Atnaujintas 2006 spalio 20 d.
Nr.79
(1479)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Paminklas mokyklai

Šalia paminklinio akmens
sodinamas medelis

Prienų rajono Skriaudžių parapijos Būbautiškių kaime buvo pastatytas ir neseniai pašventintas paminklinis akmuo toje vietoje, kur kadaise stovėjo Būbautiškių pradžios mokykla. Ji buvo pastatyta 1921 metais vietos gyventojų Bagdonų sodyboje. Mokyklos pastato neišliko, bet toji vieta mums, buvusiems jos mokiniams, daug ką mena, nes čia ne tik mes mokėmės, mokykloje dirbo pasiaukoję mokytojai Vincas Aksomaitis, Jonas Skučas, Matas Bagdonas, Ona Bagdonienė.

Man ir mano kartos mokiniams čia teko mokytis sunkiais karo ir okupacijų metais. Keitėsi valdžios – rusiškos, vokiškos, vadovėliai buvo tie patys, tik „vadų“ portretai buvo kabinami, klijuojami kiti. Man teko ne kartą juos plėšti ir mesti į šiukšlių dėžę, ir tai dariau su malonumu.

Mano pirmoji mokytoja buvo Ona Bagdonienė, kuri mus, klumpėtus vaikus, mokė ir glaudė prie savęs visus vienodai, nes ji jautė atsakomybę prieš Dievą ir savo tėvynę Lietuvą. Ši mokytoja nedarė stebuklų, bet mus mokė būti dorais žmonėmis, gerbti tėvus, vyresniuosius, išmokė „Tautišką giesmę“, aiškino mūsų trispalvės vėliavos prasmę. Jos dėka ir dabar, po 70 ir daugiau metų, mes žinome, kas Lietuvai yra Maironis, Vincas Kudirka, Jonas Basanavičius. Jos perteiktos žinios, nuoširdumas buvo statomi ant tvirto pamato. Pavyzdžiui, pastatykime nors gražiausią pastatą, bet ant prasto pamato, ir po trumpo laiko toks pastatas sugrius…

Dar giliai išlikę prisiminimai, kai į mokyklą kartą per savaitę (atrodo, trečiadieniais) atvažiuodavo kunigas, kuris savo pamokymais, patarimais, malda taip pat kūrė pagrindą doram gyvenimui. Per penkiasdešimt sovietinės okupacijos metų ateistai kunigams uždraudė lankytis mokykloje. Tad dabar ir skiname tokio draudimo vaisius. Kaimuose žudomi senukai, mokyklose vyresni vaikai skriaudžia mažesnius, brolis su broliu teismuose bylinėjasi dėl turto ir t.t.

Paminklinį akmenį Būbautiškėse pašventino Skriaudžių parapijos klebonas kun. Renaldas Janušauskas. Vėliau visi nuvykome į Skriaudžių Šv. Lauryno bažnyčią, kur dalyvavome šv.Mišiose už buvusius mokytojus ir mokinius, mirusiuosius, prašėme Dievo palaimos ir globos gyviesiems. Kun. R.Janušauskas pasakė prasmingą pamokslą, buvo dėkingas ir šiek tiek nustebęs, kad į bažnyčią susirinko tiek daug ne tik žilagalvių, bet ir jaunimo.

Po šv. Mišių nuvykome į Skriaudžių kapines aplankyti mirusių mokytojų kapus, padėjome gėlių, uždegėme žvakių, sukalbėjome bendrą maldą.

Po to rinkomės į kultūros namus pasikalbėti, pasidalyti prisiminimais. Buvo nemažai svečių. Tai Prienų rajono švietimo skyriaus vedėja Rasa Jasevičienė, Veiverių seniūnas Vaclovas Ramanauskas, mokslininkai Sigitas Marčiukaitis, Nastazija Kairiūkštytė.

Susirinkime koncertavo Skriaudžių kanklių ansamblis, kuris lapkričio 18 dieną minės 100 metų jubiliejų.

Po koncerto dar neskubėjome skirstytis, susėdę prie arbatos puodelio dalijomės prisiminimais, vienas kitą apkabinome dėkodami Viešpačiui, kad mes dar esame.

Šis renginys nebūtų įvykęs, jei Dievas nebūtų apdovanojęs žmones gerumu. Tie žmonės – tai Birutė Alaburdienė, N.Kairiūkštytė, V.Ramanauskas, Antanas Žukauskas ir daug kitų.

Juozas NAGINIONIS,
Buvęs Būbautiškių pradinės mokyklos mokinys

Prienų rajonas

Autoriaus nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija