Atnaujintas 2003 m. liepos 4 d.
Nr.52
(1156)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Lietuva
Krikščionybė ir pasaulis
Katalikų bendruomenėse
Ora et labora
Žvilgsnis
Visuomenė
Istorijos vingiai
Nuomonės


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Aš mačiau kitokią lietuvių tautą

Trylika metų lietuviai aimanuoja, verkšlena, ištiesę ranką prašo valstybės socialinės paramos. Artimas pražudo savo artimą, kaltindamas valdžią arba vienas kitą, bet ne save Vyriausybės institucijose, televizijos laidose, spaudos puslapiuose, teismuose, kaimynystėje, šeimose… Bet aš mačiau ir kitokių lietuvių. Dvasingų, vieningų, dosnių. Optimistiškų ir šiltai bendraujančių ne tik miesteliuose, bet ir kaimų pakelėse. Žmones vienijo tikėjimas, siejo vilties gijos, bet svarbiausias tikslas – meilė savo artimui, žemei, tėvynei. Trys piligriminės kelionės dienos, keliaujant nuo Kalvarijos iki Pivašiūnų, man buvo tikras stebuklas. Žmonės nustebino didele pagarba, kilnumu, humaniškumu, atjauta, duonos kąsnio pasidalijimu, nemačiau jokios tarpusavio priešpriešos.
…Kai vieną 2002 metų rugpjūčio pavakarę sutikau piligrimus Kalvarijos Švč. M.Marijos Vardo bažnyčios šventoriuje, iš pirmo žvilgsnio jie atrodė kaip bastūnai, gana šurmulingai atviraujantys. Gal todėl, kad turiu savo kredo: į maldos namus einu ieškodama palaimos ir tik tuomet, kai mano siela trokšta pabūti tyloje su Dievu, pasiguosti, pamedituoti… Pakalbinta kalvarijiečio Aurimo Galianovo, dvasingo ir aktyvaus jaunuolio, pabendravusi su piligrimais, staiga širdies gilumoje pajutau troškimą keliauti. Tas nenumaldomas troškimas nedingo, neleido užmigti ir jau kitos dienos rytą iškeliavau drauge su piligrimais. Jų antifoninis giedojimas traukė susilieti su malda, teikė jėgų ir žvalumo, bet svarbiausia – taip nematyti bėgte bėgančio kelio, jo nelygumų ir dulkių. Lengviau žingsniuoti, kai įsilieji į maldą, kai šalia girdi atjautos žodį, jauti kelionės draugo petį, į kurį pavargęs gali atsiremti.
Marga buvo keliaujančių maldininkų minia. Įvairaus amžiaus (nuo 10 iki 84 metų), sveiki ir neįgalūs, įvairių profesijų ir įsitikinimų, net kitų tautybių žmonės. Tačiau juos vienijo tikslas – maldos kelionė, nešant kryžių pėsčiomis, permaldavimo ir atsiteisimo intencija už taiką ir ramybę Lietuvoje ir visame pasaulyje. Retomis, trumpomis poilsio valandėlėmis (nuo 10 iki 15 min.) susėsdavome pakelėse iš žemės pasisemti atgaivos, pasidalyti gėrimo gurkšniu, valgio trupiniu, šiltu žodžiu. Tada išgirdau apie piligrimų kelionių ištakas Lietuvoje, sužinojau, kad kryžius keliauninkas, nešamas maldininkų, per mūsų tėvynę keliauja jau devintą kartą.
Iš pradžių buvo šešios trumpos piligriminės kelionės. Septintoji kelionė Lietuvą apjuosė žiedu, aštuntoji paženklino kryžiumi. Ši, devintoji, nuties tikėjimo-vilties-meilės kelią nuo Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčios iki Pivašiūnų Švč. M.Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios. 2002 metų (ir visų kitų piligriminių) kelionių organizatorius bei vadovas – Gintaras Naudžiūnas, Marijos legiono narys. Kelionės intencija – šeimos, tautos, tėvynės, pasaulio santarvė. Šiai kelionei kruopščiai pasirengta: numatytas maršrutas, gauti vyskupijų ir Kauno arkivyskupo S.Tamkevičiaus raštiškas sutikimas-palaiminimas, pasirūpinta lėšomis ir transportu, paskleista informacija. Maldininkai keliavo pėsčiomis, su giesmėmis, maldomis, kryžių nešė 16 dienų per tris Lietuvos regionus - Žemaitiją, Suvalkiją ir Dzūkiją. Čia jie buvo iš anksto laukiami, sutinkami su džiaugsmu ir broliška meile, pamaitinti, pasirūpinta jų nakvyne.
Kalvarijos parapijos maldininkų grupelė, susidedanti iš dešimties žmonių (tarp jų ir aš), daugiausia jaunimas, prie keliauninkų prisijungė vieną ankstyvą rugpjūčio rytmetį. Mūsų organizatorius – A.Galianovas, Kalvarijos miestelio gyventojas ir Marijampolės kolegijos studentas, būsimas pedagogas. Jaunuolį geranoriškai palaikė Kalvarijos Švč. M.Marijos Vardo bažnyčios klebonas, garbės kanauninkas R.Žukauskas.
Nors būdama garbaus amžiaus (60 m.) ir neįgali, net nesuabejojau, ar pajėgsiu pėsčiomis nukeliauti apie šimtą kilometrų per tris dienas. Kelionės trauka buvo stipresnė už visus svarstymus. Neapsakomas tas sielos pakylėjimas: nesižvalgai į šalis, bet veržies ten, kur tave lakina! Ir mano kelionės draugai jautė tą patį. Kol nukeliavome iki Pivašiūnų, penkiose bažnyčiose – Kalvarijos, Krosnos, Simno, Santakos ir Alytaus – dalyvavome šv. Mišiose. Gyventojų palaikymas kaimuose ir miesteliuose nuslopindavo visas kelionės negandas. Pirmąkart gyvenime mačiau, jog lietuvių tautos dosnumas gali būti begalinis, žmonių širdžių platumas neaprėpiamas, meilės jausmas neišsenkantis, vilties troškimas žadinantis, tikėjimo galia stiprinanti ir kelianti dvasią. Dar stebino toks masiškas keliauninkų palaikymas. Pirmą dieną nakvojome Simno parapijos salėje, antrą dieną – Alytaus vidurinėje mokykloje. Piligriminė kelionė turėjo ir dar vieną akcentą – mes keliavome su Vyskupo M.Valančiaus blaivystės sąjūdžio nariais. Nes Alytuje prie maldininkų prisijungė mažieji valančiukai, atkeliavę iš įvairių vietų – Alytaus, Balbieriškio ir Kazlų Rūdos.
Kiek daug ši piligriminė kelionė atvėrė ir man. Aplankiau architektūrinį paminklą – Simno bažnyčią, kuriai jau 452 metai. Pagerbiau B.Žemaitytės, gydytojos, teologės, rašytojos ir nuolatinės piligriminių kelionių dalyvės, tėvų kapą Simno kapinėse. Nusilenkiau sovietinių barbarų žvėriškai nužudytai kunigo Z.Neciunsko aukai, parymojau prie jo kapo. Alytuje pasigėrėjau Nepriklausomybės paminklu, fontanu ir margaspalviu rožynu… O kiek nuostabių žmonių sutikau: guvų ir šnekų 84 metų žemaitį iš Telšių, šmaikščią „ratuotą“ (turinčią pirmos grupės negalią) R.Pažėraitę iš Kauno, keistuolį dailininką S.J.K.Baroną ir didelį keliauninką, korespondentą V.Mickų iš Raseinių, kuris naktis aukodavo kelionės dienoraščiui rašyti, ištvermingus mažuosius valančiukus, atviraširdę ir gailestingą lenkę L.Beniuk iš Vilniaus, savo nuoširdžiais patarimais gydžiusią mano pūslėtas kojas… Argi visus suminėsi! Iš Klaipėdos išėjusi maža grupelė maldininkų, kol pasiekė Pivašiūnus, išaugo į didžiulę minią. Artėjant prie tikslo, mus pasitiko jaunieji šauliai ir paėmė nešti kryžių. Prie Pivašiūnų pasitiko klebonas kun. V.Baublys ir palydėjo į bažnyčią. Po visuotinės maldos išsiveržimo ir šv. Mišių laukė kilnus padėkos aktas – Eucharistinė adoracijos naktis.
Po piligriminio žygio aprimau, nes pajutau sielos pakylėjimą, kurio visą gyvenimą troškau. Nors kūnu jaučiausi pavargusi, bet sieloje buvo gaivu. Džiaugiausi, kad maldininkai, pakeliui sutikti ir keliuose laukiantys, ne plėšė Lietuvą po kąsnelį, ne dalijosi ją, bet lipdė kaip bitelės korį, vienijo.

Marija KRAIPAVIČIŪTĖ
Kalvarija, Marijampolės rajonas

© 2003 "XXI amžius"

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija