Atnaujintas 2003 m. balandžio 18 d.
Nr.31
(1135)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Laikas
Krikščionybė šiandien
Katalikų bendruomenėse
Ora et labora
Mums rašo
Darbai
Aktualijos
Lietuva
Pasaulis


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Kauno arkivyskupijoje

Kėdainių dekanate

Arkivyskupą Sigitą Tamkevičių sveikina Sutvirtinimo sakramentą priėmę jaunuoliai

Lankėsi arkivyskupas

Šaravai. Saulėtą kovo 16 dieną žmonės mašinomis, kai kas ir pėsti gausiai rinkosi į mažiausią Kėdainių dekanate Šaravų bažnyčią. Dėkodami už aplankymą, žmonės su pagarba šventoriuje pasitiko arkivyskupą Sigitą Tamkevičių, Kėdainių dekaną kun. Gintarą Pūrą, beveik metus juos aptarnaujantį jauną kunigą Renaldą Šumbrauskį.
Po trumpos maldos jaukioje bažnyčioje kun. R.Šumbrauskis skaitė raportą. Šaravų Švč.Jėzaus Širdies bažnyčia pašventinta 1933 m. rugpjūčio 13 d. ir priklausė Josvainių parapijai kaip filija. Ji pastatyta minint 70 metų, kai 1863-iaisiais prie Šaravų ąžuolo per šv. Mišias sukilėliai bei septyni kunigai rusų kazokų buvo apsupti ir nužudyti. Kasmet, minint tą dieną, susirenka nemažai žmonių, atvyksta Kėdainių P.Lukšio kuopos šauliai, kunigai aukoja šv.Mišias.


Vilkaviškio vyskupijoje

Šakių dekanate

Žvirgždaičiai. Kovo 15-ąją čia į amžinojo poilsio vietą kapinėse palydėta pirmoji Lietuvos lakūnė Antanina Liorentaitė, kuri buvo gimusi 1906 m. lapkričio 11 d., o mirė šiemet vasario 4-ąją Čikagoje (JAV). Urna su lakūnės pelenais pirmiausia palydėta iš jos tėviškės, kur stovi tvirtas ąžuolas, menantis velionės vaikystę. Paskui šv. Mišias Žvirgždaičių bažnyčioje aukojo Paluobių klebonas kun. Antanas Mickevičius. Kapinėse žodį tarė velionės bičiulis lakūnas Viktoras Ašmenskas, rajono jaunųjų sklandytojų būrelio vadovas Antanas Unikauskas. Pirmoji lakūnė palaidota šalia tėvo ir sesers.


Telšių vyskupijoje

Telšių dekanate

Pirmasis bendruomenės susirinkimas

Telšiai. Paskutinį kovo mėnesio sekmadienį Telšių šv. Antano Paduviečio parapijos klebono kun. Egidijaus Zulco iniciatyva po Sumos tikintieji rinkosi į Telšių V.Borisevičiaus katalikiškosios gimnazijos salę, į pirmą parapijiečių susirinkimą. Kaip iš anksto buvo paskelbta spaudoje, susirinkimo tikslas – pabūti kartu, pabendrauti, artimiau susipažinti su tais žmonėmis, kuriuos mes sekmadieniais matome bažnyčioje, bet, nesidalydami su kitais savo džiaugsmais ir savo rūpesčiais, taip ir liekame svetimi. Susirinkome pakalbėti apie artimo meilę.