Atnaujintas 2006 sausio 27 d.
Nr.8
(1408)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Visuomet tarnavęs žmonėms

A†A kun. jubil. Albinas ŠILKINIS
(1922 05 15 - 1949 07 02 - 2006 01 18)

Kun. Albinas Šilkinis

Sausio 15 dieną po sunkios ligos (insulto) mirė Kaišiadorių vyskupijos kunigas jubiliatas Albinas Šilkinis, Aukštadvario Kristaus Atsimainymo parapijos altaristas.

Kun. A.Šilkinis gimė 1922 m. gegužės 15 d. Skiltuvų kaime, Kupreliškio parapijoje (Biržų r.). Sulaukęs aštuonerių vasaromis tarnaudavo pas turtingesnius ūkininkus, o žiemomis mokėsi Einorių pradžios mokykloje, vėliau – Papilio progimnazijoje ir Biržų vidurinėje mokykloje. Susižavėjęs vyskupo Motiejaus Valančiaus asmenybe ir pats pajutęs pašaukimą kunigystei, pradėjo studijas Kauno kunigų seminarijoje. Sunkūs pokario metai nebuvo palankūs studijoms, todėl už tiesų žodį netgi metams buvo atleistas iš seminarijos. Troškimas tapti kunigu išsipildė 1949 m. liepos 2 d. Panevėžio Katedroje iš vyskupo Kazimiero Paltaroko rankų priėmus kunigystės šventimus.


Prisiminė monsinjorą

Sausio 8-9 dienomis Garliavos bažnyčioje klebono kun. Kęstučio Vosyliaus rūpesčiu buvo aukojamos šv. Mišios už ilgametį Garliavos parapijos kleboną ir Aleksoto dekaną monsinjorą Andrių Gustaitį, kurį garliaviečiai prisimena kaip drąsų bolševikinės okupacijos metais surengtų sąjūdietiškų akcijų rėmėją, puoselėtoją. Štai kelios tų akcijų. Garliavoje ir jos apylinkėse Pijus Petraitis pastatydavo kryžių. Ateistai jį nugriauna, o po nakties vėl stovi toje vietoje naujas, dar gražesnis negu buvo. 1987-1988 metais Sąjūdžiui virstant tautos Atgimimu, Jonučių kapinėse išdygo didelis akmenų paminklas „Žuvusiems kovotojams už Lietuvos laisvę“, skirtas politiniams kaliniams, tremtiniams, partizanams (kūrėjai Prajara, Gudaitis, Petraitis, Švirinas, Drulia), prie kurio dabar vyksta šventiniai minėjimai.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija