2013 m. sausio 11 d.    
Nr. 2
(2026)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Telšių vyskupijoje

Tauragės dekanate

Pirmąkart – prakartėlė

Kauno nacionalinio dramos teatro
vadovo Egidijaus Stanciko sveikinimas

Tauragė. Kalėdos – nuostabus laikas, nes po Advento rimties, susikaupimo meto gimsta Kūdikėlis Jėzus, ir žmonių širdis užlieja šviesos, pakilios nuotaikos, džiaugsmo ir stebuklų banga...

Šiemet pirmą kartą Tauragėje Švč. Trejybės bažnyčios klebono kan. Alvydo Bridikio ir verslininkų Edmundo Abromo, Valdo Latožos bei Moksleivių kūrybos centro darbuotojų iniciatyva, daugelio įmonių ir geranoriškų žmonių dėka centrinėje miesto aikštėje prie pilies ir papuoštos Kalėdų eglės įrengta Betliejaus prakartėlė.


Kaišiadorių vyskupijoje

Širvintų dekanate

Primicijos

Kun. Tadas Piktelis Bagaslaviškio
Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčioje

BAGASLAVIŠKIS. Primicijos – kunigo pirmųjų šv. Mišių, aukojamų savo parapijoje, šventė. Tai kunigo svajonių diena, kuomet jis žengia prie Dievo altoriaus atnašauti padėkos auką toje bažnyčioje, kurioje brendo ir augo būsimojo kunigo tikėjimas bei pasišventimas Dievo tarnybai. Snieguotą gruodžio 16-osios sekmadienį Bagaslaviškio Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčioje vyko kun. Tado Piktelio pirmosios šv. Mišios. Kunigu jį Kaišiadorių Katedroje gruodžio 9 dieną įšventino Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas. Sudėtingos oro ir eismo sąlygos kelią dengiant pustomo sniego kilimu nesutrukdė šventėje dalyvauti garbingiems svečiams. Į Primicijas atvyko Vilniaus kunigų seminarijos rektorius mons. Žydrūnas Vabuolas, Kaišiadorių dekanas mons. Rimvydas Jurkevičius, Molėtų dekanas mons. Kęstutis Kazlauskas, Žiežmarių klebonas kun. Rokas Puzonas, Musninkų klebonas kun. Virgilijus Balnys, Punsko parapijos vikaras, lietuvių sielovadininkas kun. Egidijus Kazlauskas, Molėtų vikaras kun. Mindaugas Grenda, Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos vikaras kun. Dainius Matiukas, diakonai ir klierikai, kunigo Tado artimieji, draugai ir Bagaslaviškio parapijiečiai. Primicijų pamokslą sakė kunigo Tado draugas Vilniaus Pal. J. Matulaičio parapijos vikaras kun. Mozė Mitkevičius. Pamoksle jis kalbėjo apie tai, kad kunigo šventimų data dažnai atspindi ir kunigo tarnystės individualią charizmą – Adventinė Tado kunigystė, linkėjo pamokslininkas, tebus gili, viltinga ir vaisinga. Po šv. Mišių kunigas Tadas sulaukė sveikinimų, teikė palaiminimą kunigams ir diakonams, klierikams, artimiesiems, ir visiems tikintiesiems.


Panevėžio vyskupijoje

Panevėžio dekanate

Tu mums giesmę neši ištvermės ir vilties...

KARSAKIŠKIS. Skambant Maironio eilėms, kanklininkių atliekamai „Lietuva brangi“, Karsakiškio Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčioje prasidėjo Maironio 150-mečio minėjimas „Tu mums giesmę neši ištvermės ir vilties...“ Šiuo renginiu maironiečiai kartu su mokykla, bažnyčia, biblioteka, kultūros centru, bendruomene užbaigė renginių ciklą, skirtą Maironio metams, 150-osioms jo gimimo metinėms.


Kaunoarkivyskupijoje

Raseinių dekanate

Advento penktadieniai

RASEINIAI. Visus Advento penktadienius Raseinių parapijiečiai buvo kviečiami darbų ir gyvenimo skuboje sustoti ir pamąstyti apie save, savo tikėjimą, gyvenimą ir jo problemas. Susitikimų ciklas taip ir vadinosi: „Paruošk širdį“. Paruošk širdį artėjančiam Šv. Kalėdų džiaugsmui, kad vertai ir tikrai galėtum išgirsti džiugiąją Naujieną.

Lapkričio 30-osios penktadienį parapijos namuose svečiavosi Betygalos parapijos klebonas kun. Viktoras Aukštakalnis su savo ištimu kelionių draugu keturkoju Rokiu. Parapijiečiai išgirdo ir pamatė filmuotą medžiagą iš stulbinančių dviejų keliautojų kelionių į Prancūzijos aukščiausią kalną. Žiūrint į vaizdus net sėdint jaukioje ir šiltoje salėje svaigo galva. Visi pagarbiai žavėjosi alpinistų drąsa ir ištverme. Didžiulį įspūdį darė nuolat juostoje girdimi kunigo žodžiai: „Viešpatie, koks gražus Tavo sukurtas pasaulis...“


Kaunoarkivyskupijoje

Raseinių dekanate

Marijos diena

Šiluva. Gruodžio 13-ąją, Marijos dieną, Šiluvoje šventė gausiai atvykę piligrimai. Šią dieną į Šiluvą piligriminę kelionę surengė Kėdainių dekanato tikintieji, o dekanato kunigai padėjo norintiems susitaikyti su Dievu ir priimti Sutaikinimo sakramentą klausydami išpažinčių. Pagrindinėse šv. Mišiose Švč. Mergelės Marijos Gimimo Bazilikoje giedojo Josvainių parapijos choras.


Kauno arkivyskupijoje

Kauno I dekanate

Konsekracijos metinės

Žaliakalnis. Gruodžio 26 dieną 12.00 val. į šv. Mišias Paminklinėje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje minint Tautos šventovės prisikėlimo iš griuvėsių aštuntosioms konsekracijos metines susirinko gausus tikinčiųjų būrys. Iškilmingoje patarnautojų, parapijos jaunimo, Kauno kunigų seminarijos auklėtinių procesijoje aukoti šv. Mišių prie altoriaus žengė kunigai, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Kauno arkivyskupijos vyskupas augziliaras K. Kėvalas ir visus laiminęs arkivyskupas Sigitas Tamkevičius SJ, vadovavęs iškilmingai Eucharistijos liturgijai. Homilijoje jis kalbėjo, kad Prisikėlimo šventovė – tai iškovotos laisvės simbolis. Pasak arkivyskupo, sovietų okupacijos metais mums buvo negalima turėti net mažiausios katekizmo knygutės. Šiandien mes galime laisvai išpažinti Dievą. Bažnyčia kviečia neniekinti, nesvaidyti šmeižto akmenimis, o visiems padėti atrasti kelią į Dievo namus. Tada daugiau bus mylinčių širdžių, greičiau atsigaus tauta, daugiau bus gėrio.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija