Atnaujintas 2006 vasario 3 d.
Nr.10
(1410)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją

Šiame numeryje:

Prabudimas?

Santuokos
anuliacijos procesas –
tiesos tarnystėje

Šventojo kun. Jono
Bosko atlaidų šventė

Mano Kalėdos
Italijoje

Pakylėjimas aukščiau
kasdienybės

Kada baigsis
genocidas?

Gėdos jausmą
praradus

Kuo šiandien aktualus
Jurgis Matulaitis?

Nekovoję kovotojai

GYVENIMAS
PO GYVENIMO

Įveikdami nelaimę
dvasiškai
sustiprėjame

Reikia būti atidiems

Kur eina Lietuva?

„Profesionalūs
nomenklatūrininkai“ tapo
„nepriklausomybės
sergėtojais“

Ginčas dėl aukšto
rango sukčiaus

Kur dingsta milijonai
Čečėnijai „atstatyti“?

Krikščioniškosios meilės tiesa

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI
pristatė pirmąją encikliką
„Dievas yra meilė“

Popiežius pristatė savo encikliką

Šiandien žodis „meilė“ yra taip nuvalkiotas, taip sugadintas ir taip išnaudojamas, kad dažnai jį vengiama netgi ištarti, sakė popiežius Benediktas XVI pristatydamas savo pirmąją encikliką „Deus Caritas est“ („Dievas yra meilė“). Sausio 23 dieną naujojo dokumento paskelbimo proga kalbėdamas Popiežiškosios „Cor Unum“ tarybos surengtame kongrese jis pabrėžė, jog būtent dėl tokio piktnaudžiavimo pirmaprade „meilės“ sąvoka ją būtina apvalyti, nuskaistinti ir sugrąžinti prigimtinį spindesį, kad „ji nušviestų mūsų gyvenimą ir vestų teisingu keliu“. Būtent šis supratimas ir paskatino Šventąjį Tėvą pasirinkti „meilės temą“ savo pirmajai enciklikai. (Tarp apaštalinių laiškų, bulių ir kitų Popiežiaus skelbiamų dokumentų, enciklikos turi aukščiausią rangą Bažnyčios magisteriume. Popiežius Jonas Pauliaus II per savo daugiau kaip ketvirtį amžiaus (1978-2005) trukusį pontifikatą yra paskelbęs 14 enciklikų.)


Premijos prakartėlių autoriams

Marijona MIELIAUSKIENĖ, Bronius VERTELKA

Parodos mecenatas Angelas
Frosis (viduryje) ir pasvaliečiai
Vytautas Jackūnas (kairėje)
bei sūnus Rokas Jackūnas

Baigėsi Rokiškio krašto muziejuje veikusi VIII respublikinė prakartėlių paroda, kurią aplankė per 3000 žmonių. Daugiau nei mėnesį veikusios parodos uždarymo iškilmės vyko paskutinį sausio sekmadienį.

Europos Parlamento premija – pasvaliečiams

Parodai buvo pateikta daugiau nei 60 prakartėlių iš trylikos rajonų ir miestų.Vertinimo komisija, kurios sudėtyje buvo Kultūros ministerijos Profesionalaus ir mėgėjų meno skyriaus darbuotoja Irena Seliukaitė (komisijos pirmininkė), menotyrininkė Teresė Jurkuvienė, italų dailininkas ir mecenatas Angelas Frosis, Rokiškio krašto muziejaus Dailės skyriaus vedėja Marijona Mieliauskienė, Lietuvos tautodailininkų sąjungos Panevėžio krašto pirmininkas Vidas Mažukna, Rokiškio rajono savivaldybės Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyriaus vedėjas Petras Blaževičius, pastebėjo, kad prakartėlės labai įdomios, beribė meistrų fantazija, didelis kruopštumas ir meilė vaizduojamajam objektui. Dėl pirmųjų vietų visi jie buvo vieningi. Europos Parlamento premija atiteko pasvaliečio tautodailininko Vytauto Jackūno ir jo sūnaus Roko sukurtai prakartėlei.


Rusijos dvasinės seminarijos rektorius – lietuvis kunigas

Sankt Peterburgo katalikų
dvasinės seminarijos rektorius
dr. kun. Rimantas Gudelis
Autoriaus nuotrauka

Sankt Peterburgo katalikų dvasinės seminarijos rektorius kun. dr. Rimantas GUDELIS buvo parvykęs į Panevėžį kalėdinių atostogų. Aukštaitijos sostinės centre sutiktas, jis mielai sutiko atsakyti į klausimus. Pokalbis vyko Šv. Kazimiero knygynėlyje prie kavos puodelio.

 

Dažnai aplankote gimtąjį Panevėžį? Kur parvykęs pirmiausia užsukate?

Kelis kartus per metus stengiuosi parvykti į gimtinę. Pirmiausia lekiu pas savo tėvus, po to aplankau draugus ir pažįstamus. Iš Sankt Peterburgo į Lietuvą kelias nėra tolimas. Tą atstumą galima įveikti per naktį. Panevėžys pastaraisiais metais itin keičiasi. Pasakyti, auga ar prastėja pragyvenimo lygis, man sunku. Manau, jis po truputį gerėja. Neslapukausiu: tiesiog pasiilgstu Panevėžio. Jeigu nejausčiau nostalgijos gimtajam miestui, į jį taip dažnai nesiveržčiau.


Pamilome už dvasingumą, išmintį, jaunatvišką energiją, nuoširdumą

Eugenija Rimšienė,

Jiezno parapijos pastoracinės tarybos narė

Kun. Rolandas Bičkauskas

Prienų rajono laikraščio „Gyvenimas“ skaitytojai 2005-ųjų metų žmogumi išrinko Jiezno parapijos (Kaišiadorių vyskupija) kleboną kunigą Rolandą Bičkauską.

Kun. R.Bičkauskas šioje parapijoje klebonauja penkti metai, ir parapijiečiai jį pamilo už dvasingumą, išmintį, jaunatvišką energiją, nuoširdumą. Jis sugeba žmones suburti geriems darbams, ugdyti jų dvasines vertybes.


Bebaimis Kristaus mokslo riteris

Kunigo Juozo Zdebskio žūties 20-osios metinėms

Kazimieras Dobkevičius

Renginį puošė
kunigo Juozo Zdebskio portretas
Autoriaus nuotraukos

Lygiai prieš dvidešimt metų pačiame fizinių, dvasinių jėgų žydėjime sovietiniai budeliai „sukurpė“ autoavariją, kurios metu žuvo kunigas Juozas Zdebskis (1929 05 10 – 1986 02 05.). Pagerbti šviesų kunigo atminimą Kaune, Kardinolo Vincento Sladkevičiaus memorialiniame muziejuje, sausio 27 dieną susirinko žmonės, kurie labai artimai pažinojo kunigą: Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, monsinjoras Alfonsas Svarinskas, kunigas Robertas Grigas, gydytoja s. Birutė Žemaitytė, taip pat monsinjoras prof. Vytautas Kazlauskas, buvęs Lietuvos Seimo pirmininko pavaduotojas Feliksas Palubinskas, rezistencijos kovų dalyviai Liudvikas Simutis, Augustinas Švenčionis, prof.Romualdas Baltrušis, seserys vienuolės, kunigai, mokytojai, tikintieji, moksleiviai.


Džiaugsmo giesmės po bažnyčios skliautais

Šakių meno mokyklos mergaičių
choras „Aušrinės“ (vad. mokyt. Sutkus)
Šakių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje
Vido VENSLOVAIČIO nuotrauka

Šakiai. Kalėdų laikas – džiaugsmo laikas. Šis liturginis laikotarpis apipintas giesmėmis. Bažnyčia kviečia džiaugsmingai giedoti, šlovinti Viešpatį: „Garbė Dievui Aukštybėse!“ Paskutinį Advento sekmadienį Šakių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje kalėdines giesmes giedojo Šakių meno mokyklos mergaičių choras „Aušrinės“ (vad. mokyt. Sutkus). Rankose laikydamos žvakeles mergaitės padovanojo daug dvasinės šviesos klausytojams.Tradicija jau tapo jaunųjų šakiečių menininkų koncertai Šakių bažnyčioje.


Paminėjo buvusio zakristijono 100-metį

Šv. Mišias už buvusį zakristijoną,
100 metų jubiliejų švenčiantį
Antaną Lukoševičių aukojo
dabartinis ir buvęs Garliavos
klebonai kunigai Kęstutis Vosylius
ir Petras Dumbliauskas, SDB
Jono PUODŽIŪNO nuotrauka

GARLIAVA. Sekmadienį, sausio 22 dieną, Garliavos bažnyčioje šv. Mišias aukojo ne tik dabartinis klebonas kun. Kęstutis Vosylius, bet ir buvęs Garliavos klebonas, pamokslą sakęs svečias salezietis kun. Petras Dumbliauskas iš Palemono. Šv. Mišios buvo aukojamos už buvusį zakristijoną, 100 metų jubiliejų švenčiantį Garliavos gyventoją Antaną Lukoševičių. Gaila, kad pats jubiliatas šv. Mišiose dalyvauti negalėjo. Kun. P.Dumbliauskas sakė, kad šeimoje girdime žodžius tėve, tėveli, tėveliuk. Tai žmona, tai vaikai kreipiasi į jį vienokiu ar kitokiu reikalu, prašydami pagalbos. Tikru tėvu galime vadinti tokį tėvą, kuris yra doras, moralus, protingas. Bet ir tai dar ne viskas. Svarbiausia – tikintis. Tada tik jo dora, valia, protas bus panaudoti tinkamiausiai, ypač kada reikia parodyti išmintį, gailestį, meilę. Štai melsdamiesi sakome: „Tėve mūsų, kurs esi Danguje...“ Ir tada tėvas turi ryšį su Dangaus Tėvu, naudodamasis Jo Dangiška galia ir valia visais atvejais bus tėvas. Tėvo pašaukimas – didžiulis. Todėl „Tėve mūsų... teesie Tavo valia...“


Penkmetis

Petras KATINAS

„Reformuoti“ komunistai, pasivadinę Demokratine darbo partija, ir vadinamieji senieji socialdemokratai Vilniaus nacionaliniame dramos teatre pompastiškai paminėjo tariamo susijungimo penktąsias metines. Nors po susijungimo praėjo jau penkeri metai, tačiau susijungusių vadų skelbtas aukso amžius, tai yra galutinė neokomunistų pergalė užimant visas, be išimties, valdžios struktūras, dar nevisiškai išaušo. Visų pirma todėl, kad patys išaugino gyvatę užantyje.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija