Atnaujintas 2004 liepos 9 d.
Nr.52
(1255)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Arkivyskupijos šventė

Arkivyskupas Sigitas
Tamkevičius teikia diakono
šventimus Dariui Augliui

Kaunas. Birželio 24 dieną mieste vyko ne tik Šv. Jono Krikštytojo, bet ir Kauno arkivyskupijos šventė. Mat Kristaus pirmtaką esame pasirinkę savo globėju.

Tad Kaune pradedama nauja tradicija - minint Šv. Jono Krikštytojo liturginę iškilmę kartu bus švenčiama Arkivyskupijos diena. Pasak arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus, „šv. Jonas Krikštytojas yra Kauno arkivyskupijos globėjas, ir tai suteikia puikią progą iškilmingai švęsti bei Dievui dėkoti už teikiamas malones, užtariant mūsų dangiškajam globėjui, o, be to, tai gera proga padėkoti ir mūsų arkivyskupijos žmonėms, ištikimai tarnaujantiems Dievui ir Bažnyčiai“.


Parapijos šventė

Vyskupas Rimantas Norvila
ir klebonas kun. Kęstutis
Vosylius kerpa Parapijos
namų įkurtuvių juostelę

Garliava. Pirmasis liepos šeštadienis garliaviečiams padovanojo giedrą šventę tiek savo turiniu, tiek ir nušvitusiu dangumi. Garliavos parapijoje lankėsi Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila. Garliavos Švč. Trejybės bažnyčioje vyskupas aukojo šv. Mišias ir suteikė Sutvirtinimo sakramentą 564 Garliavos parapijos gyventojams, keliems aplinkinių rajonų tikintiesiems. Didelė ir puošni Garliavos bažnyčia vos talpino beveik šešis šimtus norinčiųjų priimti iš vyskupo R.Norvilos Sutvirtinimo sakramentą, jų sutvirtinimo tėvus, giminaičius ir artimuosius. Dalis parapijiečių liko melstis bažnyčios šventoriuje. Kartu su vyskupu R.Norvila šv. Mišias aukojo Vilkaviškio dekanas prel. Vytautas Gustaitis ir kun. dr. Arūnas Poniškaitis, vietiniai kunigai, talkino seminaristai.


Pirmosios šv. Mišios

Kun. Mindaugas Martinaitis

Garliava. Birželio 29 dieną Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila Vilkaviškio Katedroje, be kitų, Kunigystės sakramentą suteikė ir iš Garliavos kilusiam Mindaugui Martinaičiui. Primicijų Eucharistiją jaunasis kunigas aukojo pirmąjį liepos mėnesio sekmadienį tėviškės parapijoje – Garliavos Švč. Trejybės bažnyčioje. Pasipuošusi ir pilnutėlė žmonių tą dieną buvo bažnyčia, išauginusi kunigą.

„Malonu matyti tiek daug šviesių ir gera linkinčių veidų“, – kreipėsi kun. M.Martinaitis į kraštiečius ir svečius, įdėmiai klausančius kiekvieno jaunojo kunigo žodžio. Po šv. Mišių kunigas primicijantas teikė palaiminimą savo tėveliams, sesutėms, kitiems artimiesiems, šv. Mišiose dalyvavusiems kunigams ir klierikams, draugams, buvusiems bendramoksliams ir visiems pageidavusiesiems.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija