Atnaujintas 2006 sausio 27 d.
Nr.8
(1408)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Panevėžio vyskupijoje

Kupiškio dekanate

Jau turime parapijos namus

Kupiškio klebonas kan. Vladas
Rabašauskas (kairėje) kalba
parapijos namų atidaryme

Kupiškis. Daugeliui kupiškėnų praėjusių Kalėdų šventės praėjo pakiliai, nes antrąją Kalėdų dieną šv. Mišias koncelebravo Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas ir šventėms į Lietuvą sugrįžęs kupiškėnų pamiltas kunigas Gediminas Jankūnas, dabar tęsiantis aukštuosius mokslus Čikagoje. Po šv. Mišių vyskupas pašventino suremontuotas senosios klebonijos patalpas ir palinkėjo, kad šie namai taptų parapijiečių traukos centru, tarnautų gėriui ir santarvei.

Sovietiniais metais senoji klebonija buvo atimta iš parapijos ir pertvarkyta į daugiabutį gyvenamąjį namą. Pastatas nebuvo patogus nei gyventojams tada, nei parapijiečių reikmėms dabar, jį atgavus. Tik keli kambarėliai buvo panaudoti bažnyčios bibliotekai, „Caritas“ reikmėms, Švč. M.Marijos legionierių ir choristų sueigoms, nebuvo galimybės įrengti kad ir nedidelę salę. Pastatui reikėjo gana žymios rekonstrukcijos, o tai reikalavo gana didelių išlaidų, kurioms parapija lėšų neturėjo…

Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų bažnyčios klebonas kan. Vladas Rabašauskas dėjo daug pastangų, kad būtų surastas optimalus pastato rekonstrukcijos variantas, kad patalpos tiktų bažnytinių organizacijų reikalams, ieškojo numatomų lėšų šaltinio. Rajono Taryba, kiek leidžia rajono biudžetas, visada padeda. Pavyzdžiui, finansavo bažnyčios laiptų remontą, įrengė puikius takus šventoriuje, tačiau klebonijos rekonstrukcija reikalavo didesnių išlaidų. Vyskupui J.Kauneckui patarus, kreiptasi į Vokietijoje veikiantį fondą „Renovabis“ ir po kurio laiko gauta didesnioji dalis reikiamų lėšų. Kaip visada, dar pagelbėjo ir rajono Taryba, ir kai kurios miesto įmonės, todėl praėjusią vasarą atlikta nemažai darbų: pertvarkytas namo fasadas, pakeisti langai, naujai sumontuotos stogo konstrukcijos ir uždengta šiuolaikiška danga, įrengta salė ir keletas kambarių bažnytinėms organizacijoms, šventėms įjungta dalies pastato šildymo sistema. Per atidarymo iškilmes jau nešaldami galėjo parodyti savo programėlę jaunieji ateitininkai ir pradinės mokyklos mokiniai. Bažnyčios jaunimo choro giedotojai jau įpratę prie šalčio (mūsų bažnyčia nešildoma), bet, aišku, ir patiems pasirodyti šventiniais drabužiais, ir svečius priimti daug maloniau šiltoje patalpoje. Per mažai buvo pasiskolinta kėdžių, daug parapijiečių ir svečių stovėjo ne tik salėje, bet ir koridoriuje – salė nebesutalpino, bet visų nuotaika buvo pakili.

Jau turime parapijos namus, o tiksliau, jų dalį, nes dar reikia suremontuoti antrojo fligelio patalpas ir butą centrinėje pastato dalyje. Šitų palauksime, besidžiaugdami tuo, ką jau turime. Parapijiečiai dėkingi savo klebonui kan. V.Rabašauskui už jo veiklą, linki sveikatos ir neblėstančios energijos tolesnėje veikloje parapijos labui.

Birutė STEIKŪNAITĖ,

Bronislavas KARAZIJA

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija