Atnaujintas 2004 liepos 23 d.
Nr.56
(1259)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Aplankėme Pietų Lietuvos bažnyčias

Prie naujosios Alytaus
Švč. M. Marijos, Krikščionių
pagalbos, bažnyčios

Jonaviečiai su mons.
Juozu Užupiu Prienų
bažnyčios šventoriuje

Liepos 3 dieną Jonavos parapijos klebonas dekanas kun. Sigitas Bitkauskas Sumos choristams, pastoracinės tarybos nariams ir katechetams organizavo įdomią kelionę po Pietų Lietuvos bažnyčias. Pirmiausia apsilankėme Garliavoje. Prienuose ilgametis Kristaus Apreiškimo bažnyčios klebonas, o dabar altaristas mons. Juozas Užupis, beveik dvidešimt metų čia dirbantis, įdomiai papasakojo bažnyčios istoriją, aprodė paveikslus, altorius. Žavėjomės jo darbais, neseniai užtverta akmenine tvora aplink šventorių. Ji sovietiniais laikais buvo nugriauta.

Nuo Balbieriškio kalvų žavėjomės puikiu gamtovaizdžiu, apsilankėme Švč.M.Marijos Rožančinės bažnyčioje. O bene labiausiai nustebino neseniai pastatyta Alytaus Švč. M.Marijos Krikščionių Pagalbos bažnyčia. Didinga, graži, prabangi, naujoviška. Kiek daug rėmėjų aukojo lėšų jos statybai, įrengimui. Tai tikras naujos statybos šedevras. Klebonas mons. Leonas Jakimavičius su meile viską aprodė, papasakojo. Įdomu tai, kad vargonai įrengti ne bažnyčios gale, kaip įprasta, o antrajame aukšte, už altoriaus. Chorą besimeldžiantieji mato prieš save, gali įsitraukti į giedojimą. Trumpam sustoję Miroslave, Švč.Trejybės bažnyčioje, pabendravę su klebonu kun. Antanu Matusevičiumi, kuris jonaviečius katechetus kažkada žavėjo originaliai vestomis rekolekcijomis, apsilankėme gražiausioje 2003 metų Lietuvos sodyboje Talokių kaime.

Metelių parapijos Marijos Rožinio Karalienės Kryžių koplyčioje mūsų klebonas dekanas kun. S.Bitkauskas aukojo šv.Mišias, ekskursantai po jų susidomėję klausėsi įdomios kan. Vytauto Prajaros papasakotas istorijas apie čia saugomą Švč.M.Marijos su kūdikėliu stebuklingą paveikslą. Kryžių koplyčia, apie kurią mažai žinojome, gausiai lankoma. Ne vienas žmogus čia stebuklingai pagijęs, gavęs kitų malonių. Įdomi paveikslo istorija. Rusų-švedų kare mūšio metu pamestą jį rado ūkininkas ir saugojo. 1702 metais vienas karo dalyvis, suluošintas ir aklas, atvyko į tas vietas, kur dalyvavo mūšyje. Jį atvedė prie Dusios ežero, greta nuožmiausių kautynių vietos. Ir ten, kur buvo pamestas paveikslas, jis praregėjo ir pagijo. Ūkininkas, saugojęs tą paveikslą, atidavė jį bažnyčiai. Toje vietoje buvo pastatyta koplyčia. Sovietmečiu net jos pamatai buvo sulyginti su žeme. 1992 metais energingo Metelių klebono vicedekano kan. V.Prajaros rūpesčiu pradėti koplyčios atstatymo darbai, o 2000 m. birželio 11 d. ji jau konsekruota. Pastatyta truputį tolėliau nuo Dusios, ant kalnelio, žavi savo iškilumu ir stebuklingo paveikslo galia. Papietavę prie Dusios, keliavome toliau.

Maloniai sutikti Vilkaviškio dekano, Švč.M.Marijos Apsilankymo Katedros klebono prel. Vytauto Gustaičio, apžiūrėjome Katedrą, susidomėję klausėmės jos atstatymo istorijos, žavėjomės puikiai sutvarkytu šventoriumi. Klebonas dekanas prel. V.Gustaitis aprodė Katedros požemius, kur baigiamos įrengti šarvojimo salės. Jo įdomaus pasakojimo galima klausytis ilgai, bet Jonava dar tolokai nuo Vilkaviškio, todėl teko atsisveikinti.

Ekskursantai nuoširdžiai dėkingi visiems labai draugiškai priėmusiems kunigams, įdomiai papasakojusiems savų bažnyčių istorijas, parodžiusiems tai, kas vertinga. Labiausiai dėkojame savo dekanui klebonui kun. S.Bitkauskui ir AB „Achema“ generaliniam direktoriui Jonui Sirvydžiui, kurie organizavo ir finansavo šią nuostabią kelionę.

Felicija LANKELIENĖ

Kun. Sigito BITKAUSKO nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija