Atnaujintas 2003 m. liepos 4 d.
Nr.52
(1156)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Lietuva
Krikščionybė ir pasaulis
Katalikų bendruomenėse
Ora et labora
Žvilgsnis
Visuomenė
Istorijos vingiai
Nuomonės


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Ateitininkų Federacijos suvažiavimą pasitinkant
Gyvoji Dvasia ir mes

Gyvoji Dvasia yra viena Tikrovė. Bet ją mes savo protu, žodžiais ir patirtimi tegalime vos apgraibomis suvokti ir išreikšti. Taip pat tenka mums ją tik dalimis suprasti, bet reikia bandyti. Tad kas yra Gyvoji Dvasia ir ką Ji mums reiškia?
Visų pirma neverta apie Ją kalbėti, nenorint, kad Ji mumyse mūsų gėriui veiktų. Tad „Veni, Creator Spiritus…“ - „Ateik, Kūrėjau, Dvasia…“ Kristus skatino savo sekėjus, ypač apaštalus, prašyti, kad Ji ateitų ir veiktų, kurtų mus būti kaip Jis, Kristus. Mokiniai labai prašė, ir Dvasia atėjo, ir perkeitė juos, kad būtų panašesni į Kristų: buvę bailiai, pabėgėliai tapo drąsūs dėl Kristaus reikalo, veikiantys dėl Jo iki mirties.
Tas mokinių paklusnumas Jėzui, Jo sekimas, meldimas Šventosios Dvasios yra gyvoji dvasia, įspausta Kristaus Gyvosios Dvasios. Ir toliau, tas jų drąsus apaštalavimas irgi yra gyvosios dvasios vaisiai.
Tad Gyvoji Dvasia norinčius ir prašančius - kaip apaštalus, taip ir mus - kuria, kuria mumyse Kristaus panašumą, Jo paveikslą.
Dar daugiau, be Gyvosios Dvasios kuriančios įtakos anie žvejai, - ir tas muitininkas, ir panašūs į juos kiti, - būtų likę egocentriški individai. Kristaus pašaukimu ir Gyvosios Dvasios patvirtinimu ir jų sutvirtinimu jie gauna viso gyvenimo misiją, kuri atsiskleidžia ir plėtojasi visą gyvenimą. Vykdydami tą gautą misiją jie tampa asmenybėmis. Viskas prasidėjo noru ir prašymu, ir pasiryžimu, ir ištikima ištverme, išlaikant gyvąją dvasią, per kurią plaukia Gyvosios Dvasios teikiamos malonės, dovanos, galios norint tapti vis uolesniu, drąsesniu, panašesniu į Kristų.
Tai ir yra ta tikrovė, apie kurią palyginimais kalbėjo ir savo malone į tą tikrovę traukė Jėzus, sakydamas, kad Jis yra Vynmedis, o mes - šakelės. Syvai iš Jo mums - gyvoji dvasia, dvasiškai tekanti į mus iš Gyvybės taip, kad pati kurianti Gyvybė, Kristaus Gyvybė, veikia mumyse.
Taip pat žinomas ir kitas Kristaus palyginimas (apaštalo Pauliaus laiškuose toliau aiškintas), kad Jis yra Kūnas, o mes - Jo sąnariai (ir ląstelės). Ir tą galime dar geriau suprasti žinodami, jog dabar naujais tyrimais patvirtinta, kad kiekviena ląstelė turi tą patį asmens genetinį kodą. Taigi kiekvienas mes turime Jėzaus dvasinį kodą - veikimo galią (atskleidžiamą gyvąja dvasia - į asmeninę Kristaus paliktą mums misiją). Be abejo, už kiekvieno Jėzaus palyginimo slypi didelis Jo troškimas, kad mes irgi to norėtume ir visomis pastangomis to siektume. Tam ir yra tas nepamainomas kelias: skaityti Evangeliją, įsigilinti, pažadinti troškimą, melsti ir prašyti, ir, žinoma, sulaukti Gyvosios Dvasios veikimo mumyse, kuri yra vadinama ir Dievo malone, ir Dvasios dovanomis.
Mums, ateitininkams, visa ta tikrovė dar turi atitinkamą ateitininkišką atspalvį. Dievo Apvaizda gyvenimo aplinkybėmis mus vedė, o mes tomis aplinkybėmis pasirinkome tapti ateitininkais, kurių bendra misija yra „Visa atnaujinti Kristuje“. Tapdami ateitininkų sąjūdžio nariais, mes kartu pasirinkome, kad tai bus ir mūsų asmeninė misija. Mūsų gyvosios dvasios pastangos įgauna ateitininkišką atspalvį - leidžiame Kristaus Dvasiai vis labiau perkeisti mus, kad taptume panašūs į Kristų, ir ta pačia Jo galia būtų pakeista visa, kas yra aplinkui mus: šeima, darbas, veikla, visuomenė, tauta. Tai ir yra Kristaus mums skirta misija.

* * *

Iš to galima padaryti šias keturias išvadas:
1. Iniciatorius, Kūrėjas ir Keitėjas yra Dievo Dvasia. Jo yra iniciatyva, Jo galia. Mums reikia norėti, leisti, prašyti, paklusti.
2. Ne tiek svarbu mūsų idėjos, mintys, kiek noras, troškimas Dievo ir Jo veikimo, kad mus kurtų ir keistų į Kristų.
3. Tai ne monologas, bet dialogas, pokalbis tarp Dievo ir manęs. Ne vienkartinis, bet pasikartojantis ir besitęsiantis.
4. Gyvenime pokalbiui su Kūrėju besitęsiant, išryškėja mūsų misija: mūsų dalyvavimas Kristaus darbe kitų, ypač dvasinei gerovei keisti, atnaujinti visu per Jį. Mes esame gyvi Jo įrankiai, per kuriuos Jis daro kitiems gera. Gyvoji dvasia mus stipriai skatina veikti.

Kun. Kęstutis A.TRIMAKAS

© 2003 "XXI amžius"

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija