2013 m. sausio 11 d.    
Nr. 2
(2026)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Išnašos

Vargonininkės knyga 

Dr. Aldona Vasiliauskienė

Visų Šventųjų bažnyčioje (iš kairės):
vikarai: kun. Kęstutis Dvareckas
ir kun. Albert Bortiak, knygos
autorė Aida Baliukevičienė,
parapijos klebonas kun. Vytautas
Rapalis ir kun. Juozapas Minderis

Su bažnyčios patarnautojais.
Iš kairės: Marytė Venskienė
su ką tik išleista knyga, knygos
autorė Aida Baliukevičienė
ir zakristijonas Juozas Leiša

2012 m. gruodžio 23 d. Vilniaus Visų Šventųjų bažnyčioje po šv. Mišių klebonas kun. Vytautas Rapalis kalbėjo apie ką tik pasirodžiusią knygą „Su šventa Kalėdų dvasia...“ (su kompaktine plokštele), kurią parengė bažnyčios vargonininkė, mišraus choro vadovė Aida Baliukevičienė. Ši knyga leis kiekvienam individualiai ar šeimoje giliau pažinti ir įsigilinti į Evangeliją, pajusti Dievo meilę ir pabandyti atsakyti į iškeltus klausimus. Tai bandymas pasiekti žmogaus širdį ir protą nauju būdu. Galima teigti, kad knyga „Su šventa Kalėdų dvasia...“ yra nauja evangelizacijos forma.

Nuo 2002 metų A. Baliukevičienė ėmė vadovauti mišriam bažnyčios chorui ir vakarais vargonuoti šv. Mišiose, aukojamose lenkų bei lietuvių kalbomis. Dėstydama geografiją Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokykloje vyr. mokytoja A. Baliukevičienė per ilgus metus įgijo nemažai patirties, sukaupė daug medžiagos. Jos rezultatas – 2012 metų spalį pasirodęs mokymo(si) rinkinys „Gamtinė geografija“, skirtas 11–12 klasių mokiniams. Tai skatino naujiems kūrybiniams sumanymams.

Aidai kilo naujo leidinio „Su šventa Kalėdų dvasia…“, skirto kalėdiniam laikotarpiui, idėja. Tada ji kreipėsi į kleboną kun. V. Rapalį, kuris, dėmesingai išklausęs, entuziastingai pritarė sumanymui. Įgyvendinant viziją konsultuotasi su specialistu – prof. Alfonsu Motuzu.

Klebonas kun. V. Rapalis kalbėjosi su s. Marija Katiliūte, žinoma poetės Lacrimos vardu. Gavo leidimą publikuoti (perspausdinti) kai kuriuos jos eilėraščius.

A. Baliukevičienė pagalbos kreipėsi į kun. Kęstutį Dvarecką – šis sutiko įsijungti į pagalbą, parengė klausimus ir intencijas.

Visų palaiminta, paskatinta ir moraliai palaikoma, Aida ėmėsi darbo.

Pirmajame knygos lape įrašas: Kai metų virsmas pasiekia gruodį, o tamsa užleidžia savo vietą plintančiai šviesai, ateina slaptinga Šventų Kalėdų dvasia...

Tegul ji sušildo užgautas širdis, paguodžia sužvarbusias sielas ir stiprina tikėjimą Gyvenimu (plg. Jn 14, 6), savo artimu, savimi...

Skiriama Tikėjimo metams.

Leidinyje nėra anotacijos, nes, pasak autorės, siekta, kad kiekvienas skaitantysis pajustų svarbiausias kiekvienos dienos dalis: evangeliją, apmąstymą, klausimą ir maldą. Skaitantysis turi pats įžvelgti, kas siekta knygoje paliudyti. Ten, kur nėra specialaus pamąstymo, įdėti unikalūs Lacrimos posmai.

Knyga apima laikotarpį nuo Šv. Kūčių iki Trijų Karalių. Kiekvienai dienai yra parinktas Evangelijos tekstas (jų ieškojo pati Aida), Evangelijos pamąstymai (jie parinkti iš www.bernardinai.lt arba įdėti Lacrimos eilėraščiai), klausimai ir intencijos (juos, kaip minėta, parengė kun. K. Dvareckas). Kiekviena diena užbaigiama giesme: knygoje ne tik giesmės žodžiai, bet ir natos. Galima giedoti iš natų arba klausytis įrašų, esančių knygos pabaigoje įdėtame kompaktiniame diske (giesmes atlieka Visų Šventųjų parapijos choras).

40 puslapių knygą „Su šventa Kalėdų dvasia...“ išspausdino UAB BSPB.

Ši knyga, kaip sakė klebonas kun. V. Rapalis, parengta pagal 2012-uosius – „C“ metus. Tad analogišką leidinį galima bus rengti „A“ ir „B“ metams. Klebonas džiaugiasi, kad Aida turi idėją parengti panašias knygas, skirtas Kryžiaus keliui ir Velykų laikui. Tad autorei tenka palinkėti Dievo įkvėpto kūrybinio užmojo ir kantrybės, tęsiant naujos evangelizacijos formos įgyvendinimą.

Reikia tikėti, kad nauja evangelizacijos forma – knyga „Su šventa Kalėdų dvasia...“, platinama Vilniaus Visų Šventųjų bažnyčioje, sulauks atgarsio ir kitose Lietuvos šventovėse, paskatins kūrybinei veiklai, įdomiems sumanymams, skleidžiant Dievo Žodį...

Autorės asmeninio archyvo nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija