Atnaujintas 2003 m. liepos 4 d.
Nr.52
(1156)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Lietuva
Krikščionybė ir pasaulis
Katalikų bendruomenėse
Ora et labora
Žvilgsnis
Visuomenė
Istorijos vingiai
Nuomonės


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Kariuomenės jėga – ne ginklai, o žmonės

Birželio 4-8 dienomis netoli Trakų, Guobštų kaime įrengtoje Vilniaus jėzuitų gimnazijos vasaros stovykloje, nuostabiame gamtos prieglobstyje, vyko Tarptautinė krikščioniškoji kariūnų konferencija, surengta Lietuvos kariuomenės ordinariato, padedant Krašto apsaugos ministerijai ir Karo akademijai. Tokio pobūdžio konferencija Lietuvoje organizuota pirmą kartą. Krikščioniškajame pasaulyje – tai įprastas renginys.
Atidarant konferenciją, Lietuvos kariuomenės ordinaras vyskupas Eugenijus Bartulis kalbėjo: „Vos prieš keletą savaičių Prancūzijoje, Lurde, vienoje svarbiausių katalikų šventovių, buvo susirinkę 15 tūkst. karo žmonių iš viso pasaulio. Negaliu pamiršti tos didelės šeimos, kurios vienybė panaikino tautų, kalbų, rasių skirtumus.
Visus ten suvienijo vienas krikštas, vienas tikėjimas, vienas Viešpats, vienas Dievas ir visų tėvas. Tai buvo Dievo Motinos kvietimas pabūti drauge ir pastiprinti vienas kitą tikėjime. Negaliu pamiršti tų jaunų besišypsančių veidų, apšviestų žvakučių jūros. Negaliu pamiršti tos giesmės, galingai išsiveržusios iš jaunų krūtinių. Negaliu pamiršti to džiaugsmo, kuris patiriamas tik būnant drauge.
Žvelgiu į jus, brangūs kariūnai, susirinkusius čia pabūti draugėje ir drauge įsižiūrėti į vertybes, kurios vienintelės gali kurti gyvenimą. Matau jus, jaunus, stiprius, geravalius, ir noriu pasakyti jums, kad jūsų veidai leidžia tikėti ateitimi. Pasaulio ateitimi. Žmonijos ateitimi. Mūsų ateitimi“.
Lietuvos kariuomenės vyriausiasis kapelionas ir generalinis vikaras pulkininkas leitenantas Juozas Gražulis, svarbiausias renginio organizatorius, per konferencijos atidarymą sakė: „Pernai, paskutiniąją Tarptautinio karininkų euroseminaro Lietuvos karo akademijoje dieną, kartu su kpt. Inge Wold, mjr. Homfray Vines ir plk. Josepf Supa buvome atvykę čia pasvarstyti apie tai, ką išgyvename šiandien.
Kitaip neįmanoma, kaip tik su didžiausiu dėmesiu ir viltimi žvelgti į jus, būsimieji karininkai, nes jūsų rankose yra ateitis. Kiekvieno iš jūsų šeimos, krašto, valstybės, pasaulio, žmonijos ateitis. Šiandien pasaulis vis labiau tampa panašus į didelę šeimą. Jūs, susirinkę iš įvairių Europos vietų, tikiu, praturtinsite vieni kitus savuoju unikalumu. Šios dienos bus skirtos krikščioniškosioms vertybėms svarstyti. Krikščionybė – ne idėja, ne ideologija, bet gyvenimas. Štai kas mus vienija labiau už bet ką kitą – krikščionybė“.
Lietuvos kariuomenės vadas generolas Jonas Kronkaitis pastebėjo: „Daugelis žmonių nesupranta, kas yra kariuomenė. Jie mato ginklus, technologijas ir mano, jog čia yra jėga. Iš tikrųjų jėga yra ne ginklai, o žmonės. Džiaugiuosi, kad mūsų ateitis – gerose rankose, kad suprantama krikščioniškųjų vertybių svarba. Dabartinių kariūnų, būsimų karininkų, užduotis bus prižiūrėti žmones, bendrauti su kariais. Per visą jų karjerą bus labai svarbios šios dvasinės vertybės: ištikimybė, meilė, dora, tiesa, teisingumas“.
Krašto apsaugos viceministro Jono Gečo nuomone, didžiausi taikos šalininkai yra kariškiai: „Kad suvoktume karo baisumus, reikalingas dvasingumas, tikėjimas į Dievą, meilę“, - sakė viceministras.
Konferencijoje dalyvavo 55 kariūnai. Daugiausia jų – Lietuvos karo akademijos studentai. Į pakvietimą dalyvauti atsiliepė Estijos, Latvijos, Lenkijos, Vokietijos, Danijos, Rumunijos, Čekijos kadetai. Paskaitos skaitytos tarptautine tapusia anglų kalba. Iš JAV atvykęs kapelionas plk. J.Supa, Christopher programos direktorius, skaitė pirmąją paskaitą „Kaip suvokti ir tikėti Jėzų Kristų kaip savo asmeninį gelbėtoją“. Tai plati ir išsami tema. Biblijos studijose buvo diskutuojama mažomis grupelėmis.
Birželio 6-ąją paskaitą „Viešpaties šlovė ir didybė“ skaitė kapelionas J.Supa. Iš Norvegijos atvykusio Karinių krikščioniškųjų bendrijų asociacijos Europoje viceprezidento bei koordinatoriaus Baltijos ir Šiaurės šalims I.Wold pranešimo tema – „Ateities perspektyvos“. Su dideliu susidomėjimu buvo išklausytas dar vienas pranešimas „Kaip galiu savo draugus vesti Jėzaus link?“ Jį perskaitė iš Didžiosios Britanijos atvykęs mjr. H.Vines, Krikščioniškųjų konferencijų, tarnybos ir mokymų asociacijos bei tarptautinės karinės pastoracijos Europoje vykdantysis direktorius.
Birželio 7-osios svarbiausias lektorius – tėvas Antanas Saulaitis, SJ. Jis skaitė dvi paskaitas „Ką apie maldą moko Biblija?“ ir „Kaip skaityti Bibliją?“ Šio lektoriaus mintis papildė H.Vines pranešimas „Kaip vadovauti Biblijos studijų grupei?“
Apie tai, kokiu principu buvo sudaryta konferencijos programa, atrinkti lektoriai, paprašėme papasakoti Lietuvos kariuomenės vyriausiąjį kapelioną ir generalinį vikarą Juozą Gražulį. Jis sakė: „Konferencijai parinktos Biblijos studijos. Tai turėtų padėti pamatyti kitą žmogų, geriau pažinti save, ugdyti vado savybes. Visi prelegentai – tai atsargos karininkai savanoriai. Jie dalijasi savo patirtimi, tikėjimu ir gyvenimu. Visi jie turi ką pasakyti. Manau, kad konferencijoje išgirstos mintys turės įtakos asmeniniam žmonių gyvenimui. Iš savo patirties galiu pasakyti, jog studijos, bendravimas palieka pėdsaką“.
Kariūnai ne vien klausėsi paskaitų ir diskutavo Biblijos studijų temomis. Jie susipažino su Trakais, aplankė Trakų pilį, žavėjosi Vilniumi ir jo istorinėmis vietomis, dalyvavo sportinėse varžybose, ilsėjosi prie laužo, kur skambėjo muzika ir dainos, vyko žaidimai.
Panašias konferencijas numatoma organizuoti kasmet.

Aldona KAČERAUSKIENĖ
Trakų rajonas

© 2003 "XXI amžius"

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija