Atnaujintas 2006 birželio 2 d.
Nr.42
(1442)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Jurbarko dekanate

Lankėsi arkivyskupas

SEREDŽIUS. Gegužės 7-ąją, per Motinos dieną, parapijoje lankėsi Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, jį lydėjo kurijos kancleris mons. Adolfas Grušas, ta proga atvyko ir Jurbarko dekanas kun. Kęstutis Grabauskas. Parapijiečiai savo ganytoją pasitiko su bažnytinėmis vėliavomis, gėlėmis ir duona, o šventorius buvo išpuoštas vainikais. Arkivyskupui ataskaitą apie parapijoje nuveiktus darbus ir sielovados situaciją pateikė klebonas kun. Virginijus Lenktaitis. Jis sakė, kad sekmadieniais šiltesniu metų laiku į bažnyčią susirenka iki 150 parapijiečių, o žiemą nebūna nė 50-ies. Parapijoje mažėja gyventojų. Vien šiemet tepakrikštytas vienas vaikas, o palaidota jau beveik 40 parapijiečių. Daug žmonių, net šeimomis, išvykę ieškoti laimės svetur. Taigi santuokų irgi tik viena kita per metus tebūna. Džiugina tik tai, kad iš likusių parapijiečių susibūręs aktyvių žmonių būrys: pastoracinė taryba, sinodo grupė, pagyvenusių žmonių maldos grupė. Pastaroji baigia išnykti, nes vyresnieji žmonės miršta, o jauni melstis nenori. Klebonas sakė, kad parapijoje yra trys dešimtmetės mokyklos – Seredžiaus, Klausučių ir Armaniškių. Tačiau jose vis mažiau norinčių lankyti tikybos pamokas mokinių. Daugiausia lankančių tikybą yra Seredžiuje. Ketverius metus čia dirbantis klebonas taip pat sakė, kad šiferiu dengtas klebonijos stogas buvo pakeistas skarda - tai bene svarbiausias materialus darbas, atliktas per pastaruosius metus.

Arkivyskupas S.Tamkevičius Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje aukojo šv. Mišias, pasakė pamokslą, pasveikino visas susirinkusias motinas ir vaikus. Arkivyskupas taip pat teikė Sutvirtinimo sakramentą, kurį gavo 30 jaunų katalikų. Parapijiečiai pasveikino savo ganytoją 10-ies metų vadovavimo arkivyskupijai proga ir dėkojo už apsilankymą.

Robertas BUCKUS

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija