Atnaujintas 2003 m. gegužės 14 d.
Nr.37
(1141)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Lietuva
Krikščionybė ir pasaulis
Susitikimai
Darbai
Žvilgsnis
Literatūra
Likimai
Atmintis
Aktualijos
Nuomonės
Pasaulis
Istorijos vingiai


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Etnografiniai duomenys Žemaičių vyskupo M.Valančiaus „Žemaičių Vyskupystėje“

Žemaičių išvaizda

Žemaičių vyskupas savo veikalo “Žemaičių vyskupystė” pirmame tome rašo, kad “senos gadynės žemaičių vyriškieji buvę augaloti, stiprūs, skudrūs, šimtą metų patenkantys. Barzdų neskutę, plaukus retai kuomet tekirpę, dėvėję visados kailinius įvairių girios paukščių ir drobę darbo savo motriškųjų. Nuo vokiečių ir prašaliečių nė kokio drabužio nepirkę. Karėse buvę baisia smurtais ir drąsiais, neprietelių nenugalabytų neleidę. Kariaudami dangstęsi žvėrių kailiais it skydais. Ginklais jų buvę kalavijai, arba šoblės, deiginos, ragotinės, seidokai su vilyčiomis ir geležies botagai, ant kurių galo kybojęs bumbulas į du svaru smagumo. Dirvas arę medžio žambiais, geležies noragų nė žinoti nežinoję” (Valančius Motiejus. Raštai. T.2. V, 1972 p. 28).
Šį teiginį M.Valančius parėmė Simonio Starovolscio “Polonia sive status regni Poloniae descriptio” Colonia, 1632 žinute, kad “eidami arti, nešdavęsi drauge daug pagalių, arba baslių, kad, vienam sulūžus, netrukdomi nuo darbo, galėtų antrą ir trečią it žagrę į žanmbį įtverti. Vienas valdymieras Žemaičių šalies, norėdamas žmonėms darbą palengvinti, nukaldinęs daug geležies noragų, išdalijo artojams. Tais kad pradėję arti, iš priežasties negero oro per keletą metų javai nederėję. Ką matydami, žmonės pradėję dideliai murmėti prieš valdymierą, jog juos privertė geležies noragais arti. Valdymieras, pabūgęs sumišimo, apent daleidęs be geležies arti” (Ten pat. P. 28. Plg. su S.Starovolscio “Polonia sive status regni Poloniae descriptio”).