2013 m. sausio 11 d.    
Nr. 2
(2026)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

2013-ieji – Tikėjimo metai – Popiežiaus darbų planuose

Mindaugas BUIKA

Jaunimo susitikimai su Šventuoju Tėvu –
svarbus Tikėjimo metų bruožas

Ketvirtosios enciklikos laukimas

Prasidėję 2013-ieji popiežiaus Benedikto XVI, Visuotinės Bažnyčios ir vietinių bažnyčių veikloje pirmiausia bus paženklinti dabar celebruojamų Tikėjimo metų bruožais. Jau anksčiau už šį šventimą atsakinga Popiežiškoji naujojo evangelizavimo taryba buvo pristačiusi atitinkamą numatytų įvykių Vatikane kalendorių, todėl reikėtų apžvelgti ir Šventojo Tėvo darbų perspektyvas. Šiais, Tikėjimo metais, kurių reikšmę galima lyginti su įvairių jubiliejų progomis skelbiamų „šventųjų metų“ minėjimu, visos bažnytiniam gyvenimui būdingos kasmetinės dvasininkijai, vienuolijoms, jaunimui, žiniasklaidai skirtos dienos, ekumeninio ar katechetinio pobūdžio renginiai, turės aiškų tikėjimo sklaidos pobūdį. Tai popiežius Benediktas XVI savo apaštaliniame laiške „Porta fidei“ apibūdino kaip įsipareigojimą „iš naujo atrasti tikėjimo džiaugsmą ir karštą troškimą šį tikėjimą visiems perduoti“.


Pradėtas švęsti Žemaičių krikšto jubiliejus

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

Prie altoriaus šv. Mišių aukai
vadovavęs Telšių vyskupas Jonas
Boruta SJ (centre) ir koncelebravę
vyskupas Linas Vodopjanovas OFM
(kairėje) bei arkivyskupas Celso
Morga Iruzubieta (dešinėje)

Sausio 6 dieną, Kristaus Apsireiškimo, arba Trijų Karalių sekmadienį, Telšių vyskupijoje iškilmingai pradėtas švęsti Žemaičių Krikšto 600 metų jubiliejus. Tą dieną visose Telšių vyskupijos bažnyčiose buvo aukojamos iškilmingos šv. Mišios, kuriomis pradėta švęsti Jubiliejų.

Pagrindinės šv. Mišios buvo aukojamos 12 val. Telšių Katedroje. Joms vadovavo Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ, kartu koncelebravo garbingi svečiai iš Romos: Kunigų kongregacijos sekretorius arkivyskupas Celso Morga Iruzubieta ir Kunigų kongregacijos oficiolas monsinjoras Martin Viviźs, Telšių vyskupo augziliaras, generalvikaras vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, nemažas būrys kunigų: Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos vadovai, Telšių vyskupijos dekanatų dekanai, vicedekanai, parapijų klebonai, abiejų Telšių vyskupijos kanauninkų kapitulų kanauninkai. Kartu meldėsi Telšių kunigų seminarijos klierikai, giedojo Telšių Katedros sumos choras, vadovaujamas vargonininkės Dalios Pleškienės ir prof. Gedimino Purlio. Katedra buvo pilna gausiai susirinkusių tikinčiųjų.


Kristaus Krikštas – Dvasios išsiliejimas

Kun. Vytenis Vaškelis

„Nuo Tavo kvėpavimo prasiveria dangus ir žemė. Tavo septynių dienų darbas išsipildo priešais mūsų akis spindinčioje šviesoje. Milijonai Tavo kūrinių liaupsina Tave, ir Žmogaus Sūnus sėdi saulėje!“ – taip prancūzų poetas Paulis Claudelis Sekminių himne išaukštino nepakartojamą Dievo Dvasios veikimą. Ir nors šį sekmadienį švenčiame ne Šventosios Dvasios atsiuntimo iškilmę, bet Kristaus Krikštą, tarp šių švenčių tikrai yra daug paralelių.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija