Atnaujintas 2006 spalio 20 d.
Nr.79
(1479)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Krikščioniškųjų Šeimų Karalienės paveikslo vainikavimo iškilmės

Kan. teol. lic. Andriejus SABALIAUSKAS

Iškilminga eucharistinė procesija
aplink Žemaičių Kalvarijos Baziliką

Kun. Andriejus Sabaliauskas
skaito pranešimą apie Žemaičių
Kalvarijos Bazilikos istoriją
Gedimino GRIŠKEVIČIAUS
nuotraukos

Malonėmis garsėjantis Dievo
Motinos, Krikščioniškųjų Šeimų
Karalienės, paveikslas Žemaičių
Kalvarijos Bazilikoje. Čia įsikūrę
dominikonai jį parsivežė iš Romos.
Nuo 1643 metų Žeamaičių Kalvarijoje
iš Švč.M.Marijos gautos malonės
buvo registruojamos specialioje
knygoje, kuri pražuvo per bažnyčios
gaisrą 1896 metais. Tačiau
ir vėlesniais laikais Švč.M.Marijos
globa tebelydi visus
besimeldžiančiuosius Žemaičių
Kalvarijos šventovėje

Krikščioniškųjų Šeimų Karalienės
paveikslo kopijos išlydėtuvės
iš Palangos į Klaipėdą rugpjūčio 20-ąją
Romo Petro ŠAULIO nuotrauka

Ypatingam ir labai svarbiam įvykiui – Žemaičių Kalvarijos stebuklingojo Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslo vainikavimui popiežiaus Benedikto XVI birželio 23 dieną Vatikane pašventintomis karūnomis visa Telšių vyskupija ruošėsi nuo liepos 23 dienos, kada vyskupijoje vyko Mariologinis kongresas.

Paveikslo vainikavimo iškilmių išvakarės buvo skirtos jaunimui. Šeštadienio, spalio 7 dienos, popietę į Žemaičių Kalvariją rinkosi katalikiškas jaunimas iš visos vyskupijos. Į iškilmes ir visą naktį vykusią Švč. Sakramento adoraciją buvo suėję arti 600 jaunuolių. 17 val. didžiulis būrys jaunų žmonių rinkosi į Žemaičių Kalvarijos Baziliką, kurioje vyko šlovinimas ir kun. br. Gedimino Numgaudžio, OFM, katechezė. Br. Gediminas jaunimui kalbėjo apie Dievo meilę žmogui ir kaip ta meilė padeda asmeniui išsiskleisti gyvenime. Vienuolis susirinkusiesiems priminė, kad būtent Jėzus Kristus Kanos vestuvėse iš vandens stebuklingu būdu padarė gerą vyną. Vienuolis kvietė klausytojus leisti Viešpačiui veikti jų gyvenime, nes taip Kristus gali žmogaus gyvenimo vandenį paversti geru vynu – padaryti jį visaverčiu, pilnu Dievo malonės.

Po katechezės ir šlovinimo Bazilikoje prasidėjo iškilmingos šv. Mišios. Šv. Mišių liturgijai vadovavo ir pamokslą pasakė Telšių vyskupas Jonas Boruta, SJ. Šv. Mišias taip pat koncelebravo nemažas būrys kunigų ir dekanatų jaunimo dvasios tėvai. Giedojo jungtinis jaunimo choras.

Pamoksle vyskupijos ganytojas J.Boruta pirmiausia priminė, kad į Baziliką jaunimas yra susirinkęs Marijos Rožančinės dieną, todėl jis kvietė visus jaunus žmones kalbėti rožinį. Vyskupas į jaunuolius kreipėsi popiežiaus Jono Pauliaus II žodžiais: „Atsigręžiu į jus, jaunuoliai: su pasitikėjimu vėl imkite į rankas rožinio vėrinį, iš naujo atverdami jį Šventojo Rašto šviesai, harmonijoje su liturgija, jūsų kasdienio gyvenimo kontekste“. Vyskupas kvietė jaunuolius mokytis gyventi ir melstis iš Dievo Motinos Marijos. Kvietė mokytis tyloje kalbėtis su Dievu ir melstis su tylos pauzėmis kalbant rožinį, apmąstyti į Jėzaus Kristaus ir Jo Motinos Marijos gyvenimą.

Visą naktį iš šeštadienio į sekmadienį Bazilikoje vyko Švč. Sakramento adoracija. Atskiromis nakties valandomis į adoraciją rinkosi vis kito dekanato katalikiškas jaunimas. Adoracijos metu buvo giedamos giesmės, psalmės, skaitomos Šventojo Rašto ištraukos, o dekanatų dvasios tėvai adoracijos dalyviams sakė homilijas.

Sekmadienio, spalio 8 dienos, rytą gausūs tikinčiųjų būriai iš visos Lietuvos rinkosi į Žemaičių Kalvarijos Baziliką. 9 val. ryto pasibaigus naktinei Švč. Sakramento adoracijai, tikintieji meldėsi kalbėdami rožinį, buvo giedamos giesmės Švč. M. Marijos garbei, vedamos katechezės. Iškilmingoms 12 val. šv. Mišioms, kurių metu popiežiškosiomis karūnomis vainikuotas stebuklingasis paveikslas, vadovavo vysk. dr. J.Boruta. Šv. Mišias koncelebravo apaštalinis nuncijus arkivyskupas dr. Peteris Stephanas Zurbrigenas, Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila ir vyskupas emeritas Juozas Žemaitis, MIC, Kaišiadorių vyskupas Juozapas Matulaitis, Panevėžio vyskupas emeritas Juozas Preikšas, Telšių vyskupas emeritas Antanas Vaičius, taip pat didelis būrys kunigų. Šv. Mišias, kurių metu giedojo jungtinis choras, tiesiogiai transliavo „Marijos radijas“.

Šv. Mišių pradžioje gausiai susirinkusius maldininkus pasveikino Telšių vyskupas, o Šventojo Tėvo sveikinimą perskaitė apaštalinis nuncijus: „Šventasis Tėvas siunčia širdingiausius sveikinimus dalyvaujantiems iškilmingoje Švč. M. Marijos, Krikščioniškųjų Šeimų Karalienės, paveikslo vainikavimo iškilmėse ir linki, kad šis svarbus įvykis paskatintų dvasinį uolumą ir autentišką pamaldumą Išganytojo Motinai, meldžia brangiausių dangiškų dovanų dalyvaujantiems šventose apeigose, ypač kunigams ir jaunoms šeimoms ir su džiaugsmu teikia visiems maldingą apaštalinį palaiminimą“.

Pamoksle vysk. J.Boruta susirinkusiesiems papasakojo paveikslo ir šventovės istoriją, kalbėjo apie šeimų krizę Lietuvoje. Jis priminė, kaip stebuklingajam paveikslui buvo paskirtas Krikščioniškųjų Šeimų Karalienės titulas: „Popiežių Benediktą XVI sudomino pasakojimas, kad Žemaičių Kalvarijos šventovę, ypač Didžiųjų atlaidų metu, pamėgo jaunos šeimos, sutuoktiniai kartu su savo vaikais eina Kryžiaus kelią, meldžiasi prie stebuklingojo paveikslo. Taip šių pokalbių metu išsikristalizavo titulas šiam paveikslui, šiais laikais patraukiančiam jaunų šeimų širdis ir sielas. (...) Karalienė turi būti pripažinta mūsų valdove – rodanti kryptį ir būdą, kaip mes žengiame pirmyn į ateitį. Marija pati savo gyvenimu mums parodė pavyzdį, kuriuo mes turime sekti“. Telšių ganytojas kvietė visas šeimas būti krikščioniškumo židiniais jaunajai kartai. Būtent darniose krikščioniškose šeimose jauni žmonės „mokomi žengti tikrojo gyvenimo keliu“, baigdamas pamokslą sakė vyskupas.

Po pamokslo Telšių vyskupo sekretorius kan. bažn. t. lic. Remigijus Saunorius perskaitė dokumentą, kuriuo buvo suteiktas paveikslui Krikščioniškųjų šeimų Karalienės titulas ir popiežiaus Benedikto XVI įgaliojimas Telšių vyskupui J.Borutai paveikslą vainikuoti paties Popiežiaus pašventintomis karūnomis. Karūnas švęstu vandeniu pašlakstė apaštalinis nuncijus ir jas įteikė vysk. J.Borutai, kuris paveikslą ir vainikavo.

Po iškilmingų šv. Mišių Žemaičių Kalvarijos miestelio gatvėmis ėjo eucharistinė procesija. Po jos Bazilikoje vysk. J.Boruta paskelbė dekretą, kuriuo, gavęs Dvasininkų kongregacijos pritarimą, prie Žemaičių Kalvarijos Bazilikos įsteigė koleginę kanauninkų kapitulą ir į ją paskyrė penkis Telšių vyskupijos kunigus: kun. mgr. Joną Ačą, kun. teol. lic. Vygintą Gudeliūną, kun. eduk. m. lic. Rimantą Gudlinkį, kun. teol. lic. Andriejų Sabaliauską ir kun. bažn. t. lic. R.Saunorių.

Atsisveikindamas Telšių vyskupas kvietė maldininkus nuolat lankyti šventovę ir atvykti pasimelsti prie stebuklingojo Krikščioniškųjų Šeimų Karalienės paveikslo, nes kiekvieną šeštadienį šioje šventovėje aukojamos šv. Mišios aukotojų intencijomis, prašant šeimoms Dievo Motinos užtarimo.

Po visų iškilmių vyskupai, kunigai bei svečiai rinkosi į Žemaičių Kalvarijos parapijos namus, kur vyko agapė. Visi nuoširdžiai bendravo, dalijosi iškilmėse patirtais įspūdžiais.

Žemaičių Kalvarija, Plungės dekanatas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija