Atnaujintas 2003 m. balandžio 18 d.
Nr.31
(1135)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Laikas
Krikščionybė šiandien
Katalikų bendruomenėse
Ora et labora
Mums rašo
Darbai
Aktualijos
Lietuva
Pasaulis


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Europos Sąjungos negalima lyginti su Sovietų sąjunga

Lietuvoje šiandien vis dar egzistuoja nemažai baimių dėl Europos Sąjungos. Artėjant gegužės 10–11 dienų referendumui dėl narystės ES, kiekvienas turėtų atsakyti į klausimus, kas yra Europos Sąjunga bei kaip ji veikia.
Dažniausiai baimės gimsta iš nežinojimo. Todėl svarbiausia pareiga kiekvieno žmogaus, kuris domisi ES bei žino, kaip šiandien gyvena danai, prancūzai, belgai ar kiti europiečiai, prieš penkiasdešimt metų nusprendę įsteigti Europos Bendriją, yra savo žiniomis pasidalyti su kitais.
Žmonės dažnai klausia: buvome vienoje Sąjungoje, kodėl einame į kitą? Nenuostabu, jog kai kas Europos Sąjungą lygina su Sovietų Sąjunga. Tokia mūsų patirtis. Tačiau toks palyginimas yra klaidingas. ES kūrėsi visai kitomis istorinėmis aplinkybėmis. Europos vienijimąsi veikė ir veikia visai kiti veiksniai - laisvas apsisprendimas, bendros veiklos nauda, solidarumas. Gi Sovietų Sąjunga perėmė imperinės Rusijos tradicijas. Ji buvo kuriama jėgos pagalba. Perversmai ir teroras buvo sovietinės valdžios pagalbininkai.
ES atsirado tam, kad Europoje būtų taika, o tautos ieškotų sutarimo. Po Antrojo pasaulinio karo Vakarų Europos valstybės suprato, jog kai kurias problemas galima ir reikia spręsti tik bendrai. Taip susitarimo pagrindu gimė Europos bendrijos, vėliau peraugusios į ES.
Sovietų Sąjungą kūrė viena komunistų partija, pažiūrų įvairovė buvo draudžiama. Tuo tarpu ES veikia remdamasi demokratiniais principais. Pagrindinės bendrijos vertybės - tautų laisvė, valstybių ir piliečių lygybė bei pagarba žmogaus teisėms. Sovietų Sąjungoje valdymas buvo centralizuotas, o sąjunginės respublikos turėjo vykdyti Maskvos nurodymus. ES yra priešingai. Briuselio negalima lyginti su Maskva. ES valstybės narės pačios sprendžia, kuriose srityse bendradarbiauti daugiau, o kuriose tvarkytis savarankiškai. Net jei valstybės susitaria tam tikrus klausimus spręsti drauge, visos dalyvauja sprendimo priėmime. Taigi nereikia baimintis, jog sprendimai bus priimami be Lietuvos.
Sovietų Sąjungoje buvo privalu kalbėti rusų kalba. Europos Sąjungoje kalbama savo nacionalinėmis kalbomis. Valstybių narių kalbos yra oficialios ES kalbos. Lietuvai tapus ES nare, visi bendrijos teisės aktai turės būti verčiami ir į lietuvių kalbą. Kiekvienas žmogus į ES institucijas gali kreiptis savo kalba. Taigi ir kiekvienas lietuvis savo interesus Briuselyje galės ginti gimtąja kalba.
Pagaliau pagrindinis ES rūpestis - visų Europos piliečių saugumas ir gerovė, aukštesni kiekvieno žmogaus gyvenimo standartai. Sovietų Sąjunga tik deklaravo socialinę lygybę, tačiau nekūrė gerovės žmonėms. Sovietų Sąjungoje buvo įvestas rublis ir panaikintos nacionalinės valiutos. Tuo tarpu ES kiekviena valstybė gali rinktis, ar stoti jai į pinigų sąjungą, ar ne. Kai ateis laikas, Lietuva turės apsispręsti, ar ji nori išlaikyti litą, ar įsivesti eurą.
Sunku įsivaizduoti, jog kuri nors iš sąjunginių respublikų būtų galėjusi išstoti iš Sovietų Sąjungos. O ES tokia galimybė yra. Nors sutartyse išstojimo procedūra neaptarta, kiekviena valstybė gali nutraukti ES sutartį, kaip ir bet kokią kitą tarptautinę sutartį. Šia galimybe prieš dvidešimt metų pasinaudojo Grenlandijos (ši autonomiją turinti sala priklauso Danijai) gyventojai. Šiuo metu svarstomame ES Konstitucinės sutarties projekte išstojimo procedūra turėtų būti įtvirtinta ir formaliai.
Taigi dar kartą paklauskime savęs, ar galima ES lyginti su Sovietų Sąjunga? Tikriausiai ne. ES yra vienintelė tokio tipo tarptautinė organizacija, vienijanti valstybes, tautas ir piliečius bei veikianti valstybių susitarimo pagrindu. Tai lygių valstybių sąjunga, užtikrinanti taiką, saugumą ir gerovę Europoje.

Vytenis ANDRIUKAITIS,
Seimo Europos reikalų komiteto pirmininkas

© 2003 "XXI amžius"

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija