2013 m. vasario 1 d.    
Nr. 5
(2029)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Krikščionių dvasinė bendrystė

Pranciškus ŽUKAUSKAS

Tauragės ir Šilalės parapijų katalikų
ir liuteronų kunigai su jungtinio choro
choristais po ekumeninių pamaldų

Homiliją pasakė evangelikų liuteronų
kunigas Mindaugas Dikšaitis

XI–XVI amžiuje Europoje vykęs krikščionybės skaidymasis į konfesijas (katalikai, evangelikai liuteronai ir t. t.) tęsėsi ištisus šimtmečius. Nors visos konfesijos pripažino tą patį Dievą (Jėzų Kristų), krikštą, Tikėjimo išpažinimą, netgi paties Dievo išmokytą maldą „Tėve mūsų“ ir dar kai kurias maldas, vis dėlto kiekvienoje iš jų buvo meldžiamasi tarsi į „savąjį“ Dievą. Todėl buvo pradėtas judėjimas – ekumenizmas. Šis žodis yra dviejų graikų kalbos žodžių darinys: „okos“ (namas) ir „oikoumene“ (gyvenantys namuose kartu, t. y. Namiškiai, o plačiąja prasme, visa žmonija, gyvenanti Žemėje).

Pirmasis lietuvių ekumeninis judėjimas, bandant užmegzti dialogą ir suartinti konfesijas bendram krikščioniškam tikėjimui, įvyko Čikagoje. Čia buvo surengtos pirmosios lietuviškos ekumeninės pamaldos.

Šiandien ekumeninės pamaldos, kaip dvasinė bendrystė, įgauna vis didesnį „pagreitį“. Kasmet tam panaudojami Maldų už krikščionių vienybę aštuondieniai – oktavos, vykstančios sausio 18–25 dienomis. Tose vietose, kur yra skirtingų konfesijų, vyksta ekumeninės pamaldos už dvasinę bendrystę (tik ne šv. Mišios), kuriose skaitomi Šventojo Rašto skaitiniai, kalbamas Tikėjimo išpažinimas „Tėve mūsų“ ir kitos bendros maldos. Tai stiprina tautinę ir dvasinę bendrystę bei vienybę. Tokios ekumeninės pamaldos padeda suvokti, jog esame ne kažkokio atskiro „savojo“ Dievo garbintojai ir kūriniai. Mums visiems Dievas yra vienas, tačiau dėl jau minėto krikščionių susiskaldymo, tarsi nebetapome bendra „avide“.

Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos klebonas dekanas kan. dr. Algis Genutis su šios parapijos vikarais – kunigais Justinu Palubinsku ir Mindaugu Alekna – didelį dėmesį skyrė maldų už krikščionių vienybę aštuondieniui įprasminti. Šia intencija kunigai A. Genutis ir J. Palubinskas kasdien sakė homilijas, susietas su krikščionių vienijimosi svarba, supažindino tikinčiuosius su ekumenizmo ištakomis, pirmuoju lietuvių ekumeniniu judėjimu bei jau prigyjančiu ekumenizmu, kuris padeda stiprinti tautinę dvasinę bendrystę.

Klebono dekano kan. dr. A. Genučio iniciatyva sausio 22 dieną, po vakarinių šv. Mišių, į Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčią buvo pakviesti šilališkiai evangelikai liuteronai. Jaukioje ir apšildomoje bažnyčioje vyko ekumeninės pamaldos, pavadintos „Ko Dievas nori iš savo tautos?“ (plg. Michėjo 6, 6–8). Jose dalyvavo Tauragės Martyno Mažvydo evangelikų liuteronų parapijos kunigas Mindaugas Dikšaitis ir jo pagalbininkas diakonas Karolis Skausmenis. Į šias ekumenines pamaldas, nepabūgę šalčio ir slidaus kelio, atvyko Šilalės dekanato Upynos klebonas kun. Eduardas Steponavičius ir kun. Alvydas Vaitkevičius iš Kaltinėnų parapijos.

Gausiai susirinkę šilališkiai drauge su evangelikais liuteronais nuoširdžiai dalyvavo ekumeninėse pamaldose. Joms vadovavo kunigai M. Dikšaitis, A. Genutis, dalyvaujant vikarams J. Palubinskui ir M. Aleknai bei diak. K. Skausmeniui. Kadangi šios pamaldos kiek neįprastos, kiekvienas jų dalyvis gavo gražiai atspausdintus lapus su pamaldų eigos aprašymu ir jais vadovavosi. Vyko Šventojo Rašto skaitymai, buvo giedamos psalmės, kalbamas Nikėjos–Konstantinopolio Tikėjimo Išpažinimas ir Viešpaties išmokyta malda „Tėve mūsų“. Malonų įspūdį paliko itin darniai ir gražiai giedojęs jungtinis Šilalės katalikų ir evangelikų liuteronų choras bei svečio kun. M. Dikšaičio homilija.

Po pamaldų parapijos namuose įvyko agapė, kurios metu, gurkšnojant karštą kavą, arbatą, gardžiuojantis sumuštiniais, pyragaičiais buvo nuoširdžiai pabendrauta, pasišnekučiuota.

Prieš prasidedant agapei Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Vera Macienė kun. M. Dikšaičiui įteikė suvenyrą ir Šilalės „Pitliaus“ iškeptą duonos kepalą. Pasibaigus agapei, vieni kitiems linkėjo maldingų metų bei panašaus susitikimo ateinančių metų aštuondienyje.

Šilalė
Autoriaus nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija