Atnaujintas 2006 sausio 27 d.
Nr.8
(1408)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Tegul visi bus viena!

Maldos už krikščionių vienybę savaitė

„Kur du ar trys susirinkę mano vardu,
ten ir aš esu tarp jų“

                                (Mt 18, 20)

Ekumeninės pamaldos Šakiuose,
evangelikų liuteronų bažnyčioje.
Iš kairės kunigai: Donatas Rolskis,
Mindaugas Kairys
ir Sigitas Matusevičius
Vido VENSLOVAIČIO nuotrauka

Sausio 18 dieną prasidėjo tradicinis maldų už krikščionių vienybę aštuondienis. Jo metu įvairių krikščioniškų konfesijų bendruomenės yra kviečiamos melsti Viešpatį vienybės malonės bei taip dalyvauti Jėzaus Kristaus – Aukščiausiojo Kunigo – maldoje ir troškime: „Tegul visi bus viena! Kaip tu, Tėve, manyje ir aš tavyje, tegul ir jie bus viena mumyse, kad pasaulis įtikėtų, jog tu esi mane siuntęs“ (Jn 17, 21).

Šiemet per maldos už krikščionių vienybę savaitę įvairiose Lietuvos vietose, kur gyvena gausesnis būrys krikščioniškąsias religijas išpažįstančių tikinčiųjų, vyko ekumeninės pamaldos.

Biržuose, kur veikia kelios krikščioniškosios konfesijos, jau šeštą kartą rengiama ekumeninė savaitė, kurios metu bendros krikščionių pamaldos kiekvieną šios savaitės dieną vyksta vis kitoje bažnyčioje.

Sausio 22 dieną, sekmadienį, Panevėžio Švč.Trejybės bažnyčioje vykusiose ekumeninėse pamaldose dalyvavo stačiatikių ir evangelikų reformatų dvasininkai. Susirinko daug maldininkų, kurie meldė Viešpaties, kad išsipildytų Jo valia ir visi būtų viena.

Tą pačią dieną Kybartų katalikų Eucharistinio Išganytojo parapijos bažnyčioje už krikščionių vienybę drauge meldėsi katalikai, metodistai ir stačiatikiai. O Šakiuose sekmadienio pavakarę ekumeninėse pamaldose dalyvavo vietinės evangelikų liuteronų ir katalikų bendruomenės. Šiais metais pamaldos vyko evangelikų liuteronų parapijos bažnyčioje. Joms vadovavo evangelikų liuteronų kunigas Mindaugas Kairys kartu su katalikų kunigais Šakių klebonu Sigitu Matusevičium ir vikaru Donatu Rolskiu. Pamaldose giedojo evangelikų liuteronų ir katalikų parapijų chorai bei katalikų parapijos ansamblis. Pakaitomis Dievo žodį ir bendros maldos kreipinius skaitė, kartu kalbėjo Apaštalų tikybos išpažinimą, vieni kitiems ramybės linkėjo abiejų bendruomenių tikintieji. Pamokslą pasakė kun. D.Rolskis ir kun. M.Kairys, ir vienas, ir kitas atkreipdami dėmesį į apaštalo Pauliaus laiško Efeziečiams žodžius apie krikščionių vienybės pagrindą: „Vienas Viešpats, vienas tikėjimas, vienas krikštas“ (Ef 4, 5). Pamaldų pabaigoje joms vadovavę kunigai kartu suteikė palaiminimą.

Vakar, sausio 26 dieną, ekumeninės pamaldos vyko Vilniaus šv. Jono Krikštytojo ir šv. Jono apaštalo ir Evangelisto ir Jonavos šv. apaštalo Jokūbo bažnyčiose.

Išsamiau apie ekumenines pamaldas Biržuose ir Panevėžyje skaitykite 5 puslapyje.

XXI

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija