Atnaujintas 2004 m. kovo 24 d.
Nr.23
(1226)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Tragiškas likimas

Generolo Kazimiero Skučo gimimo 110-osioms metinėms

Alfonsas ZUBRECKAS

Paskutinis tarpukario
Lietuvos vidaus reikalų
ministras brigados generolas
Kazys Skučas

Veiveriuose, Kančių kalnelyje, stovi ne vienas kryžius. Jie pastatyti prieškario Lietuvos garbiems lietuvių inteligentijos atstovams, nekaltai žuvusiems Rusijos lageriuose ir kalėjimuose, atminti. 1993 metų vasarą šiame Kančių kalnelyje atsirado ir ąžuolinis stogastulpis, čia pastatytas minint 53-iąsias Kazimiero Skučo ir Augustino Povilaičio žūties metines.

Kazimieras Skučas gimė 1894 m. kovo 14 d. Marijampolės aps. Prienų rajone, Mauručių kaime. 1911 metais, baigęs Veiverių mokytojų seminariją, mokytojavo įvairiose Lietuvos vietovėse. 1914 metais baigė Petrapilio mokytojų institutą. Tačiau K.Skučui toliau dirbti pedagogo darbo neteko. 1915 metais jaunuolis pašaukiamas į Rusijos kariuomenę ir siunčiamas mokytis į karo mokyklą Ukrainoje. Ją baigęs K.Skučas su 249 pėstininkų pulku siunčiamas į Rumunijos frontą. O į Lietuvą jis grįžo 1918 metų birželį ir Dauguose organizavo milicijos būrį. 1919 m. vasario 6 d. paskirtas Alytaus komendantu. Aktyviai dalyvavo kovose su bolševikais. Vėliau, jau turėdamas kapitono laipsnį, dirbo Marijampolės, Suvalkų komendantu. Dar ėjo bataliono vado ir pulko vado pavaduotojo pareigas.


Psichologijos mokslininkas Lietuvoje
ir Užpoliarėje

Jono Pankausko 100-osioms gimimo metinėms

Albertas RUZGAS

Nepavydėtina dalia lietuvių tautos, gyvenančios šalia didesnių tautų – vokiečių, rusų, lenkų. Per tūkstantmetę Lietuvos istoriją ir net XX amžiuje godžių, grobikiškų kaimynų ordos trypė, kolonizavo Lietuvą – žudė, kalino, trėmė, prievartavo, persekiojo jos gyventojus. 1941 metų birželį per raudonųjų okupantų vykdytus trėmimus Sibire atsidūrė ir psichologijos mokslininkas Jonas Pankauskas su žmona ir dviem (penkerių ir pusantrų metų) vaikais.

Jis gimė 1904 m. sausio 5 d. Kuliškių kaime, Kvėdarnos valsčiuje, Tauragės apskrityje. 1913 metais Jonas ėmė lankyti Kvėdarnos pradžios mokyklą, kurioje buvo mokoma rusų kalba. Bet kitais metais prasidėjo Pirmasis pasaulinis karas, ir greitai Kvėdarną užėmė vokiečiai. Karo laikotarpiu ta mokykla buvo uždaryta.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija