Atnaujintas 2001 m. spalio 31 d.
Nr.82
(991)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Susitikimai
Kultūra
Darbai
Žvilgsnis
Kryžkelės
Valstybė
Aktualijos
Nuomonės
Lietuva
Lietuva. Pasaulis
Pasaulis


ARCHYVAI

2001 metai

Rūpintojėlio prieglobstyje

Spalio 18-ąją, minint profesoriaus Juozo Ereto 105-ąsias gimimo metines, prie Katalikų teologijos fakulteto Vytauto Didžiojo universitete rūmų, fakulteto dekanas mons. Vytautas Steponas Vaičiūnas pašventino koplytstulpį, skirtą šio prieškario fakulteto buvusiai studentei Onai Jakaitytei-Eretienei ir profesoriui Juozui Eretui. Koplytstulpį kūręs skulptorius Ipolitas Užkurnys ąžuolo kamieną apsiautė iš to paties ąžuolo išdrožta vėliava (žinoma, kad pagal velionio J.Ereto valią jo karstą uždengė lietuviška Trispalvė), pritvirtino Vytį ir Šveicarijos herbą-kryžių, o virš jų koplytėlėje apgyvendino Rūpintojėlį. Koplytstulpyje įrašyta: "Lietuvos dukrai mokytojai iš Pakorbūdžių Onai Jakaitytei-Eretienei 1898-1954, Šveicarijos sūnui Lietuvos patriotui Juozui Eretui-Jakaičiui 1896-1984".
Atgavus nepriklausomybę, J.Ereto nuopelnai Lietuvai, jos jaunimui ir visai visuomenei, o ją užgrobus okupantui, veikla užsienyje jau keliama į viešumą, minima ir aukštai vertinama. J.Ereto žmonos, penkis vaikus krikščioniška dvasia išauginusios motinos, pirmosios profesoriaus pagalbininkės visuomeninėje veikloje, iškilios užsienio kalbų mokytojos, savotiškos tremtinės, tartum ir nebeprisimename. Profesoriaus sūnus Juozas, 1996-aisiais atvykęs kartu su seserimis Birute ir Julija į Lietuvą minėti tėvo 100-ąsias gimimo metines, kalbėjo: "...Atvykus į Šveicariją mūsų gyvenimas pasikeitė: tėvelis, įsipareigojęs kaip istorijos ir vokiečių kalbos mokytojas, dėstė savo pagrindines šakas vienoje Bazelio prekybos mokykloje, visi vaikai, įstoję į Šveicarijos mokymo įstaigas, stengėsi kaip geriau išsilavinti savo srityse. Tik viena mamelė, mūsų mamelė, pasiliko namuose. Diena iš dienos kruopščiai darbuodamasi kaip šeimininkė, mokydama savo vaikus svetimų kalbų, visuomet pilna švelnios paguodos ir sielos raminimo nusivylusiems vaikams, be paliovos blaškytiems tarp Rytų ir Vakarų pasaulėžiūrų reikalavimų. Atsidūręs Šveicarijoje, mūsų tėvelis buvo sugrįžęs į savo pirmąją tėvynę, atvykusi į Šveicariją, mūsų mamelė jautėsi kažkaip ištremta į svetimą šalį, praradęs savo antrąją tėvynę Lietuvą, mūsų tėvelis atrado savo gimtąją žemę, savo gimtinę, mūsų mamelė prarado viską. Taigi šiandien, iškilmingai minėdami laisvoj Lietuvoj mūsų tėvelio 100-ąsias metines, negalime neprisiminti mūsų motinos kartaus likimo arba netgi užmiršti jos tremties metus laisvoj Šveicarijoj. Savo drąsiais užmojais mūsų tėvelis išgarsino Lietuvos vardą Europoje ir užjūryje, mūsų mamelė sunkiais laikais su ilgesiu ir širdgėla turėjo guosti neramias vaikų širdis. Jums - audringas šveicaras, mūsų tėvas, mums vaikams - kukli Lietuvos moteris, kuriai nebuvo lemta sugrįžti į jos tėvų žemę. Jos vietoje mes atvykome Lietuvon; audiatur et altera pars (tebūnie išklausoma ir antroji pusė)".
Rūpintojėlio prieglobstis tepaliudija, kad ir antroji pusė jau išgirstama. Tebūna jis ir mūsų kuklios padėkos garbingai Eretų šeimai ženklas, jos atminimo sergėjimo ženklas.

Algimantas ZOLUBAS

© 2001 "XXI amžius"

 


Prie koplytstulpio J. ir O. Eretams stovi vienas jo iniciatorių Algimantas Zolubas

Ričardo ŠAKNIO nuotrauka

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija