Atnaujintas 2004 liepos 23 d.
Nr.56
(1259)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Konferencija „ant ratų“

Pasvalio rajono moterų katalikių draugija, dalyvaujant M.Katiliškio bibliotekos bibliografei Bronislavai Lapinskaitei, moterims katalikėms iš Panevėžio ir Pakruojo rajonų draugijų bei Pasvalio miesto daugiavaikių šeimų vaikams suorganizavo pažintinę ekskursiją po pietrytinį Pasvalio kraštą, aplankant žymiausių šio krašto šviesuolių gimtąsias vietas.

Kelionės pradžia – Talkonių kaimas, kur 1905 metais gimė žymus šio krašto veikėjas ir kunigas Alfonsas Lipniūnas. Bibliografė B.Lapinskaitė papasakojo apie kun. A.Lipniūno gyvenimą, jo veiklą, kūrybą bei atsidavimą žmonėms. Sulaukęs vos 28 metų, jis parašė knygą „Penkių valstybių sostinėse“ bei daugelį publicistinių straipsnių. Tačiau 1945 metais, grįždamas į Lietuvą iškankintas koncentracijos stovykloje, mirė Pucke, Lenkijoje. Prie gimtosios kunigo sodybos Upytės parapijos klebonas mons. Juozas Antanavičius papasakojo apie jo įdėtą triūsą pervežant kun. A.Lipniūno palaikus į gimtąją Lietuvą – Panevėžį. 1995 metais mons. J.Antanavičius kartu su Romualda Gasparaityte parašė knygą „Kunigas Alfonsas Lipniūnas“ ir prisiminimui ši knyga buvo įteikta kiekvienam ekskursijos dalyviui. Nuoširdžiai padėkoję mons. J.Antanavičiui, pažintinę kelionę tęsėme toliau.

Kitas sustojimas – Pumpėnų Švč.M.Marijos Škaplierinės bažnyčia. Draugijos narė Vlada Anilionienė, bažnyčios kunigas vienuolis Morkus iš Argentinos, seniūnijos atstovė papasakojo šio miestelio legendą, bažnyčios pastatymo istoriją bei supažindino su ateities planais. Šioje bažnyčioje pajutome dvasinį pakylėjimą. Sugiedojome giesmę „Marija, Marija“. Lauke, prie pačių atsineštų vaišių stalo, maloniai tarpusavyje bendravome, buvo pasikeista atminimo dovanėlėmis – knygomis apie kitų parapijų kunigus.

Mano tėviškės tolimos liepos,
Mano tėviškės sodai balti,
Pasakykit, kada jūs man buvot
Prie širdies taip arti?

                     („Tėviškės sodai“)

Tai mūsų krašto šviesuolio poeto Bernardo Brazdžionio eilės. Prie Žadeikių kaime B.Brazdžionio vardu pavadintos pradinės mokyklos poeto eiles skaitė Genovaitė Jusienė, apie poetą pasakojo ekskursijos vadovė Bronislava Aukštikalnienė. Pradinės mokyklos mokytoja Kristina Ulotiečienė kalbėjo apie mokyklą, jos rūpesčius, susipažinome su senoviniame rūsyje eksponuojama paroda.

Pažintinę ekskursiją baigėme Daujėnų bažnyčios šventoriuje. Apie Daujėnus pasakojo moterys katalikės Regina Trepikovienė bei Aldona Ularačinskienė. Šiemet miestelis švenčia 450 metų jubiliejų. Atsisveikinant sugiedojome giesmę „Anapus Saulės“.

Į namus grįžome su gera nuotaika bei dvasiškai praturtėjusios.

Rita VAIŠVILIENĖ,
Pasvalio rajono moterų katalikių draugijos narė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija