Atnaujintas 2003 m. gegužės 14 d.
Nr.37
(1141)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Lietuva
Krikščionybė ir pasaulis
Susitikimai
Darbai
Žvilgsnis
Literatūra
Likimai
Atmintis
Aktualijos
Nuomonės
Pasaulis
Istorijos vingiai


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Neišėjęs nebūtin

Rašytojas Jonas Laucė

Per Motinos dieną Rumšiškių kapinėse atgulė amžino poilsio didis Lietuvos rašytojas ir patriotas Jonas Laucė. Tai buvo nepaprastai didelio talento ir turtingos biografijos žmogus, deja, kurio talentas iki šiol nebuvo reikiamai įvertintas. Tai ir suprantama. J.Laucė niekada nepriklausė vadinamajam kūrėjų elitui, iš esmės vis dar neišsigydžiusiam nuo sovietinės praeities nostalgijos.
Rašytojas gimė 1917 m. spalio 18 d. Rokiškio rajone, Lažuose, kur jo tėvas buvo dviejų nedidelių dvarelių urėdas. J.Laucė 1933-1936 metais mokėsi Kauno jėzuitų gimnazijoje ir net ketino tapti vienuoliu misionieriumi. Gyvenimas pasisuko kitaip. Jau artėjant nepriklausomybės saulėlydžiui, J.Laucė 1939 metais tarnavo Lietuvos kariuomenėje ir žygiavo į Sovietų Sąjungos „grąžintą“ Vilnių. Netgi saliutavo iš artilerijos pabūklo, iškeliant Lietuvos vėliavą Gedimino pilies bokšte. Kaip rašė savo atminimuose, Vilnius tada, laikinai pasitraukus iš jo sovietų kariaunai, atrodė siaubingai apiplėštas ir nuniokotas. Sovietų karininkai ir Raudonosios armijos eiliniai plėšė ir grobė viską. Netgi durų rankenas.


Aistringai mylėjęs knygas ir Lietuvą

Vytautas Steponaitis pulkininko leitenanto uniforma

Kovo pabaigoje Kauno įgulos karininkų ramovėje įvyko vakaras, skirtas žurnalisto, publicisto, redaktoriaus, pulkininko leitenanto, kariuomenės švietėjo, karo istoriko, bibliografo, bibliofilo Vytauto Steponaičio (1893-1957) 110-ųjų gimimo metinių minėjimas.
Susirinkusiems pagerbti įžymų Lietuvos kultūros veikėją teko išklausyti turiningus pranešimus. XXVII knygos mėgėjų draugijos narys, Zanavykų krašto istorijos žinovas Albinas Vaičiūnas pristatė Genovaitės Raguotienės knygą “Vytautas Steponaitis - iškilusis knygos žmogus”. Įdomiai apie jubiliatą pasakojo savo pranešime “V.Steponaitis - “Kardo” redaktorius” Kauno karininkų ramovės viršininkas majoras Gediminas Reutas. Apie V.Steponaitį, kaip universalų kolekcionierių, pranešimą skaitė M.Mažvydo nacionalinės bibliotekos Retų spaudinių ir rankraščių skyriaus vedėja Jolita Steponaitienė (tik bendrapavardė, bet ne giminaitė).
Apie V.Steponaičio žmoną, gydytoją Agnietę Ambraziejūtę-Steponaitienꖮvirgždę, aktyvią moterų judėjimo Lietuvoje dalyvę, mintimis pasidalijo dr. Elvyra Sirvydienė ir LUMA pirmininkė Danutė Vailionytė. V.Steponaičio minėjimą surengė XXVII knygos mėgėjų draugija, Kauno įgulos karininkų ramovė, V.Kudirkos viešoji biblioteka.