2010 m. spalio 29 d.
Nr. 79
(1864)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Telšių vyskupijoje

Šilalės dekanate

Su galinga Rožinio malda...

Grupė kunigų ir Rožinio
kalbėtojų po susitikimo
Šilalės parapijos namuose

Šilalė. Dar prieš prasidedant Rožinio kalbėjimo mėnesiui spaliui, Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ paskelbė Ganytojišką laišką-kreipimąsi į visus Žemaičių žemės krikščionis katalikus, kviesdamas juos visą spalio mėnesį vakarais rinktis bendruomeninei maldai į bažnyčias, koplyčias, krikščioniškų šeimų namus kalbėti Rožinį. Vyskupas J. Boruta SJ rašė: „Spalio mėnesį vietoje barnių, išgertuvių, keiksmų ir apkalbų teįsiviešpatauja maldos ramybė bei džiaugsmas. Melskimės vieni už kitus, ypač už tuos, su kuriais gyvename nesantaikoje, pykstamės, kurių nemėgstame. Gal malda mums padės susitaikyti, gal nurims nesantaikos kirminas, vis dar graužiantis mūsų širdyse ramybę. Melskimės už Didžiąją Dievo vaikų šeimą, šiais laikais susiduriančią su piktavališkais sekuliarizuoto pasaulio iššūkiais.“ Daug dar už ką vyskupas kvietė melstis. Šį vyskupo laišką-kreipimąsi aptarė visų Telšių vyskupijos parapijų kunigai su savo tikinčiaisiais, išsiaiškino kalbėjimo tvarką bei esmę.


Telšių vyskupijoje

Telšių dekanate

Meldėsi už kunigus

Šv. Mišių metu. Iš kairės:
kun. Virginijus Palionis,
Gintaras Lengvinas, Kęstutis
Zybartas, Stanislovas Anužis,
diakonas Vytautas Liesis,
kan. Jonas Paulauskas, Eimutis
Marcinkevičius, Olijandas
Jurevičius, Kęstutis Balčiūnas,
Darius Povilaitis

LUOKĖ. Gražų spalio pavakarį Visų Šventųjų parapijos bažnyčioje vyko neregėtos iškilmės: čia mūsų parapijos klebono kun. Virginijaus Palionio gražiu sumanymu ir nuoširdžia iniciatyva vyko šv. Mišios už garbius mūsų bažnyčios kunigus, palikusius žymų istorijos pėdsaką Luokėje. Širdinga malda, kuriai vadovavo Gargždų dekanato dekanas kanauninkas Jonas Paulauskas, prisiminėme profesorių prelatą Blažiejų Česnį, kanauninką Jurgį Daniusevičių, tremties kankinį, prieš tris dešimtmečius amžinybėn iškeliavusį kunigą Leoną Šapoką, kiekvieną žmogų mylėjusį ir Dievo palaimos visiems linkėjusį kunigą Joną Gaidelionį bei kitus, besiilsinčius šventoriaus kalnelyje. Luokiškiams neapsakomą malonę ir nepakartojamą įspūdį paliko dešimties kunigų: Gargždų parapijos klebono Jono Paulausko bei diakono Vytauto Liesio, Tverų klebono Dariaus Povilaičio, Viekšnių klebono Kęstučio Zybarto, Žarėnų klebono Kęstučio Balčiūno, Užvenčio klebono Eimučio Marcinkevičiaus, Sedos klebono Olijando Jurevičiaus, Skaudvilės klebono Gintaro Lengvino, Endriejavo klebono Stanislovo Anužio ir Luokės klebono Virginijaus Palionio aukotos šv. Mišios. Ilgam atmintyje išliks Endriejavo klebono kun. Stanislovo Anužio pamokslo metu išsakytos mintys apie sumaterialėjusį pasaulį, prarastą dvasingumą ir linkėjimai, kad žmogiška šiluma ir meilė Dievui išgelbėtų mus nuo didžiųjų šios epochos šalčių, juolab turint tiek sektinų išėjusiųjų dvasios Mokytojų gyvenimo istorijų.


Telšių vyskupijoje

Tauragės dekanate

Maldos grupė

Kebonas kun. Stasys Šlepavičius
pašventino Švč. Marijos, Lurdo
Dievo Motinos statulėlę

Nemakščiai. Ketvirtus metus skaičiuojanti Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovės maldos grupė išvyko į savo pirmąją misiją. Ši maldos grupė susibūrė skleisti ir melsti Dievo Gailestingumo bei pasitikėti juo. Troškimas skleisti Dievo Gailestingumą paskatino aplankyti tas Lietuvos vietoves, kuriose žmonės neturi galimybės klausytis „Marijos radijo“ laidų.


Telšių vyskupijoje

Tauragės dekanate

Gyvojo rožinio kalbėtojai

Gyvojo rožinio kalbėtojai
su klebonu prie Nemakščių Lurdo

Spalis – Rožinio mėnuo. Nemakščių Švč. Trejybės bažnyčios parapijiečiai jau rugsėjo mėnesį pradėjo jungtis į grupeles Gyvojo rožinio kalbėjimui. Pirmąjį spalio sekmadienį mūsų klebonas pašventino Švč. Marijos, Lurdo Dievo Motinos statulėlę. Klebonas pasiūlė, kad Švč. Marijos statulėlė keliautų pas Gyvojo rožinio kalbėtojus. Taip prasidės kelionė iš vienų namų į kitus. Toks pasiūlymas buvo priimtas džiaugsmingai. Statulėlė šeimoje bus savaitę ir keičiamasi sekmadieniais.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija