Atnaujintas 2003 m. liepos 4 d.
Nr.52
(1156)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Lietuva
Krikščionybė ir pasaulis
Katalikų bendruomenėse
Ora et labora
Žvilgsnis
Visuomenė
Istorijos vingiai
Nuomonės


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Petrinės – ypatinga vienybės su Popiežiumi šventė

Palijų iš popiežiaus Jono Pauliaus II rankų priima Eštergomo (Vengrija) arkivyskupas Peteris Erdas
Palijų įteikimo ceremonijos bendras vaizdas

Praėjusį sekmadienį, birželio 29 dieną, per liturginę Romos Bažnyčios globėjų šventųjų apaštalų Petro ir Pauliaus šventę, pasaulio katalikai vėl kartu meldėsi už Romos vyskupą, kad Dievas padėtų jo nelengvoje ir nepaprastai atsakingoje Katalikų Bažnyčios valdymo misijoje. „Nuoširdžiai dėkoju visiems, kurie šia proga meldžiasi už Romos vyskupą, apaštalo Petro įpėdinį, bei tiems, kurie savo indėliu prisideda prie jo tarnystės Dievo tautai palaikymo“, - kalbėjo popiežius Jonas Paulius II praėjusį sekmadienį į Romos Šv. Petro aikštę susirinkusiems dešimtims tūkstančių maldininkų iš viso pasaulio.
Šventasis Tėvas ne kartą yra pabrėžęs, kad didžiausia ir brangiausia parama jo misijai yra tikinčiųjų malda už Popiežių. Šiais jubiliejiniais 25-aisiais jo pontifikato metais, kurie, kaip žinoma, yra paskelbti Rožinio metais daugelyje pasaulio vietų, ypač Dievo Motinos šventovėse, katalikai taip pat sukalba ir rožinio maldą už Joną Paulių II, ką jis pats įvairiomis progomis yra pakvietęs daryti.
Per Petrines pasaulio vyskupijose taip pat buvo skelbiama tradicinė finansinės paramos Popiežiaus misijai rinkliava, vadinama „Šv. Petro skatiku“. Pažymėtina, kad ši rinkliava nėra koks nors nustatytas privalomas mokestis apaštalo šv. Petro įpėdiniui, bet geranoriška ir savanoriška auka, siekiant paremti paties Šventojo Tėvo daugeliui labdaringų iniciatyvų. „Denarius Sancti Petri“ rinkliavos pradininkai buvo VIII amžiuje krikščionybę priėmę anglai ir škotai, kurie šitais kasmetiniais reguliariais įnašais norėjo pareikšti savo artumą Romos vyskupui. Pamažu ši tradicija įsigalėjo visoje Europoje, ir popiežius Pijus IX savo 1871 metų enciklikoje „Saepe Venerabilis“ ją oficialiai parėmė.
Tokią pasaulio katalikų ir geros valios žmonių karitatyvinę akciją labai vertina ir popiežius Jonas Paulius II, kuris suaukotus „Šv. Petro skatikus“, - kasmet taip surenkama apie 50-60 mln. dolerių, - paskirsto savo įsteigtiems popiežiškiesiems paramos fondams. Šie fondai paremia neturtingų Trečiojo pasaulio šalių Bažnyčios evangelizacinę veiklą, taip pat daugelį socialinių projektų, skirtų neturtingiems Afrikos ir Lotynų Amerikos valstiečiams, nuo karų ir stichinių nelaimių nukentėjusiems žmonėms. Štai neseniai nemaža Šventojo Tėvo piniginė auka buvo perduota Irako krikščionims.
„Šiuo požiūriu „Šv. Petro skatiko“ rinkliava yra teisinga ir konkretaus dalyvavimo evangelizacijos darbuose išraiška, ypač jeigu ji suprantama kaip pasidalijimas visuotinei Bažnyčiai aktualiais rūpesčiais“, - sakė popiežius Jonas Paulius II, vasario mėnesį susitikęs su šia parama besirūpinančios Šv. Petro draugijos nariais. Beje, aukas Šventajam Tėvui galima siųsti bet kuriuo metu į Vatikaną adresu: 00120 Vatican City, arba per savo kreditinę kortelę faksu: (+39) 06 6988 3954, nurodant aukotojo duomenis, kreditinės kortelės numerį ir galiojimo laiką bei aukojamos sumos dydį.
* * *
Kitas svarbus Petrinių šventės aspektas – tai ekumeninė ir hierarchinė bendrystė su Romos vyskupu, kaip apaštalo šv. Petro įpėdiniu. Šiemet, kaip ir kiekvienais metais nuo II Vatikano Susirinkimo laikų, ta proga popiežių Joną Paulių II aplankė svarbiausio Stačiatikių Bažnyčios dvasinio vadovo - Konstantinopolio ekumeninio patriarcho Baltramiejaus I pasiųsta delegacija. Taip pat šventųjų apaštalų Petro ir Pauliaus iškilmei skirtų šv. Mišių metu Šventasis Tėvas per pastaruosius vienerius metus paskirtiems arkivyskupams metropolitams įteikė palijus – tamsiais kryžiais išsiuvinėtas baltos vilnos juostas, kurios ženklina dalinių Bažnyčių vadovų vienybę su Romos vyskupu.
Audiencijoje priėmęs Konstantinopolio patriarchato delegaciją, kuriai šiemet vadovavo Šiaurės ir Pietų Amerikos graikų stačiatikių arkivyskupas Dimitrijus, popiežius Jonas Paulius II jos nariams kalbėjo apie gana platų Šventojo Sosto ir Ekumeninio patriarchato bendradarbiavimą. Tai pirmiausia mišri Teologinė dialogo komisija, kuri ieško stačiatikių ir katalikų suartėjimo būdų, taip pat Popiežiaus palaikomos patriarcho Baltramiejaus I gamtosauginės iniciatyvos (plačiau apie jas rašoma „XXI amžiuje“, Nr. 51) ir savo ruožtu Ekumeninio patriarcho labai vertinami popiežiaus Jono Pauliaus II tarptautinės taikos įtvirtinimo projektai.
Pokyčių šiuolaikiniame pasaulyje sparta, vis naujos žmonijai iškylančios etinės problemos, susijusios su nesibaigiančiais kariniais konfliktais, tarptautino terorizmo grėsme, taip pat naujais mokslo ir technologijos prieštaringos pažangos iššūkiais, reikalauja kuo glaudesnio visų tradicijų krikščionių bendradarbiavimo, skleidžiant Jėzaus Kristaus mokymo šviesą, kalbėjo Šventasis Tėvas. Jis ypač atkreipė dėmesį į Europoje vykstančią integraciją, kurią turi lydėti žmonių ir tautų susitaikymas bei solidarumas, ir čia krikščionių vieningumas yra labai svarbus. „Viešpaties išpažinėjams ypač reikia bendradarbiauti, pripažįstant ir atgaivinant dvasines šaknis, kurios yra žemyno istorijos ir kultūros širdyje, - pažymėjo Popiežius, priimdamas Konstantinopolio patriarchato delegaciją. – Europos vienybės ir identiteto konsolidavimas reikalauja, kad visi krikščionys, kaip Dieviškosios Trejybės išganomojo gailestingumo liudytojai, vaidintų svarbų vaidmenį integracijos ir susitaikymo procese“.
Aukodamas Romos Bažnyčios globėjų Petro ir Pauliaus iškilmės šv. Mišias, popiežius Jonas Paulius II dar kartą pabrėžė savo, kaip Romos vyskupo ir apaštalo šv. Petro įpėdinio, ryžtą siekti visiškos Vakarų ir Rytų krikščionių vienybės. Įveikimas istorinių pasidalijimų ir kitų kliūčių, vis dar neleidžiančių kartu švęsti Eucharistijos, turi padėti įgyvendinti Viešpaties valią dėl visų Jo mokinių vienybės Jo vienoje šventoje Bažnyčioje, sakė Šventasis Tėvas.
Per pamaldas jis įteikė palijus 40-iai per pastaruosius vienerius metus paskirtų arkivyskupų metropolitų. Dvasinės vienybės su Popiežiumi žymenį gavo šešiolika ganytojų iš Europos, keturiolika - iš Šiaurės ir Pietų Amerikos, aštuoni – iš Azijos, trys – iš Afrikos ir vienas – iš Okeanijos. (Du arkivyskupai metropolitai iš Indonezijos ir Samoa palijus priėmė savo diecezijose.) Tarp palijus iš Šventojo Tėvo rankų priėmusių 22 pasaulio šalių atstovų buvo ir naujai įkurtos Kazachstano sostinės Astanos diecezijos arkivyskupas metropolitas Tomašas Peta. Palijus seserys vienuolės audžia iš vilnos ėriukų, kuriuos sausio 21 dieną, per šventosios kankinės Agnės liturginę šventę, specialiomis apeigomis palaimina Popiežius.
Per homiliją Jonas Paulius II pastebėjo, kad apaštalai Petras ir Paulius buvo „Viešpaties draugai“, už Jį atidavė savo gyvybę Romoje, ir jų kankinystės kraujas Bažnyčiai nešė tikėjimo vaisius. Kreipdamasis į naujuosius arkivyskupus metropolitus, Šventasis Tėvas sakė, kad kiekvienas jų, „nors skirtingomis asmeninėmis aplinkybėmis, taip pat gali save laikyti Kristaus draugu“. Popiežius ragino Bažnyčios hierarchus Gerojo Ganytojo pavyzdžiu rūpintis jiems Dievo patikėtomis bendruomenėmis ir būti visiems tikintiesiems tikrais draugais.
„Tegu šventieji apaštalai Petras ir Paulius visada globoja jūsų tarnystę ir Švč. M. Marija Apaštalų Karalienė jus tesaugo“, - linkėjo Jonas Paulius II naujiesiems arkivyskupams birželio 30 dieną dar kartą juos su giminėmis priėmęs audiencijoje.

M.B.

© 2003 "XXI amžius"

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija