Atnaujintas 2004 liepos 23 d.
Nr.56
(1259)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Kunigo atsiminimų knyga

Kan. Antano Balaišio
atsiminimų knygos
„Širdy žmonių gerumas“
viršelis

2003 metais Danieliaus leidykla Vilniuje pradžiugino skaitytojus Pabiržės Švč. Trejybės bažnyčios garbės kanauninko Antano Balaišio atsiminimų knygą „Širdy žmonių gerumas“. 200 puslapių knygoje sutalpinti 102 pasakojimai, sugrupuoti į aštuonis skyrius: „Vaikystė“, „Gimtinė“, „Mokslai“, „Zarasai – mano pirmoji parapija“, „Vadokliai“, „Saločiai“, „Pakruojis“ ir „Pabiržė“. Knyga baigiama skyriumi „Iš mano poetinio aruodo“. Jame – keli kunigo poezijos posmai.


Knyga apie kunigą

Dešimtmetį gyvuojantis Anykščių krašto tautotyrininkų klubas „Spingsulė“, vadovaujamas anykštėno muziejininko Raimondo Guobio, vis pradžiugina rajono gyventojus naujomis „Spingsulės“ knygynėlio knygomis.

Neseniai pasirodžiusi R.Guobio parašyta knyga „Kunigas Steponas Galvydis“ – jau aštuonioliktoji „Spingsulės“ knygynėlio knyga. Kun. S.Galvydis yra gimęs (1916 m. spalio 5 d.) ir augęs Svėdasuose, čia išėjo pirmuosius mokslus. Nors jam teko dirbti įvairiose vietose (Vabalninko, Biržų, Klovainių, Smilgių, Ragelių, Pušaloto, Traupio parapijose), savo gimtinės nepamiršdavo, dažnai lankydavosi ir Svėdasuose. 1964 metų balandį kunigas apsigyveno Traupyje – buvo paskirtas Šv.Onos parapijos klebonu. Tolesnis šio dvasininko gyvenimo kelias susietas būtent su Traupio kraštu, netgi ir amžinajam poilsiui jis atgulė Traupio bažnyčios šventoriuje.


Marija Pečkauskaitė
meilės šviesoje

Apie Mariją Pečkauskaitę, rašiusią Šatrijos Raganos slapyvardžiu, yra parašyta nemaža knygų. Tad dr. Stasė Dzenuškaitė naujos knygos pradžioje savęs klausė, ar apie šią rašytoją reikalinga dar viena knyga.

Autorė pamini, kad ji rašė kitu tikslu negu jau parašytų knygų autoriai, būtent „pateikti visuminį M.Pečkauskaitės krikščioniškosios meilės vaizdinį, teorinei schemai suteikiant gyvybę ir dvasią“ (p. 7-8). Dėl to ir pati knyga yra pavadinta Krikščioniškosios meilės ženklai Marijos Pečkauskaitės tikrovėje. O tuos meilės ženklus parodyti ji išdrįso skatinama šių priežasčių.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija