbiais“ (3 Jn 8).

Ganytojas apgailestavo, jog tiek dvasininkai, tiek žiniasklaidos atstovai daro klaidų, tačiau kelia nerimą tai, kad, prisidengus žodžio laisve, „suvedinėjamos sąskaitos, skleidžiami gandai, žeminamas žmogaus orumas“.

Daug dėmesio laiške skirta krikščioniškai žiniasklaidai, kuri, pasak ganytojo, negyvena pačių geriausių savo laikų ir toli gražu negali konkuruoti su spalvinga, išoriškai patrauklia bulvarine spauda, kuriai neatsispiria ir katalikai, neretai skaitantys nekrikščioniško turinio leidinius, tačiau pritrūkstantys pinigų katalikiškiems leidiniams. Lietuvos vyskupai paakino prenumeruoti, skaityti ir platinti katalikišką spaudą, nes „tik sutelktų pastangų dėka ji galės vaisingai veikti“. Arkivyskupas atkreipė dėmesį, jog ir kunigai paraginti brandinti tikinčiųjų sąmoningumą, o per Šeštines organizuoti rinkliavas ir skirti jas katalikiškajai žiniasklaidai plėtoti.

Įteikdamas „Bažnyčios kronikos“ fondo apdovanojimus, ganytojas sakė, jog šia simboline padėka „norime pasidžiaugti kai kurių – o jų tikrai yra daugiau – pasiaukojamu darbu žiniasklaidos srityje”. Šiemet apdovanojimas įteiktas Vandai Ibianskai (katalikiško žurnalo šeimai „Artuma“ redaktorei) už jos ilgametį kantrų bei kūrybišką krikščioniškosios žiniasklaidos plėtojimą ir sėkmingai įgyvendintą tvarią iniciatyvą leisti katalikų mėnraštį šeimai; redaktorės ir žurnalistės kūryboje ypač vertingas evangelizacijos užmojis, įgyvendinamas globėjiškai skatinant kultūrinę bei visuomeninę katalikų pasauliečių raišką. Taip pat apdovanojimas įteiktas Romui Sakadolskiui (buvusiam „Amerikos balso“ žurnalistui, dabar – dienraščio „Lietuvos žinios“ ir Bernardinai.lt apžvalgininkui) už jo ilgametę sąžiningą žurnalistinę veiklą įkvepiantį pilietinės atsakomybės pavyzdį, nuoseklumą tarnaujant savo šalies piliečiams ir priespaudos, ir demokratijos sąlygomis, dalijantis talentu, žiniomis, patirtimi ir moralinėmis nuostatomis.

Padėkos žodį taręs R.Sakadolskis prisiminė „LKB kronikos“ pasirodymą užsienyje, kas „simbolizavo Lietuvoje prasidėjusią kovą už permainas“, bei papasakojo apie asmeniškai patirtą bei suvoktą buvusio „Kronikos“ redaktoriaus, tuomet dar kunigo S.Tamkevičiaus, asmens bei leidinio galią išeivijoje bei tarp Lietuvos žmonių sovietiniais metais.

Arkiv. S.Tamkevičius šiltai padėkojo žurnalistams ir paragino juos skleisti daugiau šviesos, reikalingos ne mažiau nei sovietiniais metais, ir taip padėti Lietuvos žmonėms eiti tiesos keliu.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija