2013 m. balandžio 12 d.    
Nr. 15
(2039)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Vilkaviškio vyskupijos kunigų piligrimystė

Vilkaviškio vyskupijos kunigai
po šv. Mišių Asyžiaus
Šv. Pranciškaus bazilikoje

Grupė Vilkaviškio
vyskupijos kunigų Asyžiuje

Vasario 24 dieną grupė Vilkaviškio vyskupijos kunigų, lydimų savo ganytojo Vilkaviškio vyskupo Rimanto Norvilos, atvyko į Romą aplankyti šv. apaštalų Petro ir Pauliaus kapus bei kitas Romoje esančias šventoves ir paminėti Visuotinėje Bažnyčioje popiežiaus Benedikto XVI paskelbtus Tikėjimo metus.

Pirmąją dieną, pirmadienio rytą, piligrimai kartu su Popiežiškosios šv. Kazimiero kolegijos bendruomene šventė šv. Mišias, kurias aukojo vyskupas R. Norvila. Ganytojas linkėjo, kad buvimas Romoje praturtintų ne tik kultūrine patirtimi, bet paliestų ir jautrus dvasingumas, kylantis iš Romoje esančių šventovių. Po rytinių šv. Mišių piligrimai lankėsi Laterano bazilikoje ir dalyvavo joje vyksiančioje adoracijoje, aplankė Laterano universitetą, Šventųjų laiptų ir Šv. Klemanso bazilikas bei sustojo trumpai maldai prie Šv. Kotrynos Sienietės kapo, esančio bazilikoje šalia Romos Panteono.

Antrąją piligrimystės dieną, antradienį, Vilkaviškio vyskupijos kunigai drauge su ganytoju aplankė Šv. Sebastijono katakombas ir baziliką, kurioje šalia trečiajame amžiuje gyvenusio Popiežiaus ir kankinio šv. Fabijono relikvijų buvo švenčiama Eucharistija. Aplankę katakombas – pirmųjų krikščionių laidojimo, susirinkimo ir maldos vietą – piligrimai minutėlę pasimeldę Quo Vadis bažnyčioje pajudėjo į Šv. Pauliaus baziliką, kuri pastatyta šv. Pauliaus palaidojimo vietoje ir kaip pirmaisiais krikščionybės amžiais tebetraukia piligrimus iš viso pasaulio prie šio didžiojo Evangelijos liudytojo kapo, skatina atnaujinti ir sustiprinti savo tikėjimą. Ta proga Vilkaviškio vyskupijos ganytojas vysk. R. Norvila pakvietė kunigus drauge išpažinti savo tikėjimą „Credo“ malda.

Trečioji piligrimystės diena, trečiadienis, buvo viena iš įsimintiniausių. Nuo ankstyvo ryto piligrimai pajudėjo link Vatikano miesto ir joje esančios didžiosios Šv. Petro bazilikos. Čia visai šalia šv. apaštalo Petro kapo, po bazilika esančioje Lietuvių šv. Kazimiero koplyčioje, Vilkaviškio vyskupijos kunigai drauge su savo vyskupu šventė Mišias, o po jų dalyvavo  Romos vyskupo, popiežiaus Benedikto XVI, atsisveikinimo generalinėje audiencijoje. Kunigai turėjo puikią galimybę ne tik pasimelsti prie pirmojo popiežiaus kapo, bet drauge su kitais piligrimais iš arti pamatyti bei gyvai išgirsti jiems kalbantį apaštalo Petro įpėdinį. Po audiencijos Vilkaviškio vyskupijos piligrimai, papietavę kavinėje „Cantina Tirolese“, ji įdomi tuo, jog, dar būdamas Tikėjimo mokslo kongregacijos prefektu, kardinolas J. Ratzingeris mėgdavo čia lankytis.

Ketvirtąją dieną, ketvirtadienį, piligrimai išvyko į Asyžių. Čia maldininkai sustojo pasimelsti Švč. Mergelės Marijos, Angelų Karalienės (Porciunkulės), bazilikoje, esančioje šv. Pranciškaus rankomis atstatytoje bažnytėlėje. Vėliau, ant Rojaus kalvos, Šv. Pranciškaus bazilikoje, pastatytoje ant jo kapo, šventė Mišias bei pavaikščiojo gražiomis Asyžiaus gatvėmis, meldėsi Šv. Klaros bazilikoje ir grįžo į Romą.

Penktoji ir paskutinioji piligrimystės diena buvo skirta ypatingiau pagerbti Dievo Motiną – Švč. Mergelę Mariją. Piligrimai ankstų rytą švęsti šv. Mišias nuskubėjo į didžiąją Švč. M. Marijos (Snieginės) baziliką, kurią apžiūrėję, trumpai pasimeldę po centriniu altoriumi esančioje kriptoje, prie kūdikėlio Jėzaus ėdžių relikvijų bei stebuklingo „Salus Populi Romani“ paveikslo, vaizduojančio Švč. Mergelę Mariją su kūdikėliu Jėzumi ant rankų ir esančio kairėje bazilikos navoje, popiežiaus Pauliaus V koplyčioje, susitelkė šv. Mišių aukai vienoje iš bazilikos šoninių koplyčių. Šv. Mišių koncelebracijoje dalyvavo ir vienos iš Romos Popiežiškų kolegijų „Pontificio collegio Rusicumo“ rektorius kun. Lionginas Virbalas SJ. Po šv. Mišių kun. L. Virbalas SJ, supažindinęs piligrimus su trumpa pirmųjų krikščionybės amžių istorija, papasakojęs apie Romoje esančių antikinių bazilikų architektūrinį ir sakralinio meno stilių, visus pakvietė papietauti ir pabendrauti prie pietų stalo drauge su čia studijuojančiais Rytų apeigų katalikais kunigais.

Kovo 2 dieną, ankstyvą šeštadienio rytą, Vilkaviškio vyskupijos kunigai-piligrimai drauge su savo vyskupu, kupini įspūdžių ir Tikėjimo metais prisilietę prie Visuotinės Bažnyčios tikėjimo patirties bei liudijimo, kylančio iš šventųjų ir kankinių pavyzdžio, bei Bažnyčios mokytojų veiklos ir gyvos Romos istorijos, išvyko į Lietuvą, į savo parapijas, tęsti savo gražios, prasmingos ir šviesios tarnystės, kurią gyvas ir asmeninis tikėjimas paverčia piligrimyste, kitus žavinčia ir traukiančia prie Kristaus su begaliniu džiaugsmu. „Norėčiau, kad kiekvienas džiaugtųsi, jog yra krikščionis“. Pop. Benediktas XVI (2013-02-27, Vatikanas).

Kun. Aurimas Stiklakis

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija