Atnaujintas 2006 sausio 27 d.
Nr.8
(1408)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Darbai, nuspalvinti pranciškoniškąja dvasia

Aldona ŠEDUIKIENĖ, OFS

Akimirka iš Pranciškoniškos
pasauliečių akademijos steigimo
iškilmių 2005 m. rugpjūčio 30 d.
Cigonalių kaime, Kretingos rajone

Maždaug nuo 1994 metų šalies periodinėje spaudoje pasirodė straipsnių apie Lietuvoje atgyjantį Pasauliečių pranciškonų ordiną (OFS – Ordo Fratrum Saecularis –lot.). 2004-aisiais lietuvių kalba buvo išleista popiežiaus Pauliaus VI 1978 m. birželio 24 d. patvirtinta Ordino regula ir 2000 m. gruodžio 8 d. – Pašvęstojo gyvenimo institutų ir apaštališkojo gyvenimo draugijų kongregacijos patvirtintos Generalinės konstitucijos – pagrindiniai Pasauliečių pranciškonų ordino dokumentai. Lietuvos OFS nacionaliniu ministru 2004 m. spalio 16 d. buvo išrinktas (antrajai kadencijai) br. Nerijus Čapas, OFS. 2004-ųjų duomenimis, Ordinas turi 589 narius, veikia brolijos Vilniuje (5), Kaune (1), Šiauliuose (4), Panevėžyje (5), Vilkaviškyje (6) ir Telšių vyskupijoje (11). Vietinės brolijos užsiima pačia įvairiausia veikla – švietėjiška, karitatyvine, organizuojamos Šventojo Rašto studijos, piligriminės kelionės, Švč. Sakramento adoracija, vyksta darbas su vaikais ir jaunimu. Žinoma, visi šie darbai nuspalvinti pranciškoniškąja charizma.


Stovykloje geriau

Bronius VERTELKA

Dalis Naujamiestyje stovyklavusių
skautų ir jų vadovų bei vietos
klebonas kun. Algirdas Dauknys
Autoriaus nuotraukos

Moksleivių žiemos atostogų metu Panevėžio miesto ir rajono skautai buvo susirinkę į savo stovyklą „Ledynmetis“, kuri vyko Naujamiestyje. Ne vienam jų tai buvo pirmoji išvyka į šį nedidelį Panevėžio rajono miestelį. Turiningo poilsio stovykla tęsėsi tris dienas.

Grupė skautų, kaip patyrę turistai, iš Panevėžio į Naujamiestį ėjo pėsčiomis, pasiramsčiuodami gumbuotomis lazdomis. Kitus iki reikiamos vietos pavėžėjo tėvai ar vyresnieji broliai. Tačiau visų čia, klebonijos pastate, laukė šilta pastogė ir nuoširdi aplinka. Svečiais tinkamai pasirūpino Naujamiesčio klebonas kun. Algirdas Dauknys, kuris buvo stovyklos globėjas.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija