Atnaujintas 2004 liepos 9 d.
Nr.52
(1255)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Tautos šventovė žengia į šviesą

Benjaminas ŽULYS

Tikimasi, kad šv. Kalėdos
bus švenčiamos jau atstatytoje
Paminklinėje Prisikėlimo bažnyčioje
Ričardo ŠAKNIO nuotrauka

Lapkritį sukaks 70 metų, kai Kaune, Žaliakalnyje, buvo padėtas ir pašventintas Paminklinės Prisikėlimo bažnyčios pamatinis akmuo. Per tuos dešimtmečius bažnyčia buvo ne vien statoma, bet sovietmečiu ir ardoma, niokojama, pritaikant ją visai kitoms reikmėms. Joje buvo įkurta Kauno radijo gamykla (kurį laiką – įslaptinta, nes joje buvo gaminama produkcija ir sovietų karo pramonei), apstatyta pilkais standartiniais pastatais. Tuo siekiant iš žmonių atminties ir sąmonės ištrinti Prisikėlimo bažnyčios reikšmę ne vien kauniečių, bet ir visos mūsų tautos gyvenime. Tik vyresniosios kartos žmonės prisimindavo bažnyčios statybą, daug kas saugojo tam įvykiui išleistą žyminį ženklą, tačiau apie tai tik tarp artimesnių žmonių užsimindavo gal puse lūpų, nes nežinia, kas tokių pokalbių klausosi. Tad sovietmečio jaunimas apie to raudonų plytų pastato su iškiliu bokštu virš miesto tikrąją paskirtį beveik nieko nežinojo.


,,Pasaulio spalvos“

Panevėžio krašto ateitininkų vasaros stovykla

Stovyklautojai su Panevėžio
vyskupu Jonu Kaunecku

Pasibaigus mokslo metams ir vasaros spinduliams sušildžius Berčiūnų pušynėlį, birželio 20dieną Panevėžio krašto ateitininkų (PKA) tarptautinė stovykla ,,Pasaulio spalvos“ atidarė vasaros ateitininkų stovyklų maratoną. Šiais metais PKA valdybos parašytą projektą finansavo Tautos fondas, Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos fondas (abu iš JAV), Panevėžio miesto savivaldybė. Projektą rėmė Panevėžio vyskupas J. Kauneckas, nuostabius marškinėlius dovanojo akcinė bendrovė ,,Utenos trikotažas“. PKA stovyklos vadovai – savanoriai ateitininkai iš Panevėžio miesto, dauguma jų iš ,,Žemynos“ vidurinės mokyklos Šv. Kazimiero ateitininkų kuopos. Į Berčiūnų stovyklavietę suvažiavo daugiau nei 100 ateitininkų iš Panevėžio, Smilgių, Pandėlio, Papilio, Joniškėlio, Naujamiesčio miestelių, keletas moksleivių iš Žemaitijos ir keletas lietuvių moksleivių iš kaimyninės Rusijos. Taip pat ateitininkiškai dvasiai kelti atvyko septyni Vilniaus ir Kauno kunigų seminarijų seminaristai.


Katalikiškai auklėjami vaikai
auga geresni

Bronius VERTELKA

Vaikų darželio „Gintarėlis“
direktorės pavaduotoja ugdymui
Liuda Balabonienė (viduryje)
su šios įstaigos auklėtojomis

Vaikų darželis „Gintarėlis“ neseniai minėjo savo 40-metį. Tai pirmoji nepriklausomybę atgavusioje Lietuvoje ikimokyklinio auklėjimo įstaiga, kuriai savo vaikams buvo leista skiepyti katalikišką dvasią. Tokio darželio atsiradimo puoselėtojas buvo tuometinis Kristaus Karaliaus Katedros klebonas monsinjoras Juozapas Antanavičius.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija