Atnaujintas 2004 liepos 23 d.
Nr.56
(1259)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Palaimintojo Jurgio Matulaičio beatifikacijos metinių minėjimas
ir atlaidai

Į Marijampolės Baziliką
aukoti šv. Mišių eina
kardinolas Audrys Juozas
Bačkis, vyskupai Juozas
Žemaitis, MIC,
ir Rimantas Norvila

Marijampolė. Nuo liepos 11-osios iki 18 dienos Marijampolės Bazilikoje vyko Palaimintojo Jurgio Matulaičio beatifikacijos metinių minėjimas ir atlaidai.

Pirmąją iškilmių dieną votyvos šv. Mišioms vadovavo kun. Vaclovas Aliulis, MIC, kuris pamoksle palaimintojo asmenybę sugretino su to sekmadienio Evangelijoje minimu gailestinguoju samariečiu. Jėzaus palyginimas, pasakojantis, kad pro nelaimės ištiktą žmogų nesustodami praėjo kunigas ir levitas, atkreipia dėmesį į tai, jog išoriškai pamaldžiausi žmonės, deja, ne visuomet būna nuoširdžiausi. Tik samarietis, kuris žydų akyse buvo pusiau pagonis, svetimas, parodė tikrą artimo meilę, nukentėjusiam nepagailėdamas dėmesio, laiko ir lėšų. Panašiai ir J.Matulaitis, paskirtas Vilniaus arkivyskupu, dalies susipriešinusios visuomenės buvo laikomas „svetimu“, tačiau nuolat stengėsi likti gailestingas, maloningas ir teisingas visiems, nepaisydamas jų tautybės. Tokią nuostatą jam padėjo išlaikyti gilus dvasinis gyvenimas.


Tėviškėje paminėjo
kunigystės 50-metį

Prel. Antanas Maskeliūnas,
vyskupas Juozas Žemaitis
ir kun. Vytautas Palubinskas

SINTAUTAI. Švč.M.Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje liepos 3-ąją, kunigystės 50 metų jubiliejų šventė iš šios parapijos kilęs, Argentinoje ir JAV ilgiau gyvenęs, o prieš ketverius metus į Lietuvą sugrįžęs kun. Vytautas Palubinskas, dabar gyvenantis Vilniuje.

Kun. V.Palubinskas gimė 1926 m. liepos 3 d. Sintautų parapijoje, Vilkeliškių kaime. Krikštytas Sintautų bažnyčioje, kuri per Antrąjį pasaulinį karą buvo sugriauta. Baigiantis karui, su tėvais išvyko į Argentiną, ten baigė mokslus ir 1954 m. liepos 4 d. buvo įšventintas kunigu. Kun. V.Palubinskas gražiai bendravo ne tik su lietuviais, bet ir su kitais tikinčiaisiais, nes moka devynias kalbas: be gimtosios lietuvių, dar vokiečių, anglų, ispanų, lotynų, graikų ir kt.


Porciunkulės atlaiduose giedos
Irena Milkevičiūtė

Rugpjūčio 1-ąją, sekmadienį, Plokščiuose vyks tradiciniai Porciunkulės atlaidai. Šv. Mišios: Šventaduobėje – 9 val., Švč. M.Marijos Vardo bažnyčioje – 11 (Votyva), 12 ir 13 (Suma) val. Sumos šv. Mišias aukos ir pamokslą sakys Vilkaviškio vyskupijos Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio kunigų seminarijos prefektas kun. dr. Rimas Skinkaitis. Bažnyčioje per šv. Mišias ir pertraukose tarp jų giedos solistė Irena Milkevičiūtė. Kviečiame dalyvauti!

Kun. Antanas Urbanavičius,
Plokščių parapijos klebonas


Pirmoji Komunija ir atlaidai

Po Pirmosios Komunijos
drauge su klebonu
kan. Jonu Petrauskiu.
Vaikų rankose – žvakutės,
pažymėjimai ir „Kregždutės“…

VARNIAI. Birželio 27-osios sekmadienis Varniuose buvo kiek neįprastas. Mat tą dieną Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčioje 39 šios parapijos vaikai priėmė Pirmąją Komuniją. Šiai šventei vaikai rengėsi dar nuo praėjusių metų rudens, kas sekmadienį dalyvaudavo šv.Mišiose. Be to, nemažai šių vaikų patarnaudavo šv.Mišių metu, adoruodavo. Na, o birželį miesto vaikai kas vakarą, o kaimo vaikai tris kartus per savaitę ateidavo į vadinamąsias birželines pamaldas pagarbinti Švč.Jėzaus širdį, taip pat pasimokyti visų tikėjimo tiesų. Vaikus pirmajai išpažinčiai ir šv. Komunijai labai rūpestingai rengė Telšių Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos klierikai Karolis Petravičius, Mindaugas Grigalius ir Ernestas Želvys. Pirmosios Komunijos šventė buvo itin įspūdinga. Baltai pasipuošusias mergaites su rūtų vainikėliais ir žvakutėmis rankose bei „frakuotus“ berniukus bažnyčion Pirmosios Komunijos pamaldoms iškilmingai lydėjo pats bažnyčios klebonas kan. Jonas Petrauskis. Čia vyko iškilmingos šv.Mišios vaikams ir jų tėveliams, taip pat šioje iškilmėje dalyvavo ir kai kurių vaikų močiutės bei seneliai.


Pradėta bažnyčios statyba

Taip atrodys naujoji Utenos
Dievo Apvaizdos bažnyčia

UTENA. Žemės sklype prie Utenos Dievo Apvaizdos koplyčios jau kelintą savaitę burzgia galinga technika. Išardyti senieji bažnyčios pamatai, išlyginta teritorija, vyksta kiti darbai. Prieš keletą savaičių Utenos rajono savivaldybės administracija išdavė leidimą naujajai bažnyčiai statyti. Birželio 27-ąją, švenčiant Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus atlaidus, Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas pašventino naujai statomos Dievo Apvaizdos bažnyčios kertinį akmenį ir bažnyčios statybos vietą.


Šventosios pakrantėje
aidėjo rago garsai

„Uodų“ grupės vadovės
Onutė Juršėnaitė (dešinėje)
ir Monika Zamokaitė.
Būsimosios vienuoliktokės –
Panevėžio Šv. apaštalų Petro
ir Povilo bažnyčios Vaikų
ir jaunimo choro dalyvės

INKŪNAI. Vingiuotas keliukas mišku atvedė iki Šventosios upės. Čia, jos pakrantėje, šalia pėsčiųjų tilto, kuris dar vadinamas beždžionių tiltu ir jungia Mikierių bei Inkūnų kaimus, liepos viduryje iškylavo Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios jaunimo stovyklos „Svajonė atplaukia Šventosios upe“ antroji pamaina. Visą savaitę poilsiautojų gyvenamaisiais būstais tapo patrauklioje gamtos vietoje statytos palapinės. Dienas jie leido be elektros, nebuvo čia galima netgi prisiskambinti telefonu. Egzotikos kupinas gyvenimas miške laikinai atitraukė vasarotojus nuo televizorių bei kompiuterių, taip jie stengėsi pabėgti nuo miesto civilizacijos.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija