2009 m. liepos 3 d.
Nr. 51
(1743)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai

Einančios tiesos ir meilės keliu

Dr. Aldona Kačerauskienė

Europarlamentaras prof. Vytautas
Lansbergis sveikina LKMS pirmininkę
Janiną Klungevičienę
Jaroslavo Proscevičiaus nuotraukos

Atmintyje – nepamirštama 1994 metų birželio 15-oji. Tądien Vilniuje, dalyvaujant Pasaulio lietuvių katalikių organizacijų sąjungos pirmininkei prof. dr. Aldonai Šlepetytei-Janačienei ir paskutiniajai prieš karą Lietuvos katalikių moterų organizacijų sąjungos pirmininkei dr. Onai Norušytei-Januševičienei (sąjungos veiklą nutraukė 1940-ųjų birželį prasidėjusi bolševikų okupacija), buvo atkurta Lietuvos katalikių moterų sąjunga (LKMS). Lietuvės katalikės – pedagogės, medikės, katalikiškų organizacijų atstovės – pasiryžo suvienyti jėgas, kad daugiau nuveiktų skleidžiant katalikybę, dorą, tautines tradicijas, propaguojant sveiką gyvenimo būdą, mokant ir auklėjant jaunąją kartą.


Už tikėjimą ir lietuvybę Knyga, skirta „Draugo“ laikraščio šimtmečiui

Audronė V. ŠKIUDAITĖ

Jubiliejinė „Draugo“ knyga

Lietuvoje išleista knyga „Draugui“ – 100. Už tikėjimą ir lietuvybę“, skirta „Draugo“ dienraščio jubiliejui (2009 m., 524 psl., 700 egz.). Knygos sudarytoja – Draugo fondo direktorių tarybos pirmininkė, ilgametė Lietuvių katalikų spaudos draugijos valdybos pirmininkė Marija Remienė, išleido Lietuvių katalikų spaudos draugija.

Tai seniausias pasaulyje be pertraukos gyvuojantis lietuviškas laikraštis, pradėtas leisti 1909 m. liepos 12 dieną Wilkes Barre, Pensilvanijos valstijoje. Prisiminti aplinkybes, kuriomis laikraštis gimė ir vystėsi, žmones, kurie jį leido – redagavo, rinko lėšas, administravo, ir skirta knyga. Jubiliejinėje knygoje daugiau dėmesio kreipiama ne į laikraščio turinį, o į žmones, kurie prisidėjo prie laikraščio leidimo ir kurie dažniausiai buvo ryškios asmenybės – lietuviško gyvenimo švyturiai. Tokie buvo: vienas iš steigėjų kun. Antanas Staniukynas, pirmasis oficialus vyriausiasis redaktorius kun. Antanas Kaupas, pirmasis redaktorius marijonas kun. (vėliau vyskupas) Pranciškus Petras Būčys, jo pakviestasis redaktorius Leonardas Šimutis, ilgiausiai dirbęs redakcijoje, jam nemažos įtakos turėjęs senosios kartos redaktorius Ignas Sakalas, kun. Vytautas Bagdanavičius, kun. Viktoras Rimšelis, kun. Pranas Garšva, iš jo redagavimą perėmusi rašytoja Danutė Bindokienė – pirmoji moteris atėjusi į vienuolišką aplinką, redaktoriai Kazys Bradūnas, Aloyzas Baronas, Bronius Kviklys, Česlovas Grincevičius, prel. Juozas Prunskis, Katalikų spaudos draugijos valdybos pirmininkai, administratoriai ir kt. laikraščio darbininkai. Paminėta tik maža dalelė tų žmonių, kurie 100 metų nešė dvasinį medų į „Draugo“ korius.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija