Atnaujintas 2003 m. liepos 4 d.
Nr.52
(1156)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Lietuva
Krikščionybė ir pasaulis
Katalikų bendruomenėse
Ora et labora
Žvilgsnis
Visuomenė
Istorijos vingiai
Nuomonės


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Rytų apeigų katalikų Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos seserys tarnaitės Žovkvoje

1396 metais rašytiniuose šaltiniuose pirmąsyk paminėtas Žovkvos vardas. Šiam Ukrainos miestui gana greitai buvo suteiktos Magdeburgo teisės. Tad šiemet jis minės 400 metų magdeburginių teisių jubiliejų. Žovkva –25 km į pietus nuo Lvovo nutolęs tėvų bazilijonų vienuolynu bei knygų spausdinimu XVIII amžiuje išgarsintas miestas. 1617 metais įkurtas Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinas, išgyvenęs itin sunkius išbandymus, Ukrainai atgaunant nepriklausomybę išėjo iš pogrindžio. Vienuoliams sugrąžintos bažnyčios, vienuolynai bei kiti pastatai. Taip 1990-aisiais Žovkvoje bazilijonams buvo sugrąžintas vienuolynas, 1994 metais – spaustuvė, kuriai, garsėjančiai leidybine veikla ( leidykla „Misionierius“), nuo pat atgavimo vadovauja Marijanas Lozynskis.
Žovkvoje, kurioje gyvena 12 tūkst. gyventojų, veikia trys vidurinės mokyklos, septynios cerkvės ir bažnyčios: lotynų apeigų katalikų bažnyčia, stačiatikių cerkvė, priklausanti Maskvos patriarchatui, ir autokefalinė cerkvė, trys parapinės graikų katalikų apeigų bažnyčios ir Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinui priklausanti Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia. Kadaise Žovkvoje veikė ir žydų sinagoga, tačiau dabar ji labai apgriauta, tačiau žydai nori ją suremontuoti ir įkurti muziejų, nes mieste šiuo metu nėra nė vieno žydo.
Balandžio 9 dieną Žovkvoje, kaip ir visoje Ukrainoje, graikų apeigų katalikai iškilmingai minėjo Švč. M. Marijos Apreiškimo šventę. Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos seserims tarnaitėms Žovkvoje - tai viena svarbiausių švenčių, mat tą dieną minimi ir visi trys vienuolyno įkūrėjai: t. Jeremijus Lomnickis, OSBM (1860-1915), t. Kirilas Seleckis (1835-1918) ir s. Josafata Michailovna Gordaševska (1869-1919). Pateiksime keletą datų iš kongregacijos istorijos. Rytų apeigų katalikų Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos seserų tarnaičių kongregacija įkurta 1892 metais Ukrainoje (Žuželyje). O jau 1902-aisiais į misijinį darbą Kanadoje išvyko pirmosios keturios seserys, 1911 metais – septynios seserys į Braziliją. 1934-aisiais kongregacijos veikla centralizuota, įkurtos trys provincijos: Europoje, Kanadoje ir Brazilijoje. 1947 metais viceprovincijos įkurtos Lenkijoje, Jugoslavijoje ir Čekoslovakijoje. 1949 metais Romoje atidarytas Generalinės kurijos pastatas. 1959 metais Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos seserų tarnaičių kongregacijos provincija įkurta Amerikoje. Ukrainoje ji vėl galėjo laisvai plėsti savo veiklą tik atgavus nepriklausomybę.
Prieš Antrąjį pasaulinį karą, rūpinantis nusenusių vienuolių likimu, Žovkvoje buvo pradėtas statyti naujas vienuolynas. 1939 metais statyba buvo užbaigta, tačiau jau 1941-aisiais pastatas buvo nacionalizuotas, jame įkurtas vaikų darželis. Dešimt senučių buvo išvarytos iš savo namų, patalpintos mažyčiame aplūžusiame namelyje. Dar ir dabar jame gyvena keturios seserys (beveik visos peržengusios 80 metų jubiliejų).
Ukrainai tapus nepriklausoma, iš Romos atvykusi generolė Pranciška Bybliv ir provincijolė iš Lvovo Porfirija Gren beveik dvejus metus rašė raštus, aplankė ne vieną instanciją, kol 1994-aisiais vienuolėms buvo sugrąžintas joms priklausęs pastatas. Tik atgavus Žovkvoje vienuolyną, iš Stryj vienuolyno buvo perkeltas Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos seserų tarnaičių naujokynas – apsigyveno 25 seserys. Tačiau gyvenimo sąlygos iš pradžių buvo itin sudėtingos: dvejus metus tęsėsi intensyvus remontas (įvairūs remonto darbai ir tvarkymai tęsiasi ir šiandien). Mat darželiui nacionalizuotas vienuolyno pastatas buvo labai apleistas.
1996 metais Popiežius Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos seserų tarnaičių Žovkvos noviciatui suteikė specialų palaiminimą.
Noviciatas Žovkvoje – vienintelis noviciatas Ukrainos provincijoje. Jis išlaikomas ,,Kirche in not“ parama, be to, pagal galimybes, padeda ir provincijos seserys. Į vienuoliją priimamos tik turinčios vidurinį išsilavinimą merginos. Tačiau norinčiosios tapti vienuolėmis beveik metus yra stebimos seserų. Vienuolėms rekomendavus, tampa kandidatėmis. Vienerius metus (metų pradžioje vyksta rekolekcijos) visos kandidatės gyvena viename name, globojamos sesers vienuolės, kuri padeda suprasti, ar mergina, norinti stoti į vienuolyną, turi pašaukimą ar ne. Baigus kandidatūros laikotarpį, pašaukimo tikrumą sustiprina rekolekcijos, po kurių įvyksta įvilktuvės: gaunamas abitas ir galvos apdangalas. Po įvilktuvių – naujokynas. Čia būsimos vienuolės gyvena dvejus metus.
Noviciato pagrindinis tikslas – mokslas. Noviciačių magistrė – s. Miroslava Jachimec, studijuojanti Lvovo tarpregioninėje vadovavimo personalui akademijoje, besirengianti rašyti magistro darbą iš psichologijos, naujokėms skaito net šešis kursus: teologiją, vienuolijos konstituciją, vienuolijos istoriją, psichologiją, dvasinį gyvenimą, charizmą ir vienuolijos dvasingumą. Naujokės taip pat klauso Bažnyčios istorijos, marijologijos, kristologijos, katechetikos bei kitų kursų. Tačiau, kaip pasakoja s. Miroslava, itin svarbūs dvasiniai pokalbiai su kiekviena naujoke – jie labiausiai padeda ją pažinti, suprasti, ar tai tikrai jos pasirinktas kelias.
Antraisiais metais novicės, tęsdamos ir gilindamos mokslo žinias, gali eiti apaštalauti. Darbo dienomis jos lanko senus žmones namuose, teikia jiems pagalbą, du kartus per savaitę eina į ligoninę, vienuolyno seserys aptarnauja Švč. Jėzaus Širdies bažnyčią, talkindamos tėvams bazilijonams, dirba su jaunimu prie graikų katalikų apeigų parapijų. Čia yra suburtos vaikų grupės, kurias seserys rengia Pirmajai Komunijai. Seserys vadovauja Marijos draugijai (ši draugija turi savo statutą, jos tikslas - mokytis, mokyti, padėti vienišiems), švenčių metu su vaikais parapijiečiams rengia vaidinimus. Vienuolyne jau treji metai pačios naujokės kas mėnesį leidžia laikraštį ,,Tai – yra tai“.
Po dvejų metų naujokyne seserys duoda pirmuosius įžadus (jie duodami tik metams). Po metų įžadus turi pakartoti. Ir taip penkerius metus. Ir tik tada, po visų išbandymų vienuolės gali duoti amžinuosius įžadus – tampa visateisėmis vienuolėmis – Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos seserimis tarnaitėmis. Taigi kelias į vienuolinį gyvenimą ilgas ir sudėtingas, rodos, ir pageidaujančiųjų turėtų būti vos viena kita. Tačiau norinčiųjų būti vienuolėmis tikrai daug. Pirmiausia dėl to, kad su jaunimu daug dirba seserys, nepriekaištingu pavyzdžiu liudydamos vienuolinio gyvenimo prasmingumą.
Šiuo metu Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos seserų tarnaičių kongregacijoje yra 165 seserys. Dabar Ukrainos provincijoje vyksta rinkimai į Generalinę kapitulą. Gegužės mėnesį vyksiančioje kapituloje sesuo generalė iš Romos išrinks, ką paskirti iš pasiūlytų kandidatūrų, tad rugpjūčio mėnesį keisis provincijos vadovybė.

Dr. Aldona VASILIAUSKIENĖ
Vilnius – Lvovas – Žovkva

© 2003 "XXI amžius"

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija